Gå til sidens hovedinnhold

– Leger bryter reseptregler

Artikkelen er over 8 år gammel

Helsedirektoratet vil innføre sanksjoner for å hindre at leger bryter reglene i blåreseptforskriften.

Forskriften gir pasienter rett til å få dekket utgifter til legemidler.

Ved gjentatte brudd på reglene skal legen kunne fratas retten til å skrive ut legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept, går det fram av et forslag til Helse- og omsorgsdepartementet. Konsekvensen kan bli at pasienter i noen tilfeller må skifte fastlege for å få de medisiner og det medisinske utstyret de trenger. Alternativet vil være at pasientene må betale full pris.

Kontroller som er utført siden 2004, og en rapport som Helsedirektoratet la fram tidligere i år, viser «relativt lav etterlevelse av regelverket» hos de legene der kontrollene er utført.

Hvor omfattende regelbruddene er – og det økonomiske omfanget – er ikke tallfestet. Informasjon til leger som bryter reglene, har hittil hatt liten virkning, blir det opplyst.

Reglene i blåreseptforskriften brytes blant annet ved at leger unnlater å skrive ut billigste preparat i tilfeller der det finnes alternative legemidler med samme virkning. Andre brudd på forskriften kan være at pasienter får medisiner på blå resept - og dermed utgiftene refundert fra folketrygden – uten at de har krav på det.

I slike tilfeller vil sanksjoner mot legen innebære at pasientene opplever å bli fratatt en rettighet de egentlig aldri har hatt, blir det påpekt i rapporten fra Helsedirektoratet.

Det går fram av rapporten at HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) arbeider med å forbedre kontrollrutinene slik at de blir bedre egnet til å sette i verk sanksjoner mot leger som ikke følger reglene.

Blåreseptforskriften har også hittil inneholdt en bestemmelse som gir hjemmel for sanksjoner. Ordlyden er at Helsedirektoratet «kan bestemme at det ikke skal ytes godtgjørelse for behandling» dersom reglene brytes.

Nå foreslår Helsedirektoratet en tydeligere formulering, der det uttrykkelig blir fastslått at en lege «kan fratas forskrivningsretten på blå resept» dersom vedkommende forskriver legemidler i strid med bestemmelser i blåreseptforskriften. I et annet endringsforslag blir det presisert at dette, i tillegg til legemidler, også skal gjelde næringsmidler og/eller medisinsk forbruksmateriell.

Helsedirektoratets forslag er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og er fortsatt til behandling der, får NTB opplyst. (ANB-NTB)