Fylkestopp gransket - sexrapport på bordet

Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

May Valle i brev til fylkesordføreren: - Venstre avviste forhandlinger fordi fylkesrådeleder Odd Eriksen (Ap) blandet sex og politikk.

DEL

Tidligere sorenskriver Gunnar Lind har etterforsket påstandene om seksuell trakassering i Nordlandspolitikken, påstander som kom til overflaten da Venstres May Valle entret talerstolen på fylkestinget like før jul.

I går var fylkesrådsleder Odd Eriksen på vinterferie og ville derfor ikke kommentere rapporten.

Rapporten tar blant annet for seg et brev fra May Valle til fylkesordfører Sonja Steen i desember. Der skriver Valle at Venstre avviste forhandlinger med Ap på grunn av at fylkesrådslederen blandet politikk og sex.

Nå konkluderer Lind med å tilråde fylkestinget ved fylkesordføreren og fylkesrådet om å viderebehandle saken.

- Jeg finner ikke grunnlag for å trekke i tvil den forklaring Valle har gitt på hvorfor hun tok saken opp slik hun gjorde, heter det i rapporten.

Flere forhold

Lind har hatt flere samtaler med Valle og fylkesrådsleder Odd Eriksen. I tillegg har han hatt samtaler med seks personer som er oppgitt av Valle eller fylkesrådslederen, inkludert nåværende og forrige fylkesordfører.

Av episodene som Lind har gransket, er det i rapporten lagt vekt på tre forhold:

Den ene har tidligere vært omtalt i media, og fant sted på Bryggerikaia i Bodø. Der skal Odd Eriksen ha ha gitt uttrykk overfor en kvinnelig fylkestingspolitiker, noe i retning av at "hun var umulig å flørte med, og at hun var den eneste av de kvinnelige fylkestingspolitikerne han ikke hadde hatt intim kontakt med."

Eriksen bestrider ikke møtet, men sier det ikke var ment som noe annet enn en morsomhet, og at det må forstås på bakgrunn av de mange uriktige ryktene som verserte om ham og hans kvinnelige kontakter.

Sas-hotellet

En annen episode Lind har gransket, er May Valles egen opplevelse på et oppholdsrom på SAS-hotellet.

Fylkesrådslederen skal ifølge henne kommet forbi, klappet henne på skulderen, og uttalt noe i retning av at han "....ikke hadde rukket over Valle før Venstre gikk ut av rådet", før han gikk videre.

Valle og partikollegaen hun sto sammen med, opplevde episoden som beklemmende, heter det i rapporten.

Rykter

Rapporten omhandler også påstandene om uriktig ryktespredning.

En mannlig og en kvinnelig fylkespolitiker fra ulike partier som samarbeidet godt, ble utsatt for uriktig ryktespredning om at de hadde et forhold. Det gikk så langt at den mannlige politikeren måtte ta dette opp med sin ektefelle.

Ryktet verserte blant annet innen Arbeiderpartiet, og det er påstått at også fylkesrådslederen skal ha bidratt til ryktespredningen.

Fylkesrådslederen sier seg kjent med ryktet, men benekter at han har bidratt til å spre det.

Lind skriver i sin rapport at Eriksens rolle i å spre dette ryktet er uavklart. Samtidig skriver han at Eriksen og andre øyensynlig ikke tok aktivt initiativ til å få stoppet ryktet.

Her kan du lese Linds rapport i sin helhet:

I. OM VARSELET

I e-post 16.12.12 varslet fylkestingsrepresentant May Valle meg som eksternt varslingsorgan og fylkesrevisor som varslingssekretariat, om ”krenkende adferd”. Hun vedla brev av 11.12.12 fra henne til fylkesordføreren og hennes manus til sitt innlegg i fylkestinget 6.12.12.

