Asylsøkere må klare seg med 80 kroner dagen

Leila Khaled må klare seg med 80 kroner dagen.

Leila Khaled må klare seg med 80 kroner dagen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

En voksen, enslig asylsøker får nesten en tusenlapp mindre i måneden enn for tre år siden.

DEL

(FriFagbevegelse) – Ryk­te­ne går fort på asyl­mot­ta­ket hvis noen fin­ner bu­tik­ker som gir bort ting. Vi har fått kop­per og krus og har fun­net fram til de bes­te brukt­bu­tik­ke­ne i byen, sier Lei­la Kha­led (26) fra Erit­rea.

Hun har vært asylsø­ker i ett år og fem må­ne­der i Nor­ge og bor på Ila in­teg­re­rings­mot­tak i Os­lo. Hun de­ler rom med to and­re kvin­ner fra Erit­rea, og de for­tel­ler at de er blitt gode på å leve bil­lig i Nor­ge. De får 1.202 kro­ner inn på bank­kor­tet to gan­ger i må­ne­den. Det blir omt­rent 80 kro­ner da­gen.

– Jeg la­ger ik­ke buds­jett, men prio­ri­te­rer i den­ne rek­keføl­gen: mat, såpe, kon­tant­kort til mo­bil og hvis det er noe til overs – klær. Men sjel­den hol­der pen­ge­ne til mer enn mat, sier hun.

Skal være mid­ler­ti­dig

Lave liv­sop­p­holds­sat­ser til asylsø­k­ere beg­run­nes med in­n­vand­rings­po­li­tis­ke hen­syn og at pen­ge­ne er for en mid­ler­ti­dig pe­rio­de.

– Prob­le­met er når asylsø­k­ere blir boen­de i lang tid før sa­ken blir avk­lart. En fersk Fafo-un­dersø­k­else vi­ser at an­tall da­ger tilb­rakt på asyl­mot­tak gjen­noms­nit­t­lig var 618 da­ger for per­so­ner som ble bo­satt i 2015 - alt­så ett og et halvt år. Det er mis­vi­sen­de å tro at støtten til liv­sop­p­hol­det er for en kort pe­rio­de. Jeg har al­l­tid und­ret meg hvor­dan de får det til å gå i hop, sier fors­ker Ma­rie Lou­i­se See­berg ved Vel­ferds­forsk­ning­sins­ti­tut­tet NOVA, Høgsko­len i Os­lo og Akers­hus.

Hun job­ber med en fa­gar­tik­kel om ytel­se­ne til asylsø­k­ere og har sett på belø­pe­nes størr­else gjen­nom flere år. Sat­se­ne ble sen­ket med mig­ras­jonsk­ri­sen høsten 2015. Et­ter det har sat­se­ne kun blitt in­deks­re­gu­lert.

For ens­li­ge voks­ne be­tyr det at belø­pet som ut­be­ta­les er kut­tet med en fjer­de­del si­den 2014, som be­tyr 856 kro­ner mind­re i må­ne­den.

– For ens­li­ge asylsø­k­ere er sat­se­ne des­su­ten la­v­ere nå enn de var i 1989, da man fikk mye mer for hver krone, sier See­berg.

Els­ker First Price

– Vi må al­l­tid vel­ge det bil­ligs­te av alt. Det er man­ge va­rer og valg i bu­tik­ke­ne, men jeg kan ik­ke vel­ge kva­li­tet, jeg ser bare på pris. Jeg els­ker First Price! Se her, kaf­fe, såpe, alt er First Price! utb­ry­ter Kha­led, og de to and­re kvin­ne­ne på rom­met pluk­ker iv­rig fram pro­duk­te­ne mens de ler.

Av og til le­ve­rer vel­de­di­ge or­ga­ni­sas­jo­ner mat på mot­ta­ket. Åpent ba­ke­ri gir dem brød ved sten­ge­tid. Da for­de­les det mel­lom etas­je­ne på mot­ta­ket, så det ik­ke skal bli konf­likt.

– Går dere sult­ne til sengs?

