ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NORDLANDSSYKEHUSET HF FRATRER SIN STILLNG

For å bidra til å gjennopprette tilliten til Nordlandssykehuset HF, har jeg meddelt styrets leder at jeg ønsker å tre ut av stilling som administrerende direktør for Nordlandssykehuset HF. Beslutningen er truffet etter en samlet vurdering av de opplysninger som er fremkommet i forbindelse med en tilsynssak, og forhold knyttet til denne, som vedrører brudd på vedtatt funksjonsfordeling i Helse Nord.

Jeg konstaterer at mine utsagn om kjennskap til brudd på funksjonsfordelingen ikke samsvarer med den mulighet jeg har hatt til å avdekke relevante forhold på et tidligere tidspunkt. Evne til å oppfange informasjon på tidligst mulige tidspunkt, er avgjørende for direktørens evne til handling. Det står sentralt som grunnlag for mitt ansvar for å informere styret om forhold av betydning for styrets evne til å ivareta sine ansvarsoppgaver.

Jeg vil beklage den belastning dette har påført alle de som er berørt; pasienter, pårørende, ansatte, styre og ledelse.

Jeg har som direktør hatt åpen tilgang på dialog med styrets leder og har gjennom dette gitt styreleder informasjon som i ettertid ikke er i samsvar med kravet til tidsmessig og dekkende informasjon. Jeg finner dette ødeleggende for vårt nødvendige tillitsforhold.

I den situasjon som er oppstått, er det avgjørende at det gjenskapes tillit. Tillit er knyttet til ledelse, og ny tillit må knyttes til ny leder. Jeg har stor tro på Nordlandssykehusets mange ansatte og den samlede evne til å drive videre et målrettet arbeid for utvikling av et spesialisthelsetjenestetilbud til beste for nordlandspasienten.

Jeg takker ansatte og ledere på alle nivå for godt samarbeid gjennom mange år.

Bodø, 1. juli 2010

Eivind Solheim