Det nevnte innlegget i fylkestinget ble holdt i forbindelse med behandling av sak 137 om ”Politikk for likestilling” hvor hun bl.a. kom inn på behovet for mer systematisk og målrettet arbeid mot seksuell trakassering blant ungdom. Hun uttalte at det beste folk i ledende posisjoner kan gjøre mht seksuell trakassering blant ungdom, er å gå foran med gode eksempler. Hun sa videre ifølge manus:

”Det er ikke alle som synes at det er greit at kvinnelige politikere blir omtalt som kjønnsobjekt i festlige lag. Selv om dette skjer i festlig sammenheng. Slike holdninger skremmer mange bort fra samarbeid.

For meg personlig har jeg ingen problem med å si fra når jeg mener folk tråkker over grensen. Imidlertid er det ikke greit at Nordlands øverste politikere forteller om intim kontakt med samtlige damer i fylkestinget. At dette skjer i muntert og festlig lag, er ingen unnskyldning”.

Valle ble på dette punkt i innlegget stoppet av fylkesordfører slik at innlegget ikke ble fullført. Den resterende del hadde ifølge hennes manus følgende innhold:

”Det er en trakassering som rammer alle og ikke bare de som er til stede. Mulig dette bekrefter et mannlig ego – men det svekker omdømmet til alle politikere og ikke minst den kvinnelige delen. Da hjelper det lite med regler om likestilling og kvotering. Og da kan man spørre seg om man er gode modeller for ungdom og da blir et punkt om trakassering blant ungdom altfor svakt ?. Det er noe vi må ha system for å fange opp.”

I brevet av 11.12.12 til fylkesordfører gjenga Valle en episode på SAS-hotellet ca. ett år før, hvor fylkesrådslederen hadde uttalt noe som hun opplevde å ha et seksuelt og krenkende innhold. Hun skrev i e-posten til meg bl.a.:

”Personlig ser jeg alvorlig på den ukulturen som hersker, og det grunnlag som legges for å utøve makt gjennom fortielser. Etter mitt syn må baksnakket, ryktene etc. synliggjøres for ikke å kunne misbrukes til utøvelse av makt.

I brevet nevnte hun også et innlegg ca. 4 år tidligere fra en fylkestingsrepresentant fra et annet parti som reagerte da Venstre gikk inn i fylkesrådet med en henvisning ”verdens eldste yrke”. Dette skulle angivelig ha skjedd uten at vedkommende ble stoppet av daværende fylkesordføreren. Valle avsluttet brevet til fylkesordføreren slik:

”Dette er ingen hevnaksjon for å ikke være med i det gode selskapet. Vi avviste forhandlinger med AP med begrunnelse av at fylkesrådsleder blandet sex og politikk. Har minnet AP om dette i eget brev til dem.”

Fylkesordføreren besvarte 12.12.12 brevet fra Valle om seksuell trakassering med en henvisning til fylkeskommunens eksterne varslingsorgan og med uttalelse om at hun fant det naturlig at Valle sendte henvendelsen dit dersom hun ønsket saken viderebehandlet.

II. OM VARSLINGSORDNINGEN I FYLKESKOMMUNEN

Reglene for det eksterne varslingsorgan, ble fastsatt i fylkestingssak 106/10 om varsling av kritikkverdige forhold – spesielt om politiske ombud, fylkesrevisor m.v.. Reglene må ses i sammenheng med fylkestingssak 86/08 om generelle rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Nordland fylkeskommune samt arbeidsmiljølovens §§ 2-4, 2-5 og 3-6.

Forhold som faller innenfor varslingsordningen er bl.a. mobbing og trakassering, maktmisbruk og brudd på fylkeskommunale etiske retningslinjer. Forhold som anses å falle utenfor varslingsordningen er bl.a. politisk uenighet, faglig uenighet mellom arbeidsgiver og/eller kolleger og dårlig møteledelse.

