1. januar drysses det som vanlig en rekke nye lov- og regelendringer over landet som følge av budsjettforhandlinger og andre vedtak.

En sur start på året får næringsmiddelbransjen og landets slikkmunner når sukkeravgiften øker med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer øker med 42, 3 prosent. Siste ord er imidlertid ikke sagt i saken, som NHO har klaget inn for ESA.

Andre grupper som vil kjenne det på pungen fra nyttår, er ektepar der den ene parten har lav inntekt når skatteklasse 2 fjernes, og Airbnb-utleiere når skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig fjernes.

Det blir også litt dyrere å gå på kino, ta buss og drosje, se fotball og bo på hotell når den laveste momssatsen, «moro-skatten», økes fra 10 til 12 prosent.

Samtidig får alle – både personer og bedrifter – skattekutt til neste år når skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 til 23 prosent. Aksjeeiere kan glede seg over at de til neste år bare må betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi istedenfor 90 prosent som tidligere.

Dette er blant de mange små og store endringer som skjer ved årsskiftet:

 1. Sukkeravgiften øker med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer øker med 42,3 prosent. Siste ord er imidlertid ikke sagt i saken, som NHO har klaget inn for ESA.
 2. Skatteklasse 2 fjernes. Det vil ramme ektepar der den ene parten tjener lite.
 3. Skattefritak for korttidsutleie av egen bolig fjernes. Inntekten fra leie kortere enn 30 dager skal beskattes som kapitalinntekt.
 4. Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 prosent til 23 prosent.
 5. Aksjerabatten øker fra 10 til 20 prosent. Aksjeeiere slipper å betale formuesskatt for mer enn 80 prosent av aksjenes reelle verdi.
 6. Kommunen får plikt til å melde fra til den kommunale barnevernstjenesten ved tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelavhengige.
 7. Ny AAP-ordning (arbeidsavklaringspenger). Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år, og vilkårene for forlengelse skjerpes. Perioden for å motta arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker utvides fra tre til seks måneder.
 8. Juryordningen avvikles til fordel for en meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere.
 9. Alle under 30 år som går på Nav, skal nå få et tilbud om arbeid, aktivitet eller utdanning før to måneder er omme.
 10. Helsepersonell får plikt til å ivareta barn som er pårørende til søsken og barn som er etterlatte etter foreldre og søsken.
 11. Regelen om nedgang til 66 prosent kompensasjon for foreldre som pleier alvorlige syke barn etter ett år, fjernes. Det blir 100 prosent kompensasjon i inntil fem år.
 12. Loven om likestilt foreldreskap trer i kraft. Delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen, varslingsplikten før flytting utvides fra seks uker til tre måneder, og det innføres meklingsplikt dersom foreldrene ikke er enige om at barnet skal flytte.
 13. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slår seg sammen til Trøndelag fylke som følge av regionreformen.
 14. Landet får fire nye sammenslåtte kommuner: Færder (Nøtterøy og Tjøme), Larvik (Larvik og Lardal), Indre Fosen (Leksvik og Rissa) og Holmestrand (Hof og Holmestrand, samt Sande fra 2020).
 15. Vigselsretten overføres fra landets tingretter til kommunene.
 16. Registrere turistfiskere får økt kvoten fra 15 til 20 kilo, men det inkluderer såkalt troféfisk – fangst av storfisk.
 17. Antibiotikaresepter vil bare gjelde for ti dager av gangen, bortsett fra på blå resept.
 18. Det innføres strengere kriterier for å få legemidler på blå resept.
 19. Det blir forbudt å bruke skjult nummer ved telefonsalg, og det innføres et forbud mot at frivillige organisasjoner sender forespørsel om økonomisk støtte som framstår som et krav om betaling.
 20. Fristen for å kreve engangsregulering av festeavgiften utløper. Etter 1. januar 2018 kan grunneier kun justere opp avgiften når kontrakten fornyes dersom ikke annet er kontraktfestet.
 21. Nye postregler opphever skillet mellom A- og B-post.
 22. For oppdrettere av mink og rev innføres det strengere regler for å bedre dyrevelferden.
 23. Årsavgiften for kjøretøy legges om og blir fakturert via bilforsikringen. Det blir også mulighet til å dele opp betalingen av avgiften gjennom året.
 24. Grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner økes fra 30.000 kroner til 40.000 kroner
 25. Avgiftene på alkohol øker med 1,6 prosent, og avgiftene på røyk og snus øker med henholdsvis 1,5 og 1,9 prosent.
 26. Innføring av digital sykmelding over hele landet. Sykmeldte arbeidstakere kan motta og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiver.
 27. Kravet om at man må ha medlemskap i folketrygden for å ha rett til hjelpemidler, oppheves.
 28. Den reduserte CO₂-avgiften på mineralolje for treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelsindustrien oppheves.