Torsdag møtte ledelsen i barnevernet og avdeling for oppvekst og kultur politikerne i kontrollutvalget. Der fikk politikerne forvaltningsrevisjonens rapport om tjenesten på bordet.

Rapporten tar for seg tjenesten i årene 2008 til 2013 og den understreker at merforbruket har vært på over 10 prosent siden 2009.

Kritikkverdig

Barnevernet har blant annet betalt regninger som ikke skulle vært betalt, samtidig som man ikke har krevd inn penger kommunen har krav på.

– Man har ikke hatt tilstrekkelig kunnskap om, og manglet rutiner for, å effektuere refusjonskrav. Det har vært mangelfulle rutiner for dokumentasjon og kontroll på utgiftssiden. Dette er svært kritikkverdig og på grensen til uforsvarlig drift, og tyder på mangelfull internkontroll, går det fram av dokumentene til politikerne.

Den trekker også fram det de mener er en rekke mangler, fristbrudd og høyt sykefravær.

Uenig

Barnevernleder Tone Hilde Birkelund mener derimot at rapporten har en rekke mangler og at revisjonen trekker konklusjoner uten dokumentasjon.

– Jeg tenker at rapporten er bra på en måte siden den setter fingeren på ting vi må jobbe med. På den annen side er den ubrukelig, fordi den ikke setter fingeren på det som nok er hovedproblemet. Faktisk synes jeg vi har en bra organisasjon, med en høy grad av måloppnåelse, sier hun til AN.

– Problemstillingene til revisjonen tar ikke opp muligheten for at avvik kan skje, eller skjer, som en følge av dårlig bemanning. Lav bemanning over tid kan også være en åpenbar kilde til mangelfull saksbehandling og fristoverskridelser.

Barnevernlederen understreker at revisjonen har hatt tilgang til all nødvendig informasjon.

– De burde da kunne identifisere hvor mye av det økonomiske overforbruket som skyldes dårlige rutiner. På den måten ville vi fått en oversikt over hvor mye av overforbruket som skyldes at vi er underbudsjettert i forhold til de tjenestene vi er pålagt, sier Birkelund.

Allerede i gang

Forvaltningsrevisjonen anbefaler en rekke tiltak de mener barnevernet må utføre.

– Mange av de prosessene som etterspørres var vi allerede i gang med før vi fikk rapporten, og for inneværende år har vi fått styrket budsjettet betraktelig. I?stor grad leverer vi de lovpålagte tjenestene til rett tid, påpeker Tone Hilde Birkelund.

Hun trekker blant annet fram at bedre regnskapsmessig kontroll er innført. Samtlige skriftlige rutiner og prosedyrer er de begynt å samle for å revidere.

Det er igangsatt ei risikovurdering som skal ende opp i en handlingsplan. Sykefraværet har nå fått en struktur for oppfølging. Det er også utarbeidet en virksomhets plan. Det er igangsatt en plan for HMS. Og rapporteringen ivaretas.

Birkelund er også uenig i mange av tiltakene som foreslås og mener at et sterkere kontrollregime vil kunne forverre situasjonen blant annet på grunn av at arbeidsoppgavene vil bli flere.

– Jeg merker meg at vi har ulike oppfatninger av hvordan man arbeider utviklingsmessig. Her har man laget en konklusjon som er utelukkende negativt innrettet, og ser bort fra at utvikling foregår best når man evner på bygge videre på de positive som er der, framfor å legge ensidig vekt på det som ikke fungerer. mener barnevernlederen.

Ett år forsinket

1. kvartal i fjor skulle rapporten ha vært ferdig. I stedet er rapporten om barnevernet ett år forsinket. Det er Salten kommunerevisjon IKS som har gjennomført undersøkelsen og utarbeidet rapporten etter at de fikk oppdraget fra kontrollutvalget.

– Rapporten skulle ferdigstilles 1. kvartal 2013. Den er betydelig forsinket i forhold til dette, skriver sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Utvalget har vært orientert om framdriften, blant annet 30. oktober i fjor.

– Da ble de orientert om at den ble forsinket grunnet problemer med innhenting av data. Revisoren skal nå har innført et nytt system for å bedre styringen med prosjektene, ved at framtidige prosjekter vil bli planlagt ut fra en konkret timeramme.