Etter de etiske retningslinjene og varslingsrutinene i fylkeskommunen, ses varsling på som noe positivt og som bidrar til oppmerksomhet omkring den etiske adferd som fylkeskommunen ønsker. Terskelen for varsling skal være lav.

I varslingsordningen fastsatte fylkestinget i 2008 et generelt og likt mandat for varslingsmottakere på ulike nivåer. Behandlingen skal skje i hht arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, personopplysningsloven, offentlighetsloven og etiske retningslinjer. Varslingsmottaker skal 1) fremstille fakta og sammenstille opplysninger, 2) bestille oppfølging fra rett nivå, 3) eventuelt gi råd om oppfølging, 4) gi tilbakemelding til varsler og 5) gi alle varslersaker høy prioritet.

Ifølge retningslinjene skal alle varsler unntas offentlighet. Det forholder jeg meg til. Men siden saken har fått stor offentlig oppmerksomhet, vil jeg be fylkesordfører sammen med impliserte personer og organer vurdere hvordan saken kan/skal omtales i forhold til offentligheten. Valle har selv bekreftet overfor media at hun har sendt et varsel og jeg har derfor på forespørsel fra media bekreftet det, men uten å gå nærmere inn på konkret innhold i varselet og behandlingen av dette.

Det eksterne varslingsorgan skal rapportere saken til kontrollkomiteen når den er behandlet. Det vil bli gjort fra min side i forbindelse med at jeg nå avslutter behandlingen.

III. FREMGANGSMÅTE VED BEHANDLINGEN AV SAKEN

Etter å ha mottatt varselet fra Valle, hadde jeg telefonisk kontakt med henne og i e-post 29.12.12 utdypet hun varselet overfor meg. Hun oppgav navnet til den kvinnelige fylkestingsrepresentanten hun hadde vist til i sitt innlegg i fylkestinget. Episoden skulle ha skjedde på utestedet Bryggerikaia ca. et år tidligere. Valle viste også til ryktespredning som bl.a. en mannlig fylkestingsrepresentant hadde vært utsatt for. Endelig oppgav hun navnet på den politikerkollega som også hadde overhørt fylkesrådslederens utsagn overfor henne på SAS-hotellet ca et år tidligere. I tilllegg oppgav Valle da og senere også andre mulige informanter.

Jeg har gjennomført en eller flere samtaler/telefonsamtaler med Valle og fylkesrådslederen. I tillegg har jeg hatt samtaler/telefonsamtaler med 6 personer som er oppgitt av Valle eller fylkesrådslederen, inkl. nåværende og forrige fylkesordfører. I forbindelse med fylkestingsdebatten ble det en utførlig dekning i media av Valles innlegg inkl. intervjuer med mange aktuelle personer. Jeg har gjennomgått disse avisutklippene.

IV. GJENNOMGANG AV VARSLINGSGRUNNLAGET

a) Episoden på SAS-hotellet

Når det gjelder Valles egenopplevde episode på SAS-hotellet, skal den ifølge Valle ha funnet sted mens hun og en politikerkollega sto og snakket sammen i et felles oppholdsrom i 2. etasje. Fylkesrådslederen kom forbi og han skal ha klappet Valle på skulderen og uttalt noen i retning av at han ”?..ikke hadde rukket over Valle, før Venstre gikk ut av rådet”, hvoretter han gikk videre. Det er uklart om fylkesrådslederens uttalelse kom helt uten foranledning, eller etter at Valle hadde innledet med å henvise til episoden på Bryggerikaia like før, jfr nedenfor.

Fylkesrådslederen husker ikke denne episoden (som ligger over ett år tilbake i tid), men sier at det uansett er meget fjernt for han å bruke det meget folkelig uttrykk for den seksuelle handling, som Valle mener å ha hørt han anvende.