– Nei. Når vi går tom for pen­ger, lå­ner vi av hve­rand­re. Og noen får hjelp av slekt­nin­ger som bor i Nor­ge, sier Kha­led. Hun tar så­pen og går ut i kor­ri­do­ren for å vas­ke hen­de­ne før mid­dag, de­ret­ter bærer hun dis­pen­se­ren til­ba­ke. Blir den ståen­de ved vas­ken, vet hun at den fors­vin­ner.

Kjenner folk som gir mat

Kha­led tar ut en boks med lam­mekjøtt i kryd­ret saus fra kjøles­ka­pet. Hun har slekt­nin­ger som for­sy­ner hen­ne med mid­dag. Selv har hun råd til fisk el­ler kjøtt en gang i må­ne­den og spi­ser van­lig­vis grønnsa­ker til mid­dag.

Hun strek­ker seg et­ter en bære­po­se med brød og byr fram. De erit­reis­ke hjem­me­bak­te brødene er like tyn­ne som pan­ne­ka­ker, og bun­ken va­rer i fem da­ger.

Ak­ku­rat da ban­ker det på døra og Ya­red Rus­som fra den man­n­li­ge etas­jen stik­ker ho­det inn til dem.

– Jeg er sul­ten! sier han.

– Men­ne­ne kla­rer ik­ke å bake, så vi la­ger brød til dem, sier kvin­ne­ne og fni­ser.

For ens­li­ge asylsø­k­ere er sat­se­ne la­v­ere nå enn de var i 1989, da man fikk mye mer for hver krone.

Ma­rie Lou­i­se See­berg, forsker ved Vel­ferds­forsk­ning­sins­ti­tut­tet NOVA, Høgsko­len i Os­lo og Akers­hus

Win­ta An­debrh­na, Tsega Ki­da­ne og Sem­har Ha­gos blir med ham ut, og Lei­la Kha­led blir ig­jen ale­ne på rom­met. Hun suk­ker, sen­ker skuld­re­ne og sier det er kre­ven­de med tre som de­ler rom.

– Det er vans­ke­lig å lese og kon­sent­r­ere seg, for det går folk inn og ut hele ti­den. Jeg kjen­ner folk i Os­lo som jeg kun­ne flyt­tet til. Men jeg kan ik­ke flyt­te ut av mot­ta­ket. Da mis­ter jeg pen­ge­ne!

– La meg jobbe

– Hva skal til for at du får det bed­re mens du ven­ter?

– La meg job­be, tjene pen­ger, så jeg kan klare meg selv. Jeg ha­ter å være av­hen­gig av myn­dig­he­te­ne. I Erit­rea job­bet jeg som far­mas­øyt, i en ra­dio­ka­nal og i et ma­ga­sin. Jeg vil føle meg som del av sam­fun­net her, sier Kha­led på fly­ten­de en­gelsk.

Pen­ge­ne asylsø­ker­ne får skal dek­ke alt ute­nom bout­gif­ter, og ho­ved­re­ge­len er slik: Barn har det litt bed­re enn voks­ne, og de med ne­ga­tivt ved­tak får mind­re enn and­re. Sat­se­ne va­ri­e­rer et­ter sta­tus i asyl­sa­ken, type mot­tak, al­der og fa­mi­li­e­kons­tel­la­sjon. I til­legg fin­nes det ord­nin­ger som gjør det mu­lig å søke støtte til for ek­sem­pel rei­seut­gif­ter, uts­tyr til bar­ne­ha­ge og skole, el­ler ut­gif­ter til beg­ra­v­else.

Noen mot­tak har og­så en pott pen­ger til ak­ti­vi­te­ter, men va­rias­jo­nen er stor. Jon Ole Mar­tin­sen, se­nior­råd­gi­ver i NOAS, Norsk or­ga­ni­sa­sjon for asylsø­k­ere, ved­går at liv­sop­p­holds­sat­se­ne til asylsø­k­ere ik­ke har vært et stort sats­ning­som­rå­de for or­ga­ni­sas­jo­nen.

Saken fortsetter under bildet.

