Gå til sidens hovedinnhold

På vei mot 2024

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært en del uro rundt Bodø2024 den siste tiden. Vi opplever det som positivt at både kulturlivet og næringsaktører begynner å bli utålmodige, og etterspør framdrift. Bodø2024 er i en fase hvor vi jobber med oppbygging av organisasjonen, slik at vi kan realisere de konkrete prosjektene og planene som er beskrevet i søknaden ARCTICulation, og i tillegg bygge kapasitet til å utvikle nye prosjekter sammen med kulturlivet i landsdelen.

Status

Bodø2024 skal være åpen og inkluderende, og vi skal jobbe sammen med det frie kulturlivet, kulturinstitusjonene, og ulike kunst- og kulturfaglige miljø i Nordland og landsdelen. Det er i ferd med å opprettes strukturerte samarbeid med alle regionsentrene i Nordland. Arbeidet er kommet godt i gang, og det er jevnlig kontakt med både det offentlige, institusjoner og enkeltaktører. Dette arbeidet skal fullføres, slik at kulturfeltet i regionen kan begynne å jobbe med sine egne prosjekter.

Landsdelen for øvrig har så langt vært involvert hovedsakelig gjennom institusjonene og de etablerte nettverkene. Eksempelvis har det relativt ferske Kulturnettverk Nord vært en viktig koblingsboks, som har ført til en rekke nye kontakter, ideer og prosjektforslag. Vi kan i mange tilfeller tre inn i godt etablerte samarbeid, og vi ser gjerne at vi er med på å styrke disse nettverkene.

Vi har ennå ikke nådd over alle, men er i dialog med mange. Fremover kan vi igjen arrangere større møter og workshops. De tverrfaglige møtene som skapte grunnlaget for mye av innholdet i EU-søknaden skal gjenopptas i takt med at samfunnet åpner opp og vi blir mer mobile igjen.

Samtidig opplever vi at et stort antall aktører har fokus på 2024. Det er spesielt inspirerende å se at mange unge satser strukturert og langsiktig, og ønsker å ha mer av sitt virke i landsdelen. Vi oppfatter at felles mål og retning allerede har en positiv og mobiliserende effekt.

Den store utfordringen

Nordland preges for tiden av store, ambisiøse prosjekter i hele fylket.

Skal disse satsingene lykkes er vi imidlertid avhengig av å være en attraktiv region. I vår tid holder det ikke at en by eller bygd tilbyr noe å leve av. Det forventes også tilgang til tilbud og aktiviteter av høy kvalitet. Nordland er spekket av fantastiske plasser. Regionen har kvaliteter og muligheter som kan sprenge grenser. Ikke bare lokalt og regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt.

En viktig målsetting for Bodø2024 – som for alle kulturhovedstadsprosjekter – er å bidra til at byen og regionen får økt oppmerksomhet og synlighet nasjonalt og internasjonalt. I dialogen med EUs ekspertpanel er dette forholdet tydelig framhevet som et område vi må styrke og videreutvikle.

Hovedgrepet

I kjernen av konseptet Europeisk kulturhovedstad ligger vissheten om at kulturen og kunsten er en bærebjelke i samfunnet. Prosjektene skal, ifølge EUs hovedmålsetting, «styrke kulturens rolle i den langsiktige samfunnsutviklingen».

Evalueringene av tidligere kulturhovedstadsprosjekter viser gjennomgående at både de kortsiktige og langsiktige samfunnsmessige virkningene er langt større enn hver investert krone. Erfaringen er at prosjektene kan bidra positivt i by- og samfunnsutviklingen. Kulturperspektivene skal sørge for at vi skaper levende samfunn, med sosiale møteplasser og kulturelle arenaer, som igjen vil være med på å danne grunnlaget for fortsatt utvikling av kulturlivet.

I dette bildet er Bodø2024 en viktig brikke, men selvfølgelig ikke hele svaret. Det trengs en bred mobilisering fra mange ulike medspillere, med et felles mål om å tilrettelegge for deltakelse og synlighet på en nasjonal og internasjonal arena.

Europeisk dimensjon

Et viktig forhold med å få tittelen som kulturhovedstad, er at vi blir deltakere i et større europeisk kulturnettverk. Dette gir andre og nye muligheter for å videreutvikle regionens kulturliv.

Gjennom høsten og vinteren har Bodø2024 jobbet med å få i gang konkrete prosjekter og samarbeid, og koble regionens aktører på nettverkene. Dette er ressurskrevende prosesser som tar tid, og som har blitt prioritert i denne fasen. Over år kan disse prosessene skape «ringer i vannet», i form av nye europeiske møteplasser og nettverk for våre talenter innen ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette bidrar også til å utvikle tettere bånd, og forståelse av at vi alle, uansett etnisk opprinnelse eller bakgrunn, tilhører et stort fellesskap. Dette er et viktig perspektiv i arbeidet med å utvikle Bodø2024, i tråd med målsettingene for konseptet europeisk kulturhovedstad.

Kommentarer til denne saken