På grunnlag av Valles og den tilstedeværendes partikollegas forklaringer, finner jeg mest sannsynlig at fylkesrådslederen uttalte omtrent det som begge de tilstedeværende oppgir og med et seksuelt meningsinnhold. Dog tar jeg et visst forbehold mht den folkelige ordbruken, uten at det har vesentlig betydning for min bedømmelse. Valle og partikollegaen har forklart at de opplevd episoden som beklemmende.

b) Episoden på Bryggerikaia m.v.

Den episoden som skal ha funnet sted på Bryggerikaia, var like i forkant av ovennevnte episode med Valle. En kvinnelig fylkestingspolitiker som kjente fylkesrådslederen godt, satt om kvelden sammen med en del kollegaer. Fylkesrådslederen kom til stede og gav uttrykk for noe i retning av at vedkommende fylkestingsrepresentant var umulig å flørte med og at hun var den eneste av de kvinnelige fylkespolitikerne han ikke hadde hatt intim kontakt med. Fylkesrådslederen har ikke bestridt at et slikt møte kan ha funnet sted. Han sier imidlertid at hans utsagn i så fall må forstås på bakgrunn av de mange uriktige rykter som verserte om han og kvinnelige kontakter, og at han kun mente å hentyde til det som en morsomhet.

Ifølge den kvinnelige politikeren forsøkte hun noen tid senere å ta opp episoden med fylkesrådslederen for å rydde opp i det inntrufne. Men ifølge henne ønsket fylkesrådslederen ikke noen slik samtale og sa at hun kunne gjøre hva hun ville med saken. Dette bestrider fylkesrådslederen, ev. har han ingen erindring om det.

Noen tid forut for dette hadde vedkommende kvinnelige politiker og fylkesrådslederen sittet sammen i salen under en konferanse. Da fylkesrådslederen gikk på talerstolen for å holde sitt innlegg, startet han med å si: ”Jeg satt på bakerste benk og flørtet med x”.

På grunnlag av den aktuelle fylkespolitikers forklaring, fylkesrådslederens forklaring og øvrige omstendigheter, finner jeg mest sannsynlig at episodene fant sted omtrent som gjengitt og at den aktuelle fylkespolitiker reagerte negativt på utsagnene, selv om fylkesrådslederen selv mente det som en morsomhet eller fleip. Fylkestingspolitikeren fortalte om episoden til May Valle.

c) Ryktespredning

En mannlig og en kvinnelig fylkespolitiker fra forskjellige partier som samarbeidet godt, ble utsatt for uriktig ryktespredning om at de hadde et ”forhold”. Dette gikk så langt at den mannlige politikeren måtte ta dette opp med sin ektefelle. Mange har bekreftet kjennskap til ryktet og det ble gitt politiske implikasjoner. Ryktet verserte bl.a. innen AP, og det er påstått at også fylkesrådslederen skal ha bidratt til ryktespredningen. Fylkesrådslederen sier seg kjent med ryktet, men benekter at han har bidratt til å spre det.

Jeg finner det klart at ryktet har versert, men hvilken ev. aktiv rolle fylkesrådslederen selv har hatt i så måte, er ikke helt avklart for meg. Derimot synes det klart at fylkesrådslederen og andre – over en perioden – øyensynlig ikke tok aktivt initiativ til å få stoppet ryktet.

d) Andre forhold

I tillegg til ovennevnte, har varsleren og flere av informantene jeg har samtalt med, kommet inn på en del andre forhold, positive som negative, som ikke har direkte relevans for det varslet konkret gjelder, ev. som kun er gjengivelse av rykter.

Det gjelder bl.a. fylkesrådsleders generelle væremåte, lederstil, flørting, personalbehandling m.v.. Av de som har vært kritiske til fylkesrådslederens relasjoner til andre, særlig kvinner, har flere reist spørsmål om hvordan han ev. bruker dette i ledersammenheng og i utøvelse av politikk.

Det har også vært pekt på prinsipielt uklare linjer (i forrige periode) i forholdet mellom fylkesrådet/fylkesrådsleder og fylkestinget/fylkesordfører. Noen har også nevnt uklarhet/inhabilitet i forbindelse med etablering av parforhold mellom fylkesrådslederen og daværende leder i AP’s fylkesparti.

