Kort tid etter at sykepleieren begynte i hjemmetjenesten i Meløy, slo hun alarm om en medisinhåndtering i strid med loven.

Resultatet var at sykepleieren ble uønsket. Hun måtte til sist flytte fra Meløy. Nå har Salten tingrett avsagt en knusende dom mot Meløy.

En varsler har fått svi, konstaterer retten.

Meløy kommune må betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisning, 141.701 kroner i erstatning og 175.000 i saksomkostninger.

Til sammen 446,701 kroner.

Ikke merket

Kvinnen pekte nokså umiddelbart på at medisindosetter til pasienter ikke var merket med navn på medikament, antall og styrke.

Det var avvik i narkoskap og mangler ved føring av narkoperm. A- og B-preparater var ikke forsvarlig innelåst.

Flere som ikke skulle ha tilgang til medisinrom, hadde nøkler til rommet. Permer med pasientopplysninger ble oppbevart uforsvarlig og sensitive opplysninger ble ikke makulert.

Satte sprøyter

Ufaglærte uten opplæring eller medisinkurs satte sprøyter på pasientene.

Sykepleieren varslet sine nærmeste overordnede og kolleger om brudd på helsepersonelloven og lov om pasientrettigheter.

Til sist kontaktet hun også Fylkeslegen. Svaret fra hjemmetjenesten i Meløy var en beskjed om at sykepleieren ikke ville få tilbud om videre arbeid i kommunen fra 1. januar 2011. Hun ble tilbudt en midlertidig stilling i to måneder ved Ørnes sykehjem.

Trakassert

Sykepleieren hevdet hun ble mobbet og trakassert fra de ansatte i hjemmetjenesten, uten at arbeidsgiver grep inn.

Hun fikk ikke andre stillinger hun søkte på. Kommunen mente at hun hadde skadet arbeidsmiljøet både ved hjemmetjenesten og ved Ørnes sykehjem.

En enstemmig Salten tingrett konkluderer med at sykepleierem har varslet om flere kritikkverdige forhold i Meløy kommune.

Flere av forholdene utgjorde utvilsomt kritikkverdige avvik. Hennes varsling har vært en sentral og utløsende årsak til at det oppsto en arbeidskonflikt.

Når sykepleieren så ikke tilbys jobb i ledige stillinger, er det en gjengjeldelse mot varsleren.

Viktig

Det sykepleieren varslet om, hadde stor allmenn interesse og var viktig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp i kommunen, fastslår Salten tingrett.

Kvinnen ble etter hvert sykemeldt. Hun flyttet ut av Meløy kommune og fikk seg jobb som sykepleier et annet sted i landet.

Hennes påpekning av kritikkverdige forhold utløste negative reaksjoner i arbeidsmiljøet. Man kan bare ikke komme inn på en arbeidsplass og snu opp ned på alt, ble det sagt.

- Lov å si fra

- Det skal være lov å varsle om kritikkverdige forhold i Meløy kommune, sier ordfører Per Swensen (H).

Han er ikke kjent med dommen i arbeidsrettssaken før AN forteller en ferierende ordfører det.

- Jeg var klar over at saken var tatt opp til doms, men ikke at resultatet forelå. Jeg ber om forståelse for at det er vanskelig for meg å kommentere dommen før vi har fått lest slutning og premisser grundig, sier ordføreren.

- Hva synes du om de forhold varsleren tar opp?

- Jeg synes lite om at det skal ha vært slik. Nå har jeg forstått det slik at der det er rettet kritikk, har omsorgstjenesten sørget for å rette opp mangler og feil. Det kan jeg forsikre om vil bli kontrollert, så snart vi har muligheter til det over påske.