Framlagte dokument fra Nordland fylkeskommune er i sak vag, uklar og dels avvikende om grunnlaget for lokalisering av Hovedsykehus til Tovåsen i Leirfjord kommune. Fylkespolitisk, og fylkeskommunale planløsninger bl.a. -Regionalplan for klima og miljø-, omtaler sykehuslokalisering til Tovåsen som uaktuell.

I avsnitter av Dokumentet kommer mye «visdom» fram, bl.a. får vi vite at framtidens sykehusbygg på Helgeland, allerede er bygget.

70–95 år gammelt sykehusbygg i Sandnessjøen, sannsynlig et av de eldste i landet, kan ut fra omtale i fylkes-dokumentet, ved rehabilitering vente i ytterligere 50 år før en klimavennlig erstatter?

Tovåsen skal som tomtealternativ, ifølge fylkesrådet, ikke være i samsvar med retningslinjer for fylkesplanens arealpolitikk Kap. 8.2. om By–og tettstedsutvikling.

Ved denne motsetning vil jeg upretensiøst anmode å gjøre om dokumentet for «fylkesplanens arealpolitiske disposisjon».

Geografien kan man ikke gjøre noe med.

Tovåsen ligger sentralt for 2 regionssentra

Tovåsen ligger i et kjerneområde for Helgeland, med en reiseavstand på henholdsvis 20`og 30 min til 2 regionssentra/bysentra; 2 av 10 utvalgte Regionssentra for Nordland fylke.

Hovedsykehuset på Tovåsen, vil bli Helgelands største arbeidssted. Egnet for infrastruktur med reisetid innen 30 min for 30.000 beboere fra 2 Bysentra og 3 tettsteder til helseinstitusjonen.

En forstørret Region for Helgeland med private og offentlige servicefunksjoner som vil dekke handel og tjenester for flere kommuner. Urbane miljøer med sosiale møteplasser, stedskvaliteter, estetiske og fysiske omgivelser for mange typer sosiale kontakter. Et samfunn med utvikling av tverrgående sosial-, økonomisk og miljømessig infrastruktur. Mangfoldig møteplasser for idrett–og organisasjonsliv både i Vefsn og i Alstahaug.

Regionsforstørring av Helgelandsregion

I mitten av denne sammensatte, forstørrede Regionen på Helgeland, ligger

Hovedsykehus for 80.000 helgelendinger, hvor 8 av 10 beboere på Helgeland vil rekke sykehusbehandling innen 1 time; og gi kortest vei til sykehuset for resterende 2 av10 beboerne på Helgeland.

Et samlende kysthospital og sentrumshospital for hele Helgeland. Helgelands-regionen vil være et samlet bolig -, arbeids–og markeds-region med øket økonomisk aktivitet ved Multipikatoreffekt og Agglomerasjonseffekt.

Fylkeskommunen erklærer sin støtte for vurderinger gitt av Sweco, Menon og Eksterne Ressursgruppe, om at Hovedsykehus på Tovåsen vil gjøre rekruttering av helsepersonell vanskeligere.

Det som legges fram fra SWECO og fra MENON gir ingen klarhet for den støtten. Støtten fylkeskommunen erklærer for Ekstern Ressursgruppe er totalt utdatert.

Hva gjør rekruttering vanskeligere?

Finns det en nærmere forklaring for denne påstanden?

Hva er det fylkeskommunen støtter ved framlagte rapporter og samfunnsanalyse, som vurderes å gjøre rekrutteringen av helsepersonell til Hovedsykehus på Tovåsen vanskeligere?

Sweco`s framlagte rapport 19. april-21, med vurdering av tomtevalg for sykehus i Sandnessjøen og omegn, gir gradering av vektinger for kriterier, som bevist skaper forvirring og usikkerhet om årsak–og virkningssammenhenger.

Skjevheter ved rapporten avdekkes av mangler på åpen, forutsigbare og etterprøvbare medvirkningsprosesser, og mer blitt en lukket, prosess-styrt rapport av «NOEN» fra sykehusledelsen og fra helseforetaket i Rana, som har bestemt dagsorden mot et ønsket mål.

