Barnehage og skolestrukturen i Bodø er bygget over mange år med relativt stor vekst i barnetallene. Bodø kommune har investert i rehabilitering og nye barnehager og skoler over flere år. SSBs hovedalternativ for befolkningsutviklingen i Bodø i kommende 10-årsperiode viser en utflating og nedgang i tallene. Kommunedirektøren i Bodø la mandag fram forslag til en ny og helhetlig plan for årene som kommer. Planen kartlegger situasjonen pr nå, gir en analyse og skisserer løsninger for framtiden. Planen tilstreber å svare på det utfordringsbildet som nå tegnes, fall i barnetall, ledig kapasitet, læringsmiljø, jakten på kompetanse og rekrutteringsutfordringer.

Kvalitet og kompetanse

En av de viktigste innsatsfaktorene for gode barnehager og skoler er riktig og tilstrekkelig kompetanse. Bodø kommune erfarer stadig at sårbarheten er større både på å rekruttere og beholde tilstrekkelig og høy nok kompetanse i barnehager og skoler. Det å gjøre noen av enhetene litt større er anbefalt som en strategi for å møte denne utfordringen.

I jakten på tilstrekkelig kompetanse er det flere lærere som ønsker å arbeide i større fagmiljøer der det er flere muligheter å samarbeide med andre lærere med samme fag. Den nye lærerutdanningen gjør at dagens lærere har færre fag i sin fagkrets, men flere studiepoeng i de fag de har utdanning i.

Våre nasjonale styringsdokumenter i barnehage og skole legger klare føringer for at personalet i barnehage og skole skal reflektere over felles verdier, og vurdere og videreutvikle sin profesjonspraksis. For mange blir dette mer faglig attraktiv når personalgruppene er av en viss størrelse, og du har flere kollegaer med samme fagkompetanse. Derfor er det også viktig å se nærmere på våre små enheter hvordan disse kan organiseres for å benytte kompetansen effektivt og bidra til at barnehage- og skoletilbudet ikke blir sårbart for elevene ved fravær av personell.

Utvikling mot færre og større barnehager

I de sentrumsnære bydelene er det relativt stor overkapasitet på barnehager. - Nedlegging av noen barnehager er dermed foreslått for å utnytte ledig kapasitet i nyere bygningsmasse. Foresatte vil likevel kunne tilbys barnehageplass i sin bydel dersom de ønsker det. Større barnehager og skoler vil i tillegg redusere sårbarheten i forhold til personell, og styrke de faglige miljøene til beste for barna.

Barneskoler i sentrum - Rønvik

Ett eksempel: I sentrum-Rønvik området innenfor en radius på om lag 2 km, er det pr i dag 5 skoler og med ledig kapasitet på 550 plasser. Disse skolene har pr i dag 2200 elever, et tall som vil falle med ca 300 i løpet av perioden. I tillegg er det to private skoler med kapasitet tilsvarende 160 elever. I planen foreslås derfor denne kapasiteten utnyttet på en bedre måte, og på sikt rendyrkes barneskoler og ungdomsskoler.

Robuste ungdomsskoler

I forslaget til plan foreslås flere av ungdomsskolene utvidet. Grunnene til det er flere: - Elevene får mer valgfrihet, både til valgfag og fremmedspråk, et større sosialt miljø, noe som også er bra for læringsmiljøet. Ungdomsskolene blir mer robuste også for å ivareta høy og spisset kompetanse i kollegiet, men også i forhold til rekruttering av rett kompetanse. Sjansen for å ha tilstrekkelig kvalifiserte lærere i alle fag er større. Profesjonsfellesskapet for lærerne på disse skolene vil styrkes.

Medvirkning i utarbeidelse – medvirkning i høring og saksbehandling

Barnehage og skole er av de typer tjenester i kommunene som skaper mest engasjement. Medvirkning er derfor avgjørende viktig – og rett. - Administrasjonen har gjennomført bred medvirkning i utarbeidingen av den nye planen. Foreldreutvalg, elever/ungdomsråd, tillitsvalgte og rektorer/styrere har alle bidratt under arbeidet i forkant av fremlegget. Når kommunedirektøren legger fram administrasjonens forslag, gis denne en åtte ukers høringsfrist (i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder) før endelig forslag og innstilling legges fram for råd og politiske utvalg og bystyret i siste instans.

Alle dokumenter ligger åpent tilgjengelig på Bodø kommunes hjemmeside.