Men departementet vil foreløpig ikke følge en oppfordring som Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Nordland sendte til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) i desember. Der ble statsråden bedt om å gripe inn for å hindre bygging av «hyttebyer» ved Saltstraumen.

«Departementet forutsetter at Bodø kommune og regionale myndigheter legger vekt på å sikre de spesielle natur- og kulturminnene i Saltstraumen», heter det i svarbrevet til FNF Nordland, med kopi til Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland.

«Vi krever at staten bidrar med oppkjøp av aktuelle arealer og at Bodø kommune endrer sitt planverk for å hindre nedbygging av strandsonen», skrev FNF i Nordland, som er en sammenslutning av friluftsråd og organisasjoner med interesser knyttet til natur og miljø.

Miljøverndepartementet viser til at det pågår en rettstvist om reguleringsplanen, og at Bodø bystyre ennå ikke har behandlet et forslag om Saltstraumen som verdensarvprosjekt. Videre blir det påpekt at klager på planarbeidet kan bli brakt inn for departementet til endelig avgjørelse.