Menon`s Samfunnsanalyse, fra oktober 2019; Omhandler «samfunnsmessige virkninger» ved valg av sykehusstruktur på Helgeland; alternativ for --- en-sykehusløsning eller to-sykehusløsning og for lokaliseringen.

Samfunnsanalysen tar ikke opp økonomiske konsekvenser ved alternativene en- eller to- sykehusløsningene for Helgeland, og berører ikke de helsemessige konsekvenser for innbyggerne på Helgeland, og ikke miljøbelastningene ved to- delt sykehusløsning.

To sykehusløsningen vil bidra til en unødvendig konsekvens for helse- og strukturproblem for Helgeland om det velges feilplassering av Hovedsykehuset. Transporter mellom 2 små sykehus (første linje tjenesten) og påfølgende transport til spesialistsykehus for vurdering av sykdom og behandling (andre linje tjenesten), vil utgjøre et betydelig miljøproblem ved pendlende trafikk mellom sykehusene og bidra til helsebelastning for syke og kritisk syke mennesker.


Rapport fra Ekstern Ressursgruppe, en utvalgt faggruppe, kjøpt og betalt; «utpekte» Rana som beste lokalisering for et Stort akuttsykehus på Helgeland.

En framlagt rapport som ikke ble parafert av alle deltakerne i Ressursgruppa.

DMS (distriktsmedisinske senter) var bestemt for Brønnøysund, Sandnessjøen og Mosjøen.

Tovåsen som lokalisering for et framtidig Hovedsykehus for Helgeland, var ikke til vurdering.

Hvilke krav stiller fylkeskommunen, og hvilke påvirkninger har den politiske forvaltning i fylket, til framlagte dokumenter, analyser og rapporter?

Vitner Fylkeskommunens politiske feilgrep om mangel på åpen medvirkningsprosess, transformert over til en gruppe-styrt lukket prosess uten utøvd forsvarlig forvaltningsskikk.

Klimafotavtrykk

Påstanden i Dokumentet fra Nordland fylkeskommune:

Lokalisering av nytt sykehus på Tovåsen vil medføre til økt avhengighet av bil og øket CO₂ utslipp.

Mitt spørsmål: I forhold til hva?

Hvilken grad av sannhet ligger i dette «Klarsyn»?

Befolkningen på Helgeland har en variert sprett bosetning og vil ikke ha noe likhet eller parallellitet med TØI beregninger fra Østfold og Stavanger.

Det burde høre med til framlagte tese; vurdering av et CO₂ regnskap for annen alternative sykehus og helse-struktur på Helgeland. I tillegg til CO₂ regnskapet for Helgeland, kommer klimagassutslipp for reiser og biltrafikk av pasienter til alternativt sykehus i Bodø, Troms og Trondheim.

I noen grad vil endring komme ved overgang til El- kjøretøy.

Resirkulering av gamle sykehusbygg?

Ved Dokumentet fra fylkeskommunen kommer oversikt over fylkets planprogram for regionalt klima og miljø, sammen med fylkets satsingsområder for Sirkulær karbon økonomi. I artikkel fra NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) om oppgradering av verneverdige bygg, framlegges opplysninger om at det vil ta inntil 50 år før det blir mer klimavennlig å erstatte gamle bygg med nytt, framfor gjenbruk og rehabilitering.

Sykehusdrift kan ikke helt sammenlignes med rehabilitering av eldre verneverdige bygninger.

Belastning av klimagasser ved drift av sykehus er påvirket av et sett av faktorer, av type virksomhet ved sykehuset, av aktivitetsnivå og av bygningsmasser. Høyt energiforbruk ved sykehus skyldes spesielle krav til driftsmønster, hygiene, og energikrevende medisinsk-teknisk utstyr. Det arbeides med ny kunnskap om energiøkonomiske muligheter, om hvordan det kan implementeres og ivaretas på en god måte.

Arbeidsgrupper er i videre prosessen for å halvere energiforbruket for framtidig sykehus uten at det går på bekostning av sykehusets primære funksjoner. Halveringen av energiforbruk ved norske sykehus beregnes til 130 GWh, med en kostnadsreduksjon på over 100 mill. kr.pr.år; ved snitt energipriser på 80 øre /kWh.

