Det mener gruppeleder i Narvik Ap, Rune Edvardsen. Det skriver Fremover.

– Og vi må være på tilbudssiden når vi går til våre naboer, understreker han.

Samlet Tysfjord

Ballangen, Tysfjord, Gratangen, men i aller første rekke Evenes er de som han vil samarbeide tettest med.

På sikt håper han på en enda større region, og tenker høyt om Hamarøy i sør og Tjeldsund, Lavangen og Salangen i den andre retningen.

– Ja, det betyr at Tysfjord kan beholdes som i dag og unngå å splittes opp dersom vi også får med Hamarøy i en framtidig storkommune, bekrefter han.

– Både øst- og vestsiden av Tysfjord er viktig, fastslår han og mener at dette til sammen vil gjøre regionen robust og slagkraftig i forhold til andre, og ikke minst være til beste for det næringslivet som allerede er etablert.

Evenes først

Rune Edvardsen stiller spørsmålet om ikke det allerede nå kan være formålstjenlig å lage en felles næringsplan for de aktuelle kommunene.

Men først ser han mot vest, og begrunner:

– Når Hålogalandsbrua står ferdig, vil det være helt naturlig for Narvik å utvikle seg langs den aksen – altså mot Evenes, sier han og beskriver naboen i vest som særdeles strategisk viktig og attraktiv som samarbeidspartner for Narvik.

Det dreier seg blant annet om samarbeid knyttet til havneformål og om store sjøarealer.

– Passivt Narvik

– Harstad har vært tydelig på at de ønsker et samarbeid med Evenes. Narvik må være like tydelig, og min mening er at vi bør strekke oss svært langt for å få dette til.

– Vi må for alvor vise at vi er en raus storebror, sier han og legger til at han for egen del mener at den politiske ledelsen har vært altfor passiv så langt i prosessen.

Han ønsker at det blir innledet en dialog med alle de kommunene han håper på sikt kan inngå i en storkommune, eventuelt i et tett samarbeid.

– Ingen kommer «med lua i hånda» og spør om de kan bli med i et samarbeid. De må se at de får noe igjen. Det er eneste måten å få til en frivillig sammenslåing.

Rune Edvardsens teori er at dersom Narvik og Evenes får det til ganske fort, så vil de andre kommunene kunne slutte seg til etter hvert.

Stor gulrot

– Utgangspunktet må være at Evenes i alle fall ikke skal tape arbeidsplasser på å samarbeide tettere med Narvik. Tvert imot, sier han, men erkjenner at det er vanskelig å love bort et konkret antall arbeidsplasser, all den tid staten ikke har flagget hvilke oppgaver storkommunene vil få overført.

Det eneste de har sagt er at nye oppgaver skal tilføres dem.

– Det betyr at vi må ha forventninger til at det kommer tydelige signaler når statsbudsjettet nå legges fram, om hva regjeringen vil gjøre for å gjøre kommunesammenslåinger attraktive, og der staten tar ansvar for kommunenes økonomi.

– Det må legges et betydelig beløp i potten som gulrot, fastslår han.

Bør inviteres

Men da Telemarksforskning la fram sin rapport om kommunesammenslåinger i regionen, kom det fram at det på sikt kan bety kutt i overføringer i størrelsesorden 70–150 millioner kroner etter en 20-årsperiode.

– Det viser at det må komme endringer, konkluderer Rune Edvardsen.

Den 17. samles flere kommunestyrer i Narvik for å bli informert om Telemarkforsknings anbefaling om kommunesammenslåinger i Ofoten, og Rune Edvardsen sier at han gjerne ser at alle mulige samarbeidspartnere blir invitert til møtet.