Beiarn kommune har ledige stillinger for to sykepleiere. De tilbyr topplønn med 16 års ansiennitet, som tilsvarer en garantilønn på 537.900 kroner. Videre vil kommunen dekke gratis kommunal leilighet, eller 100.000 kroner for å dekke annen bolig i ett år. Ordningen gir to års bindingstid. Dette er arbeidsvilkår som forteller hvilken desperat situasjon Beiarn kommune er i.

Beiarn er ikke alene. Den store mangelen på sykepleiere, der heller ikke sentrale kommuner med varierte arbeidsplasser klarer å fylle stillingene, har ført til en overbudspolitikk som ikke er bærekraftig på sikt. Sykepleiere og andre helsearbeidere fortjener ei bra lønn og gode arbeidsvilkår. Men at kommuner og helseinstitusjoner overbyr hverandre for å sikre seg nødvendig personale, er en kortsiktig løsning. Overbudspolitikken er en vond spiral der en kommune kan konkurrere mot nabokommunen, eller mot andre institusjoner i samme kommune.

Det er heller ikke solidarisk overfor de sykepleierne som allerede er ansatt i kommunen. Selv om de fleste skjønner at det er nødvendig å bruke lønn og andre goder for å få besatt ledige stillinger, kan dette føre til at kommunen mister lojaliteten til dem som i årevis har jobbet under ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Det kan være krevende for arbeidsmiljøet, og kan få allerede ansatte sykepleiere til å si opp og i stedet søke seg til nabokommunen Saltdal, som kanskje også frister med høy lønn. Da går vinninga for Beiarn opp i spinninga.

Det mangler 7000 sykepleiere i Norge pr. i dag, og innen 2035 vil det mangle 28.000, ifølge SSB. Det er derfor forståelig at det fristes med særdeles gode vilkår, men dette gjør ikke noe med roten til problemet. Regjeringen øker kapasiteten på sykepleierutdanningene med 500 studieplasser fra denne høsten. Men regjeringen dekker bare utgiftene til 300 av disse plassene, som primært skal gå til videreutdanning. De siste 200 plassene må utdanningsinstitusjonene selv finansiere gjennom omdisponering av midler. Det gjenstår å se hvor mange nye plasser det blir på grunnutdanningene.

At det blir flere studieplasser er bra, og helt nødvendig. Nord universitet har fem studiesteder i Nordland og Trøndelag, og det desentraliserte rekrutteringsprosjektet «Sykepleier i nord». Det utdannes 350–400 sykepleiere hvert år, men utdanningen tar flere år. Kommuner og andre helseinstitusjoner må løse krisen her og nå. Derfor oppstår situasjoner med overbud og beinhard konkurranse. Beiarn har pr. nå fått én søker, mens noen flere har meldt interesse. Hvis denne søkeren kommer fra en av nabokommunene, er Salten akkurat like langt. Eller rettere sag: kort.