Tid­li­g­ere i år tok de li­ke­vel opp be­ho­vet for å øke ba­sis­støt­ten og særskilt for bar­ne­fa­mi­li­er. Det er ik­ke fo­res­lått noen end­r­ing i det­te i nes­te års stats­buds­jett.

– Vi gir ris til egen bak ved å gi så lite. Hvis de føler seg uøns­ket og uten­for er vi med på å for­len­ge in­teg­re­ringsp­ro­ses­sen, sier han.

For dem som plas­se­res på in­teg­re­rings­mot­tak lig­ger det i kor­te­ne at de mest san­n­syn­lig får bli i lan­det. Kha­led går på norsk­kurs tre da­ger i uka og er med på ak­ti­vi­te­ter. Hun får bus­s­kort av mot­ta­ket, og fri­vil­li­ge tar hen­ne med på ting hun ik­ke tren­ger be­ta­le for.

– Det hjel­per! I Erit­rea gikk jeg fak­t­isk på kino en gang i uka, sier hun.

Tannlege og nødsituasjoner

Hun prøver å leg­ge litt pen­ger til side, for hva skjer hvis hun må til tan­n­le­ge?

– Jeg er redd for at slike ting skal skje, sier hun.

Kha­led har to yng­re søstre i Erit­rea, og det er vik­tig for hen­ne å ha kon­takt med dem, spe­si­elt et­ter at mo­ren døde i fjor. Det kos­ter fem­ti kro­ner å snak­ke i 20 mi­nut­ter. Det gjør hun to gan­ger i uka.

Erit­rea har ik­ke in­ter­nett, så hun kan ik­ke bruke Skype.

– Sen­der du pen­ger til dem?

– Nei, men jeg vet om and­re på mot­ta­ket som mi­ni­ma­li­se­rer det de selv bru­ker for å hjel­pe fa­mi­li­e­med­lem­mer, forteller Khaled.

– Noen her har fa­mi­lie på flukt, som er blitt kap­ret av smug­l­ere og som pres­ses for pen­ger. Noen spa­rer pen­ger for å være sik­re på at de kan hjel­pe i slike si­tuas­jo­ner. Noen har og­så be­talt mas­se for å kom­me til Nor­ge og bru­ker pen­ge­ne de får hver må­ned til å be­ta­le til­ba­ke gjeld. Det er vel­dig forsk­jel­li­ge his­to­ri­er her, sier Kha­led. (ANB)

Dette får asylsøkere i måneden

 • Ens­li­ge voks­ne: 2.404 kr
 • Ek­te­par/sam­bo­ere: 4.564 kr
 • Ens­li­ge forsør­g­ere får til­legg på 788 kr
 • Barn 0-5: 1.336 kr
 • Barn 6-10: 1.788 kr
 • Barn 11-17: 2.268 kr
 • Barn over 18 år i kjer­ne­fa­mi­lie: 1.664 kr
 • Ens­li­ge mind­reå­ri­ge: 3.080 kr (KIL­DE: ASYLSØ­K­ERE PÅ OR­DINÆ­RE MOT­TAK MED SELV­HUS­HOLD, UDI­RE­GEL­VERK, SAT­SER VED­TATT AV JUS­TIS­DE­PAR­TE­MEN­TET FRA 30.6.2017)


Utbetaling av ytelser

 • I 2016 fikk om­lag 22.500 be­bo­ere i asyl­mot­tak pen­ger til liv­sop­p­hold.
 • 67,2 mill kro­ner ble i fjor brukt til in­nkjøp av klær, sen­get­øy, kjøkke­nuts­tyr og hy­gi­e­near­tik­ler på mot­tak.
 • 6,6 mill kro­ner ble i fjor be­vil­get i til­leg­g­sy­tel­ser.
 • 29,5 mill kro­ner gikk til re­fun­der­ba­re ut­gif­ter til asylsø­k­ere i fjor. (KIL­DE: PRO­PO­SI­SJON TIL STOR­TIN­GET FRA JUS­TIS- OG BE­REDS­KAPS­DE­PAR­TE­MEN­TET)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken