Dommer Brit Ankill har ledet retten. Anita Lundli er testet fordi hun har vist nedsatt tempo vedrørende gjøremål, motorikk og tale, med diagnosen «lettere psykisk utviklingshemming» som resultat. Retten ser ikke bort fra at det er forhold som har virket inn på testsituasjonen.
Barnevernstjenesten mener hun har en uopprettelig hjerneskade.
På eget initiativ har Anita Lundli skaffet seg arbeid og bolig.
Det er psykologspesialist Andrine Kvammen ved Nordlandssykehuset Psykiatri som har gjennomført den nevropsykologiske utredningen av Anita Lundli.

Et stykke under.
Undersøkelsen konkluderer med at hun har «en allmenn-intelektuell fungering et stykke under gjennomsnittet», lett psykisk utviklingshemmet.
- Utredningen undersøker hjernens funksjoner og vedkommendes evnenivå, sier Kvammen som understreker at utredningen er gjort i en annen sammenheng enn omsorgssaken.
Barnevernstjenesten i Bodø har vurdert hjelpetiltak for foreldre og barn, men ikke funnet det anvendelig.
Retten har hatt psykolog Gunnar Karoliussen som sakkyndig. Den sakkyndige stiller spørsmål ved diagnosen psykisk utviklingshemmet.

Sjokk.
Retten peker på at barnevernet ikke har iverksatt eller forsøkt iverksatt noen form for observasjon eller tiltak forut for akuttvedtaket, som er egnet til en faktisk vurdering av Lundlis omsorgskompetanse. Barnevernets observasjoner fant i det vesentlige sted i tiden umiddelbart etter fødselen, hvor hun var mer eller mindre i sjokk etter at hun uten noen form for forvarsel var blitt fratatt omsorgen for barnet.
Det er tvil, sier retten, om mor alene vil kunne mestre oppgaven å gå inn i samspill på barns premisser. Men retten legger til grunn at far vil kunne bidra til å oppveie og kompensere de mangler som måtte være.

Hjelp.
Både mor og far er villig til å motta hjelp. Salten tingrett kan vanskelig se at foreslåtte hjelpetiltak vil være så vidt omfattende, at de er urealistiske å gjennomføre, slik kommunen hevder.
Den sakkyndige, Gunnar Karoliussen, har anbefalt tilbakeføring av omsorgen. Karoliussen finner ingen betenkeligheter ved å skifte omsorgsbase for den ti måneder gamle gutten.