På den annen siden har andre pekt på fylkesrådslederens positive væremåte og med omsorg for sine kollegaer, hans evne til å etablere kontakt og skape god stemning. De gjenkjenner seg ikke den negative i kritikken av fylkesrådslederen og heller ikke at det skal herske en generell ukultur blant fylkespolitikerne.

Fylkeslederen selv benekter at han har ”skrytt av” kvinnebekjennskaper. Han bestrider også at han har hatt relasjoner som har fått innvirkning i politikken. En del av informantene støtter han i det. Han sier selv at det ville ligge fjernt for han å oppføre seg på en slik måte at han selv og derigjennom fylkeskommunen, kunne settes i et dårlig lys. Fylkesrådslederen har også gitt uttrykk for at han kan nevne mange episoder og personer som ville kunne gitt et utfyllende bilde, men han har ikke ønsket å gjøre saken ytterligere omfattende. I media har fylkesrådslederen beklaget det meget dersom han har kommet i skade for å ha uttrykt seg på en slik måte at noen er blitt såret av det.

Ovennevnte forhold er her av meg kun nevnt helt summarisk, da jeg ikke finner det aktuelt å gå nærmere inn på dem. I så fall ville det utvide sakens ramme betydelig, uten at jeg kan se at det vil endre min nedenstående tilrådning til videre behandling av saken. Det vil også implisere andre som ikke nødvendigvis ønsker det.

Jeg nevner for øvrig at kritikk av møteledelse faller utenfor varslingsordningen ifølge fylkeskommunens regelverk.

e) Realitetene i varselets

Når det gjelder realitetene i varselet, har jeg ovenfor redegjort for at jeg i hovedsak finner sannsynliggjort at de tre konkrete episodene har funnet sted. Noen har vurdert episodene som talemåter, væremåter og morsomheter som kan ligge innenfor det som kan aksepteres. Det er jeg ikke enig i så lenge de berørte har opplevd det annerledes.

Det kan diskuteres om disse tre episodene i seg selv er tilstrekkelig til å konkludere med at de reflekterer en ev. generell ukultur. Jeg har ikke funnet det avgjørende og har heller ikke ansett det aktuelt å foreta en bredere informasjonsinnhenting av holdninger og samkvemsformer i det politiske miljø. Ifølge fylkeskommunens varslingsordningen skal terskelen for varsling være lav. Det vil etter min mening ev. mer være en oppfølgingsoppgave for det politiske miljø generelt og under ledelse av fylkesordføreren dersom det skulle anses aktuelt med ytterligere kartlegginger.

I bedømmelse av saken, har jeg hensyntatt at det i politiske miljøer, med skiftende samarbeidskonstellasjoner og skiftende persongallerier, kan danne seg rykter og forestillinger som kobles sammen med politiske enigheter og uenigheter. Dette kan være vanskelig i ettertid å ettergå. Men det understreker viktigheten av at man i slike politiske miljøer bør ha omforente spilleregler for god adferd og at man stadig bør bevisstgjøre seg på disse, jfr. nedenfor under pkt. VI.

V. VARSLEREN

Noen har vært kritisk til måten Valle tok opp saken på i fylkestinget og har reist spørsmål ved hennes motiver og om de kan settes i forbindelse med Valles og Venstres uttreden av fylkesrådet. Noen har ment at det i utgangspunktet er viktig å drøfte de temaer Valle ønsker å fokusere på, men at fremgangsmåten hun valgte gjorde at saken ble ”borte” i støy m.v..

