Tirsdag la Salten politidistrikt frem tallene og oppsummerte 2011.

- Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen skal både foregå gjennom det forebyggende arbeidet, og ved å utvise god kvalitet og effektivitet i straffesaksbehandlingen, sier den ferske politimesteren Geir Ove Heir i rapporten om kriminalitetsbildet.

Fornøyd politimester

Ifølge Heir kan politidistriktet i 2011 vise til en mer positiv utvikling enn norsk politi generelt:

- Jeg er svært fornøyd med den innsatsen de ansatte har levert gjennom året. Til tross for en stram økonomi og en utfordrende ressurssituasjon har vi klart å innfri våre målsettinger på de fleste områdene. Her vil jeg særlig trekke frem oppklaringsprosent, saksbehandlingstid og restansesituasjonen.

Politiet i Salten avdekket i fjor langt flere narkotika-, sedelighet- og familievoldssaker. I tillegg sluttførte saltenpolitiet langt flere straffesaker enn året før og halverte mengden gamle ubehandlede saker.

- Med en oppklaringsprosent på 55,4 % har vi satt ny rekord for Salten politidistrikt, og vi er blant de beste i landet. Særlig er jeg glad for den rekordhøye oppklaringsprosenten innen vinningskriminalitet med 32,9 %. Dette er en type kriminalitet som rammer mange og som er vanskelig å avdekke og resultatene viser at politiet i Salten gjør jobben sin, skriver politimesteren i rapporten.

MC

Han trekker også frem arbeidet som er utført for å bekjempe etablering av kriminelle MC-klubber i politidistriktet.

- Vår målsetting er å forhindre at enprosenterne, typisk Hells Angels, Outlaws, Bandidos og Coffin Cheaters og deres støtteklubber får fotfeste i vårt distrikt, og vi har jobbet aktivt for å bekjempe eksisterende kriminelle MC-miljø i Salten, lover Heir.

Les hele rapporten som vedlegg her (pdf-fil).