Ei arbeidsgruppe nedsatt av Helse Nord og Sametinget har foreslått tiltak innen helsevesenet som er innrettet mot det som de omtaler som den samiske befolkningen. Hvem som skal kunne ansees som samer i denne sammenhengen, fortelles det ikke noe om.

Arbeidsgruppen har fremmet 4 alternative forslag til tiltak. Alle tiltakene innebærer i varierende grad, en segregering, av helsevesenet i Norge.

Forslag nr. 3 og 4 vil medføre størst/mest segregering.

I modell 3 foreslås det at en skal «Opprette et «Helse Sápmi», et helseforetak felleseid av de fire regionale helseforetakene Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest. Helse Sápmi skal bidra med ressurser til andre helseforetak i form av kompetanse, kunnskap, ressursdeling og direkte behandlingstjenester «der det er relevant», samt ha en rådgivende og veiledende rolle ovenfor kommuner, helseforetak, Helse- og omsorgsdepartementet, direktorat mm.»

I modell 4 forslås det at «Helse Sápmi som et statlig foretak, direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, ellers lik modell 3. Helse Sápmi skal ledes av en administrerende direktør, ha et eget styre og et årlig budsjett.»

Sametingsrådet er imidlertid ikke fornøyd med noen av de 4 modellene.

Den 21.8.20 kan en lese i «Sagat» at de «tar kontakt med sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) for å finne ut hva som skal til for å oppfylle kravene fra sametingsrådet

Eira uttaler da blant annet at «Vi mener at det ikke er selvbestemmelse i de fire modellene. Der er medbestemmelse og innflytelse, men ikke selvbestemmelse.» og at «Men vi vil at samiske helsetjenester skal være styrt av samer. Vi vil ikke ha det sånn at vi bare er et rådgivende organ. Modell 3 og 4 vil ta flere år å bygge opp, derfor mener vi at vi like godt kan få til en helt ny modell hvor vi samer bestemmer selv.»

Om dette kravet blir imøtekommet, innebærer at det blir opprettet et etnokratisk og parallelt helsevesen i Norge ved siden av det helsevesenet som allerede finnes.

Ønsker Sp å splitte opp (segregere) helsevesenet i Norge med utgangspunkt i etnisitet og avstamming?

Det spørsmålet har både medlemmene i Sp og de som har stemt på Sp et krav på å få et svar på.

Kopi sendt til Senterpartiet