Valle bestrider bestemt at hun har hatt ”hevnmotiver”. Hun viser til Vågå-saken og Ingebrigtsen-saken som også var oppe i fjor høst. I begge disse sakene mener hun at det ble avdekket at andre visste eller mente å vite noe, uten å handle. Hun viser også til andre mulige forhold som ev. berører fylkespolitikere og forhold i skoleverket. Siden fylkestinget skulle drøfte sak om likestilling m.v. i skolen, mente Valle at det var en god anledning til å fokusere på at fylkespolitikerne måtte gå foran med gode eksempler, hvilket hun mente ikke alltid var tilfelle.

Jeg finner ikke grunnlag for å trekke i tvil den forklaring Valle har gitt på hvorfor hun tok saken opp slik hun gjorde. Jeg vektlegger også fra min side, at det i varslingsordningen er et viktig hensyn at varsleren skal ivaretas på en god måte. I henhold til de etiske retningslinjene er varsling positivt, jfr. også fylkeskommunens regler om vern mot gjengjeldelse.

Med sikte på ev. fremtidige situasjoner, peker jeg på at saker som dette alternativt kan bringes direkte inn for det eksterne varslingsorgan.

VI. FORSLAG TIL VIDERE BEHANDLING AV SAKEN

Jeg har funnet det riktig å avslutte saken med en tilrådning til fylkestinget v/ fylkesordføreren og fylkesrådet om en viderebehandling i relasjon til fylkeskommunens etiske grunnverdier om tillit, åpenhet og lojalitet. Jeg har i denne sammenheng vurdert det som mer konstruktivt og preventivt med tiltak for å hindre uheldige forhold i fremtiden, enn å bruke mye mer tid og oppmerksomhet på hendelser i fortiden.

Med utgangspunkt i det varselet som her behandles og de forhold er kommet frem,

finner jeg det naturlig og formålstjenelig at fylkestingets medlemmer og fylkesrådets medlemmer, har en fornyet gjennomgang av hvordan fylkeskommunens etiske regler og verdier skal anvendes i det daglige politiske liv. Dette bør også innbefattet de etiske retningslinjers stedlige og tidsmessige virkefelt og begrensninger i relasjon til forskjellige aktuelle politikerfunksjoner.

Gjennomgangen bør videre omfatte hvilken samkvemsformer som er gode og hvilken adferd som ikke er ønskelig. Det bør også has fokus på kvinne-/kjønnsperspektiver. Herunder må det ses hen til at ikke noen skal føle seg presset til å akseptere adferd eller språkbruk som den enkelte ikke finner grei, men som samtidig kan være vanskelig å reagere på, noe også denne saken synes å inneholde eksempler på.

En behandlingsmåte som her nevnt, vil formodentlig gi fylkespolitikerne større bevissthet om reglene og eierforhold til disse. En slik fremgangsmåte synes også å samsvar med fylkesordførerens syn på viderebehandling av saken. Hun har overfor meg nevnt at hun vurderer å ta opp med gruppelederne hvordan disse temaer kan settes på dagsorden og ev. slik at dette også kan gjøres til gjenstand for diskusjoner internt i de enkelte partgrupper. Det finner jeg å være en aktuell fremgangsmåte. Så vidt jeg forstår er også fylkesrådslederen enig i det.

Jeg har tatt opp med Valle at jeg kan komme til å tilråde en viderebehandling som foreslått ovenfor. Valle har, så vidt jeg forstår, ikke innsigelser.

Enkelte har pekt på muligheten av at Valle og fylkesrådslederen, ev. ved medvirkning fra andre, kan forsøke en form for ”forsoningssamtale”. Dette har ikke Valle ønsket da dette kunne skape inntrykk av at sakens parter er Valle og fylkesrådslederen. Hun mener at saken har et videre perspektiv og at hun i hovedsak har hatt en varslerfunksjon. Jeg har forståelse for Valles standpunkt og uansett vil forslag om en direktesamtale mellom Valle og fylkesrådslederen ikke ha mening dersom ikke begge ønsket det.

Bodø, den 19. februar 2013

Gunnar Lind.

Artikkeltags