(Fremover): – Jeg opplever det som forfølgelse av meg som enkeltperson, som mobbing, sier Sandberg til Fremover.

Betent

I Gratangen kommunens postliste ligger en rekke dokument som beskriver en langvarig og åpenbart betent situasjon både før og etter at tre elg-vald ble slått sammen i vår. De tre er Foldvik, Tuvskjær og Hilleshamn.

Sandberg er grunneier i Hilleshamn, men før årets jakt hadde grunneierlaget besluttet å frata ham retten til å drive jakt. Det er en rett grunneierlaget har tatt seg, som Sandberg bestrider.

I en e-post til kommunen 1. mars i år, skriver han likevel.

«Har nylig fått beskjed om at jeg er nektet jaktrett på elg i vårt område (…) jeg vil derfor meddele viltforvaltninga i vår kommune om at min eiendom 63/4 blir trukket ut som tellende areal for årets storviltjakt, dvs at det ikke tillates jakt på min eiendom dette året. Det beklager jeg.».

– Vil jakte

I mai foreslår så Sandberg for styret i grunneierlaget at kravet fra grunneiere om å nekte ham jaktrett blir avvist, og at han i så fall vil tillate jakt også på sin eiendom.

Det skal ikke ha blitt besvart.

Dermed opplyser Roy-Idar Sandberg i en e-post til valdansvarlig at han uansett vil delta på årets elgjakt, og at han vil jakte i de sammenslåtte valdene:

«Jeg gir beskjed til deg som valdansvarlig når og hvor jeg går ut i elgjaktmarka eller til jaktleder dersom dette er mer hensiktsmessig. Kontakt for øvrig gjennom jaktdagene forutsetter jeg vi kan ha på våre jaktradioer.

Kopi av dette brevet er sendt både Gratangen kommune og politiet i Narvik med bakgrunn i en tidligere avsendt bekymringsmelding fra kommunen til politiet.», skriver Sandberg den 19. september.

Tok våpen

Sist søndag bega Sandberg seg på jakt, og den var åpenbart vellykket i den forstand at han fikk skutt et dyr. Men ved hjemkomst ventet politiet og tok fra ham både jaktgeværet og andre våpen.

Også dyret ble tatt.

Det bekrefter leder for viltnemnda i Gratangen, Svein Edgar Pedersen, som forteller at nemnda har inndratt en elg, og at vedtaket er hjemlet i viltlovens §28.

Paragrafen omhandler retten til jakt og fangst.

Dette sier loven

§ 28. (jaktrett for bruker, leie av jaktrett)

Overlater grunneieren sin eiendom til noen annen til bruk, skal brukeren ha jaktretten med mindre annet er avtalt. Forbeholder grunneieren seg jaktretten, kan jakt ikke drives på brukerens åker og eng i tiden fra og med 1. mars til og med 30. september.

Jaktrett kan ikke skilles fra eiendommen for lengre tid enn 10 år om gangen, uten når jaktretten følger bruksretten til eiendommen. På jordskifte kan det allikevel bestemmes at jaktretten fortsatt skal være felles helt eller delvis.

Avtale om særskilt bortleie av jaktrett skal være skriftlig. Gjelder avtalen for mer enn 5 år, skal leier og utleier sørge for at melding om leieforholdet med opplysning om vilkårene straks blir sendt kommunen.

Fremleie av jaktrett kan ikke finne sted uten samtykke fra den som har jaktretten etter § 27.

Kongen kan gi regler om forbud mot fremleie av jaktrett.

Overlater grunneieren til noen annen enn grunnens bruker å utøve jakten, er også eieren ansvarlig for økonomisk skade som jakten volder brukeren.

Reglene i denne paragraf om retten til jakt gjelder også retten til fangst.

Kilde: Lovdata.no

Han vil ikke gi noen andre opplysninger om bakgrunnen for at nemnda aksjonerte, og forklarer det med at saken er under behandling.

Via kommunikasjonsavdelingen i Nordland politidistrikt opplyser politiadvokat Runar Mellem Robertsen at politiet i Narvik fikk tips om ulovlig jakt.

– Rett

– På bakgrunn av tipset oppsøkte politiet, sammen med viltnemnda, en adresse. Ved denne adressen tok viltnemnda beslag i en skutt elg, og det ble tatt beslag i noen våpen. Politiet har opprettet sak og har innledet etterforskning, opplyser han.

Politiet avstår fra å opplyse om årsaken til våpenbeslaget av hensyn til etterforskningen.

Til Fremover sier Roy-Idar Sandberg at han aldri kommer til å godta at noen fratar ham hans soleklare rett til å jakte på en eiendom der han er grunneier.

– I vedtektene til grunneierlaget står det klart og tydelig at det er grunneierne som har denne retten – gitt at det er interesse blant dem. Og det har det vært bestandig, fastslår Sandberg.

Han sier han har forholdt seg som han har meldt fra både til valdleder og til politiet, og gått på jakt i Hilleshamn.

– Mobbing

Sandberg vil ikke anta noe som helst om hvem som har anmeldt ham denne gangen, men konstaterer at dette bare er én i en lang rekke de siste årene. Også fra kommunestyret og fra administrasjonssjef.

– Dette er ikke hyggelig for meg, men for meg er det et viktig prinsipp at jeg som grunneier har rett til å jakte på min eiendom. Som bonde er jeg også avhengig av å ha det, sier Sandberg.

– Jeg opplever det som har skjedd som mobbing og som forfølgelse av en enkeltperson, sier Sandberg som også forteller at han har skrevet til politiet og bedt om at våpnene blir tilbakelevert umiddelbart, og at oksen som han felte blir tildelt jaktlaget.

– Slik som da jeg felte et dyr på samme sted 26. oktober i 2019, og grunneierlaget fikk 11.000 kroner inn på konto, legger han til.

Avslørte lovbrudd

I forbindelse med jakta i fjor avslørte Sandberg uregelmessigheter i forbindelse med jakten som hadde foregått på det da selvstendige valdet Tuvskjær, og at det var felt to dyr der det bare var anledning til å felle ett. Saken ble registrert av politiet som brudd på naturmangfoldloven, men ikke ytterligere etterforsket, noe som ble begrunnet med at det var begrenset informasjon om mulig gjerningsperson.

Sandberg ble på sin side anmeldt for ulovlig jakt på nabovaldet i 2018.

– Jeg gjorde feil og ble ikke trodd på min forklaring, verken av tingretten eller av lagmannsretten. Det forholder jeg meg til. Det må også andre gjøre, mener Sandberg etter å ha blitt klar over at det er sendt bekymringsmeldinger om han fra kommunen til politiet, uten at han kjenner innholdet i bekymringsmeldingene.

Og han svarer et klart nei på spørsmålet om han regner årets jakt avsluttet for hans del.

– Det er også derfor at jeg krever å få våpnene tilbake umiddelbart, sier han.