Ferdigstilling av nye sykehusbygg

Årlig ferdigstilles det omkring 100.000 m² nye sykehusbygg. I de nærmeste årene er det planlagt rundt 650.000 m² nye helsebygg i Norge.

Hovedsykehuset for Helgeland med befolkningstilhørighet, framskrevet til 2060 på 87.000 beboere, vil beregnet ha totalt areal av bygningsmasse på ca. 42.000 m². Total beregnet tomteareal for Helgelandssykehuset vil være 75–80 daa/ dekar (mål). I løpet av de siste årene er 10 sykehus under arbeid i prosessfasen, eller ferdigstilt. 2 av de ferdigstilte sykehus er under påbygging etter at areal bygningsmasse for byggene ble nedskalert under byggeperioden.

Hvem har ansvaret for ideen om rehabilitering av Sandnessjøen sykehus som Hovedsykehuset for Helgeland?

Et sykehus delt i 3 byggeperioder, eldstebygg ferdigstilt i 1926, neste innflyttet i 1957 og siste bygg ferdigstilt i 1983.

Hvem tar ansvaret for verditap på milliarder ved rehabilitering av et av Norges eldste sykehus, foruten tap av fagmedisinsk kompetanse, økende miljøbelastning og sluttelig tap av helse for beboerne på Helgeland.

Rekruttering

Rekrutteringssituasjonen kan være sårbar for kvalifiserte fagpersoner og for utvikling av stabile fagmiljøer til Hovedsykehus på Tovåsen. Dette er et Mantra som gjelder for alle kliniske institusjoner i Norge!

Et forsterket Helgelandregion, geografisk delt i Helgeland innland og Helgelandskysten, vil kunne tilby bærekraftig sosial, økonomisk og miljømessig infrastruktur i variert naturskjønne omgivelser mellom kyst- og innlands-kultur. En voksende fiskeindustri langs kysten og sterk utviklet prosessindustri i Mosjøen og i Rana.

Hva er det helsepersonell egentlig søker for ansettelse ved Hovedsykehus på Helgeland?

Hva er tungtveiende grunnene for å søke, og hva har mindre betydning for dem?

Store ulikheter avhenger av om tilflytterne er alene personer eller om søkerne er helsepersonell med familie.

Beslutningen om å flytte

Beslutningen om å flytte ut av byer som Oslo eller Trondheim; kan være for fagarbeidere som søker seg sterkere posisjon for egen kompetanse ved fagsterkt sykehus på Tovåsen; eller ønsker om et familiehjem med trygg oppvekstmiljø for barn i frie, naturskjønne omgivelser; eller kan det være noe i byene de søker seg bort fra, eller er det en sammensetning av alle tre ønskene.

Helsearbeidere, operative fagarbeidere og spesialister innen helse søker sykehus med tunge fagmiljøer for å utvikle egen kompetanse.

Kampen om kompetanse

Kampen om Kompetanse handler om å bygge bærekraftig sykehus med bredt fagområdet og faglig tyngde for å møte, og å gi trygghet til pasienter og pårørende i kritiske livssituasjoner. Arbeidsplasser og rekruttering til Hovedsykehuset på Tovåsen, vil komme ved byggende fagmiljøer og forskermiljøer innen bredt felt av spesialiteter. Videreutdannelse vil følges opp for fagarbeidere, operative helsearbeidere, og spesialiseringer for LIS-leger.

I kommende generasjoner kan helsearbeid bli satt under uante, utfordrende prøvelser og belastninger som kan endre mye av de rollene og tradisjonen de fra tidligere har vært vant med. Vil vi være i stand til å finne tilbake til det trygge, sosiale fellesskap på Helgeland som vi er født inn i?

Vi skal være til stedet i det nasjonale fellesskap i kampen om kompetanse og gjøre Helgeland mest mulig attraktiv i samhandling med resten av landet.

Et Hovedsykehus for Helgeland lokalisert til Tovåsen, skal og vil være bærekraftig for 80.000 beboere; framskrevet for 40 år til 87.000 bosatt på Helgeland.