Det fastslår lagmannsretten i sin enstemmige og krasse dom. Lagmannsretten har vært ledet av lagdommer Bjørnar E. Stokkan. Retten har bestått av tre fagdommere, to fagkyndige meddommere og ytterligere to meddommere.

Dommen er på 20 sider. I rettens vurdering heter det blant annet:

«Lagmannsretten ser det slik at barnevernstjenesten langt på vei ødela alle muligheter til å skape et godt vurderings- og samarbeidsklima overfor Anita Lundli og Sarwan Kumar. Ytterligere forsterkes dette ved at de overfor fylkesnemnda fremla saken for foreløpig godkjennelse av akuttvedtaket under henvisning til at Anita Lundli hadde en uopprettelig hjerneskade.... (...) at dette medførte at hun ikke ville kunne respondere på barnet eller at hun ville overse det. Dette var feil».

I neste avsnitt fremhever retten:

«Det finnes ikke urimelig at en ung, førstegangsfødende kvinne som har vært utsatt for det hun oppfattet som det komplette svik fra dem som skulle være hennes hjelpere, opptrer med maktesløshet og passivitet når hun - slik hun ser det - blir overvåket av barnevernstjenesten i sine møter med barnet hun ble fratatt like etter fødselen».

Anita Lundli fødte sønnen sin på sykehuset i Bodø 19. april i fjor. Samme dag tok barnevernet kontakt med et par de visste var adopsjonssøkende, med spørsmål om fosterhjemplassering.

25. april ble gutten overført til fosterhjem.

Fylkesnemnda for sosiale saker har i to avgjørelser støttet barnevernstjenestens vedtak.

Den rettsoppnevnte sakkyndige, psykolog Gunnar Karoliussen, har både for tingretten og lagmannsretten erklært seg uenig i vedtaket og anbefalt både omsorg og tilbakeføring av barnet.

Det kom Salten tingett fram til i februar.

Det er lagmannsretten kommet fram til nå.