Under denne ukens Luftfartskonferanse på Scandic Havet i Bodø ble de siste tallene for såkalte GNSS-forstyrrelser presentert.

Her kom det fram at så langt i 2022 har det vært 15 tilfeller i Norge – der 14 av disse er lokalisert til Finnmark og områdene nær den russiske grensen.

– GNSS er signaler man mottar fra satellitt som gir posisjon og tidsbestemmelser. Det har etter hvert blitt en viktig del av luftfarten, både til posisjonsbestemmelser og navigasjon, beskriver avdelingsdirektør for fagavdeling, Svein Johan Pedersen, til Avisa Nordland.

GNSS

GNSS står for «Global Navigation Satelite Systems» og er en samlebetegnelse for satellittbaserte navigasjons- og posisjoneringssystemer med global dekning. Forstyrrelser av GNSS-signaler kan oppstå på grunn av naturfenomener, men også på grunn av villede eller utilsiktede handlinger. Forstyrrelsene kan opptre i form av «jamming», som blokkerer signalene, eller «spoofing». Spoofing krever mer avansert utstyr og gir falske posisjonssignaler. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har testet jamming av GNSS mot fly ved flere anledninger for å undersøke hvilken effekt en jammer må ha for å kunne blokkere GNSS-signalet for et fly.

Flere av rapportene Luftfartstilsynet har mottatt beskriver GNSS-forstyrrelser og mistanke om jamming. GPS er ett av fire utbygde satellittbaserte navigasjonshjelpemidler, og det mest brukte.

Hvorfor er GNSS-forstyrrelser et sikkerhetstema?

Luftfartstilsynet opplever at aktørene i luftfarten er mer oppmerksomme på GNSS-forstyrrelser nå enn tidligere, og har de siste årene mottatt flere rapporter om dette. Økningen i oppmerksomhet kan knyttes til den økte forekomsten av GNSS-forstyrrelser over nordlige deler av Troms og Finnmark fylke de siste årene. Luftfartstilsynet er også kjent med at GNSS-forstyrrelser har forekommet i nærheten av helikopterlandingsplasser.

Kilde: luftfartstilsynet.no

Brukes i konfliktsituasjoner

Er det noen som prøver å innhente informasjon?

Det har vi ingen indikasjon på. Basert på det vi vet om GNSS-jamming er at det brukes utstrakt i konfliktsituasjoner. For eksempel i forbindelse med krigen i Ukraina ser vi at i området rundt Svartehavet slås signalene ut bevisst for å forhindre militær og sivil bruk.

«Jamming» er en betegnelse for forstyrrelser, blokkering eller fastlåsing av forskjellige signaler, som radio- eller GPS-signaler.

– Men vi har ingen grunn til å tro det er slike intensjoner bak forstyrrelsene i Norge, sier Pedersen.

Den tilknyttede risikoen ved GNSS-forstyrrelser strekker seg til å slå ut kommunikasjons- og navigeringssystemene, men der er pilotene og bakkemannskapene godt skodd med reserveløsninger, ifølge avdelingsdirektøren.

– Vi har ingen konkrete hendelser som der sikkerhetsnivået i luftfarten har vært truet. Men vi er bekymret over utviklingen med at GNSS-forstyrrelser opptrer enda oftere.

Oppdages i lufta først

Etter man begynte å loggføre forstyrrelsene i 2017 har tilsynet registrert en økning i antallet tilfeller.

Tall fra Luftfartstilsynet viser 134 tilfeller mellom 2017 og 2020, 24 i 2021og ytterligere 15 så langt i 2022.

I tillegg til økningen mistenker Pedersen der en del underrapportering.

– Vi mistenker man ikke alltid rapporterer om en forstyrrelse vi er klar over fra før. Vi ønsker alle rapportene fra pilotene og tjenesten slik at vi får et godt bilde på situasjonen og hvor hyppig dette forekommer.

Han forteller at gjennom undersøkelser i luft og på bakken, utført av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), viste at forstyrrelsene knyttet til Øst-Finnmark kom entydig fra Russland.

Videre presiserer Pedersen at GNSS-signaler brukes i flere områder enn i luftfarten, men forstyrrelser av signalene oppdages først i lufta. Derfor slår lufttallene høyere enn bakketallene.

Nasjonal og internasjonal jobbing

Det er ikke bare langs grensen mellom Øst-Finnmark og Russland GNSS-forstyrrelser inntreffer. Luftfartstilsynet og Nkom har avdekket forstyrrelser knyttet til flyplasser og landingsplasser for helikopter.

– Da er det gjerne håndholdte jammere som kanskje eieren har for lite kunnskap om hvilken skade de gjør, men som bruker de spesifikt for egne formål. Majoriteten av GNSS-forstyrrelser registreres i Øst-Finnmark, og er ikke forårsaket av håndholdte jammere.

Pedersen erkjenner det er for enkelt å få tak i jamme-utstyr, og påpeker det er ulovlig å besitte det.

I arbeidet med å sikre seg bedre mot forstyrrelser, sier Pedersen det jobbes nasjonalt og internasjonalt. Et nasjonalt GNSS-forum der aktørene møtes jevnlig for å diskutere problemstillingene er etablert, jamme-tester nær fly- og helikopterplasser og utvikling av mer robust teknologi trekkes fram.