– Landsstyret i NSR forventer derfor at Forsvaret og sentrale myndigheter gjennomfører en grundig konsekvensutredning både i forhold til urfolksperspektivet, miljø, sosiale og økonomiske konsekvenser ved en etablering av hovedflystasjon, sier landsstyremedlem Thomas Ole Andersen fra Skånland i en pressemelding.

– Vår bekymring er at etableringen rammer de markesamiske bygdene og dermed det samiske samfunnet i området spesielt hardt. Etableringen vil kunne innebære at befolkningen av lyd- og helsemessige årsaker er nødt å innløse boligene. Hva blir det igjen av det markesamiske kulturgrunnlaget da?

Thomas Ole Andersen sier at også arbeidet med samerettsutvalgets to innstilling har betydning i denne sammenhengen.

– De samiske rettighetene er uavklarte i området og det er derfor svært viktig at man gjennomfører en grundig konsekvensutredning, sier Andersen som sier at Sametinget må inn på banen i denne saken.

Leder for Norske Samers Riksforbund Silje Karine Muotka peker på at det i forhold til urfolk finnes visse forpliktelser som myndighetene må forholde seg til.

– Blant annet omfatter dette et ansvar for å sikre samenes materielle kulturgrunnlag i henhold til både grunnloven og også internasjonale konvensjoner. Vi forventer at myndighetene ved et inngrep av denne størrelsen utreder konsekvensene grundig både hva angår urfolk og miljøet samt at man gjennomgår både sosiale og økonomiske konsekvenser i detalj.