Hæren bør styrkes vesentlig og marinen få to nye fregatter. Det er hovedinnholdet i forsvarssjefens fagmilitære råd, som ble lagt fram tirsdag. Den norske hæren er pr. nå ikke i stand til en gang å utføre sin minimumsoppgave; å holde en fiende stangen til allierte forsterkninger kan ankomme. Det er en uholdbar situasjon som krever handling, og forsvarssjefen mener denne situasjonen som et minimum krever fire stridsklare bataljoner i Brigade Nord. Mot dagens tre. Forsvarssjefen ønsker i tillegg å øke størrelsen på hver enkelt bataljon. Både når det gjelder ansatte og vernepliktige.

Dette er et viktig og riktig råd. Hærens behov er på mange måter blitt «skjøvet på» de siste tiårene, mens flyvåpenet og marinen har fått store investeringer. Det er en situasjon som ikke kan fortsette uten at hele vår forsvarsevne svekkes. Ikke minst rammer dette Nord-Norge, som utgjør Forsvarets viktigste frontlinje. Pr. i dag er i realiteten Finnmark og Nord-Troms uten adekvat forsvar, og vil ende som kanonføde i en væpnet konflikt. Det er ikke nasjonen Norge verdig.

Forsvarssjefen anbefaler også anskaffelse av to nye fregatter, for å styrke vår sjømilitære kapasitet reelt sett. Også dette vil ha ekstra betydning for nordområdene, der våre største og mest utsatte havområder finnes. Luftforsvaret var den forsvarsgren som fikk minst oppmerksomhet i denne framleggelsen, og det er på mange måter naturlig. Nye jagerfly og basestrukturen for dem sto sentralt i forrige fagmilitære råd fra 2015. Det vil likevel ikke skadet med en ny vurdering av basestrukturen i prosessen videre, mye har skjedd på disse årene, ikke minst har nordområdene fått økt geopolitisk oppmerksomhet. Dette er noe politikeren bør gripe fatt i, når de skal ta disse rådene videre.

For dette er kun råd, og det verken er, eller bør være en automatikk i at politikerne tar dem alle til følge. De må avstemmes mot andre behov i et statsbudsjett og den fortløpende sikkerhetspolitiske utviklingen. Men denne gang gjør politikerne lurt i å lytte på i hvert fall det sentrale rådet om en kraftig styrking av hæren. Det er helt nødvendig, og overmodent, i en stadig mer usikker sikkerhetspolitisk situasjon. Der ikke minst Nord-Norge blir stadig mer utsatt. Men forsvarssjefen la ikke bare fram ett råd, han ga fire mulige veier videre. Fra en styrking opp til et nivå der vi stort sett bare ivaretar vårt eget minimumsforsvar, til en versjon der vi oppfyller alle Natos nye krav til oss. Forskjellen er 12 milliarder kroner i 2028. Og for dem som mener det er mange penger; det utgjør 0,8 prosent av statsbudsjettet. Også det bør være en faktor når politikerne tar sitt endelige valg.