Tillit og trygghet er grunnleggende verdier i vårt samfunn. Noe av det viktigste vi kan gi barn og ungdom er trygghet og tillit. Trygghet til å være seg selv og trygge, gode fellesskap. Barn og unge i Bodø skal oppleve at skoler, idrettslag, barnehager og lokalsamfunn er arenaer hvor det er godt å være. For oss er det et mål at barn og unge skal ha tillit til myndigheter, til systemene og til hverandre. Bodø skal være en god by og kommune å vokse opp i.

Kriminalitetsforebygging er politiets primærstrategi. Ungdomsteamet (U-18) har sammen med det forebyggende tiltaket «Felles ansvar» over flere år bidratt i det forebyggende arbeid på en god måte. Bodø kommune har nylig ansatt en dedikert koordinator som skal videreutvikle det gode samarbeid mellom kommune og politi. Det skal bidra til enda mer strategisk forebyggende tenkning i fremtiden. Politiet skal også jobbe mer kunnskapsbasert. Det betyr i korthet at kommunen og politiets felles utfordringer settes i system slik at vi begge jobber mer målretta. Dette har vi stor tro på.

Det å være ung i dag kan være utfordrende. Selv om de fleste av dagens unge har bedre materielle forutsetninger enn noen gang, så forteller ungdommer oss om et ganske tøft ungdomsmiljø. Noen opplever et stort press på det å prestere enten det er på skole, i idrett eller kultur, mens andre forteller oss at de har det vanskelig psykisk og sosialt. Stadig flere ungdommer i Bodø har også prøvd ulovlige rusmidler. Hvis vi ikke griper fatt i dette tidlig, kan det i verste fall skape store utfordringer seinere i livet. Vi har som samfunn et stort ansvar i å forebygge og hjelpe ungdom til å ta gode valg.

Derfor har Bodø kommune ansatt psykisk helserådgivere i Bodøskolene, og vi har gjennomført en storstilt opptrapping av skolehelsetjenesten. I politiet har vi gjort en ekstraordinær innsats for å møte utfordringene med mer rus, blant annet i tett samarbeid med videregående skole. Men dette er ikke noe som «systemet» kan løse alene, dette er samfunnsutfordringer som vi alle må ta på alvor.

Den digitale utviklinga og sosiale medier gir mange nye og spennende muligheter, og kan skape nye arenaer for vennskap og fellesskap. Samtidig utfordre utviklinga oss, både ungdommer, foreldre og samfunn. Den siste tida har vi erfart at det er et økende problem med såkalte «nudes», eller nakenbilder, blant ungdom. Barn og ungdom helt ned i 12-13-årsalderen tar, har eller sender nakenbilder av seg selv og hverandre. Mange har ikke forutsetninger for å forstå hva som kan være konsekvensene av å gjøre dette, og mange vet heller ikke at det er straffbart. Derfor er det så viktig at vi snakker med barna og ungdommene om dette. Still spørsmål og fortell om konsekvensene av ulovlig bildedeling, slik kan du hjelpe barna med å ta gode valg. Hvem sender de egentlig til? Er det lov? Er det greit? Og hva om bildet blir spredt videre? Så er det viktig å huske at de fleste ungdommer ikke sender nakenbilder. 87 prosent i aldersgruppen 13–18 år sier de ikke har gjort det det siste året. Men det fritar oss ikke fra ansvaret for at dette er et økende problem blant noen, og det må vi ta fatt i.

Det forebyggende arbeidet knyttet til sosiale medier og bildedeling er viktig. Den største jobb er det foreldre og foresatte som gjør. Men det er behov for en større innsats, og derfor starter vi et omfattende arbeid med dette i Bodø, i samarbeid mellom kommunen og politiet. Vi vil jobbe tett med ungdommer og ansatte i skolene og foreldreutvalgene for å øke kunnskapen om hvordan vi forebygger straffbare handlinger. Til sist er det foreldrene som har ansvaret for barna sine.

I en verden i endring har vi et særlig ansvar for å opprettholde tillit og forebygge straffbare handlinger. Derfor går politiet i Bodø og Bodø kommune nå sammen om en ekstraordinær innsats for forebygging og for arbeid med barn og unge. Vi skal gjøre vårt aller beste for at Bodø er en trygg og god by å vokse opp i. Men det er en jobb vi ikke greier alene. Vi vil derfor invitere foreldre, foresatte og andre som er opptatte av ungdommers liv til å ta del i denne innsatsen. Politiet i Salten vil i 2019 gjennomføre undervisning i alle 8 klassetrinn i Salten. Opplegget er nasjonalt utviklet av KRIPOS og gjennomføres i hele landet. Hensikten er å bevisstgjøre unge og foreldre på hva som egentlig kan foregå på nettet. Også her er foreldrene svært viktige. Vårt mål er at vi sammen kan bli blant de aller beste på forebygging!