NTG etablerte seg i Bodø i 2018 etter ønske fra toppklubbene i byen. En felles ambisjon var å få ungdom med et stort idrettslig potensial til å lande i Bodø i stedet for å fly forbi for å gå på toppidrettsgymnas andre steder i landet.

På denne tiden spilte både Glimt, Grand og BHK i Eliteserien, mens Junkeren var etablert i allnorsk 2. divisjon. Alle disse klubbene inngikk forpliktende samarbeid med NTG med sikte på å rekruttere og utvikle unge lovende utøvere til NTG og sine satsingslag.

Målet med avtalene var å gi ungdom med idrettsambisjoner en best mulig tilrettelagt videregående skolegang kombinert med en satsing på toppidrett. For Grand sin del vil det si å gi fotballspillende jenter denne muligheten.

Om NTG-modellen

Samarbeidet mellom NTG og Grand (som for de andre klubbene) går ut på at jentene får individuell og helhetlig oppfølging både på dag- og ettermiddagstid med profesjonelle heltidsansatte trenere. Spillerne følges opp med fotballøkter og fysiske økter på dagtid opptil fire dager i uken. Dette gir spilleren mulighet for faglige diskusjoner med sin trener og skaper en felles forståelse for hva som er neste steg i utviklingen som fotballspiller.

Det gir samtidig trenerne mulighet til å følge opp spillerens skolehverdag, og se hvordan totalen av skole/idrett henger sammen for hver enkelt utøver. Trenerne, som er ansvarlig for treningsprosessen, har på denne måten muligheten til å jobbe systematisk med spillerne på dag- og ettermiddagstid, og dermed sikre kontroll på hver enkelt spillers totalbelastning. Disse to faktorene er helt avgjørende for å få til best mulig spillerutvikling i klubb.

Alle trenerne i våre samarbeidsklubber får via NTG faglig input i samspill med over 400 andre NTG-ansatte, både via felles kurs og samlinger. Dette gir klubbene tilgang til nyere forskning rundt spillerutvikling, og oppfølging på hvordan man kan anvende dette i praksis. Dette kommer klubbene til gode når de skal utvikle nordnorske jenter og gutter videre inn i toppidretten.

Om kostnader og det helhetlige tilbudet på NTG

Alle de 7 NTG-skolene i Norge drives av en ikke-kommersiell stiftelse, der alle økonomiske midler går til utvikling av det helhetlig skole- og idrettstilbudet. Vi har ingen eiere som tar ut utbytte. NTG som privatskole mottar 85 % statsstøtte. Vi må derfor ta en skoleavgift for å dekke opp det den offentlige skolen får i støtte.

NTG tar i tillegg en idrettsavgift som dekker den sportslige satsingen. Her inngår individuell og helhetlig oppfølging av profesjonelle trenere i heltidsstillinger, fire dagtidstreninger i uken, inkludert hall- og baneleie, fellesutstyr og et støtteapparat bestående av mental trener, ernæringsfysiolog, fysioterapeut og miljøarbeider med ansvar for det sosiale og oppfølging av hybelboere. Inkludert i kostnaden er også årlige treningssamlinger i inn- og utland som er viktige referansepunkt for våre utøvere.

Vi på NTG er prinsipielt enig i at skole og idrett i Norge burde ha en lav inngangsbillett, og vi jobber kontinuerlig for å skaffe NTG-skolene økonomiske rammer som gjør at vi kan kutte kostnadene for elevene. På NTG Bodø har vi etterstrebet å holde idrettsavgiften så lav som mulig, og vi har i dag den laveste idrettsavgiften av samtlige NTG-skoler.

Vi jobber for like muligheter

NTG Bodø har som visjon å utvikle hele mennesket. Hos oss er det alltid mennesket før prestasjon. Vi tror at dersom man skal prestere på skole og idrett, må våre elever og ansatte ha trygge rammer og oppleve å bli sett og anerkjent. Robuste ungdommer som tar ansvar for egen utvikling, tar steget inn i toppidretten.

Bodø Glimt, som er den klubben i vår by som har jobbet systematisk med spillerutvikling i over 15 år, fikk i forrige uke som eneste klubb i Norge, toppscore på kriteriet «samarbeid skole/fotball» i Norsk Toppfotballs (NTF) akademiklassifisering. I en uttalelse fra NTF heter det «Samarbeidet mellom NTG Bodø og Bodø Glimt er et av landets klart beste skole- og fotballsamarbeid. God kommunikasjon og felles forståelse for hverandres mål og roller er grunnlaget for en fantastisk tilrettelegging av hverdager hvor skole og idrett i samarbeid møter ungdoms behov for å også være nettopp det – ungdom!»

Det er en felles ambisjon for norsk fotball å gi jenter og gutter like muligheter til å utvikle seg til toppfotballen. Med NTG-modellen i Bodø har vi et meget godt utgangspunkt for å nå denne ambisjonen.

Vi på NTG mener dette gjøres best gjennom et samspill mellom aktørene NTG, toppklubb, fotballkrets og næringsliv. Vi inviterer derfor alle meningsbærere på banen for å legge til rette for det beste for alle jentene som vil opp og fram med fotballen. Vi gleder oss til å spille på lag med dere.