Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker vi et dårligere helsetilbud?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Styret i Bodø Pensjonistforening har diskutert kommunestyrets behandling av budsjettet for 2021. Vi er sterkt bekymret over de store nedskjæringene som ble vedtatt, og støtter innlegget som ble holdt av lederen av Bodø Eldreråd på bystyremøtet 10. desember2020.

Flytting av rehabiliteringsavdelingen til Sølvsuper framstår for oss som uforståelig. Der er ikke tilrettelagte arealer tilgjengelig for behandling, opptrening og rehabilitering. Dagens rehab. nyter stor anerkjennelse blant brukerne og deres pårørende. Vi frykter at dette velfungerende tilbudet kan bli nedlagt i påvente av noe nytt som ennå ikke er avklart. Dette vil kunne medføre uforsvarlige utsettelser av opptrening/behandling for mange, og gjøre flere avhengige av hjemmetjenesten. En hjemmetjeneste som de fleste opplever arbeidende under sterkt tidspress.

Vi ser ikke for oss at hjemmetjenesten framover skal ivareta de hjemmeboende, samtidig som det er tilnærmet stillingsstopp (vurdering av alle vakante stillinger) i hjemmetjenesten. Hver eneste vakante eller planlagte kuttet stilling i helse og omsorg gir ringvirkninger i form av dårligere tilgjengelig tjenester for kommunens voksne/eldre befolkning. Dette gjelder spesielt personer med demens og deres pårørende, en gruppe som ikke står på barrikadene og krever noe. I følge Demenskartet fra Aldring og helse, en statistisk framstilling, er det per i dag 870 personer med demens i Bodø kommune. Det er venteliste på tjenester innen rehab., korttid og dagsenter. Ved dagsentrene er ventelisten på ca mellom 50-100 personer. Det er behov for flere dagsenter, spesielt tilpasset personer med demens.

Kuttene i seniorhelse 80+ og korttids/avlastningsplasser vil også ramme sterkt blant de som trenger dette. Som kjent er det stor mangel på faste institusjonsplasser i Bodø, med ca. 60 personer på venteliste. Dette mener vi er lite å være stolt av for Bodø kommune. Planene om bygging av Omsorg+ (bokollektiv med bemanning) mener vi er positivt og nødvendig, men dette tilbudet løser ikke behovet for institusjonsplasser. Vi trenger begge deler.

Kuttene i helsetjenestene vil resultere i at det blir vanskeligere å få tjenester, strengere krav til innvilgelse av tjenester, lengre ventetid for behandling samt minumumsytelse innen lovpålagte tjenester. Det vil også bli større krav til pårørende som allerede i dag ivaretar omsorgen for sine. De blir påtvunget et omsorgsansvar som de selv blir syke av, og vi vil få flere utslitte og fortvilte pårørende som ikke får de tilbudene de trenger.

Frivillighet framheves ofte som en norsk dyd: Uten frivillighet "stopper" Norge/Bodø. Vi vil påstå at vi eldre ikke bare er en utgiftspost, men også en ressurs. Vi er mange friske eldre som jobber med frivillig arbeid, og ikke bare i vår egen organisasjon. Vi opplever at vårt medarbeid og støtte innen humanitære, -helse og andre frivillige organisasjoner blir satt pris på. Et annet eksempel er Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter med alle sine ulike aktiviteter. En fantastisk møteplass for oss eldre, der mange av oss gjennom årene også har stilt opp som frivillige. Her er alle generasjoner velkommen, og ikke minst fungerer dette forebyggende i forhold til ensomhet. Bodø kommune har grunn til å være stolt og takknemlig over den jobben som gjøres der, og vi mener dette flotte huset fortjener økt bevilgning til driften.

Vi er redd de økonomiske disposisjonene som gjøres og planlegges i kommunen resulterer i at vi får et helsetilbud som langsomt blir dårligere. Vi spør oss: Er helse og omsorg den eneste sektoren som det skal kuttes i ved hvert budsjettår? Vi håper at vår påpeking av de konsekvensene og problemene som kuttene kan medføre, vil bidra til å hindre slike drastiske endringer til det verre i vår kommune.

Styret i Bodø Pensjonistforening:

Anne Gro Abrahamsen
Solveig Tingstad
Rune Johnsen
Wilma Fikke Schønning (sekr.)

Kommentarer til denne saken