53 prosent av alle nordlendinger mottok en statlig ytelse fra NAV minst en gang i løpet av 2018. Totalt ble det betalt ut kr 22 598 000 000 i statlige ytelser fra NAV til personer i Nordland fylke. I gjennomsnitt per innbygger utgjør dette kr 92 988.

Gjennom hele 2018 var det flest mottakere av alderspensjon i Nordland (50 065 mottakere), deretter følger barnetrygd (32 039 mottakere), sykepenger (25 649 mottakere) og uføretrygd (22 128).

Ytelser til livsopphold er sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som knytter seg til arbeid eller sykdom. Til sammen beløp dette seg til 9,55 milliarder kroner i 2018 og ble utbetalt til 58 845 personer. Dermed fikk 39 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år en slik ytelse minst én gang i løpet av året.

Det er store kommunevise forskjeller på hvor mange i arbeidsfør alder som mottar livsoppholdsytelser fra NAV.

I gjennomsnitt mottok 19 prosent av innbyggerne mellom 18 og 66 år i Bodø slike ytelser hver måned i fjor, etterfulgt av Moskenes og Hamarøy på 21 prosent.

I den andre enden av skalaen finner vi Ballangen der 37 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra NAV. Etterfulgt av Tjeldsund kommune med 31 prosent, mens i kommunene Tysfjord og Øksnes var det 30 prosent.

– Sammensetning av befolkningen og næringsstruktur er to faktorer som påvirker andelen innbyggere som mottar livsoppholdsytelser fra NAV, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes.