Gå til sidens hovedinnhold

Fjellrev kan sette en stopper for storstilt utbygging

Artikkelen er over 6 år gammel

Fjellreven kan sette en stopper for utbygging av Heinbergåga kraftverk.

Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune fremmer innsigelse til utbygging av Heinbergåga kreftverk som planlegges bygd ved Kalvatnet i Rana. Heinbergåga er en del av Pluravassdraget, skriver Ranablad.

Negative konsekvenser

Fylkesmannens hovedbegrunnelse for innsigelsen er Junkerfjellets betydning for fjellrev og usikkerhet om tiltakets virkning for naturmangfoldet, samt av hensyn til reindriften, herunder reindriftens særverdiområder, flyttleier og minimumsbeiter, og den samlede belastningen reinbeitedistriktet er utsatt for.

Fylkeskommunens hovedbegrunnelsen for innsigelsen til bygging av Heinbergåga kraftverk er tiltakets negative konsekvenser for viktige reindriftsområder, villmarkspregede inngrepsfrie områder, rødlistearter og muligheten for konflikt med den kritisk truede fjellreven.

Det er Statskog SF som søker om konsesjon for anlegget som vil produserer ca. 9,7 GWh i året.

Åtte småkraftverk vurdert

Totalt åtte småkraftverk har vært til vurdering hos fylkesmannen og fylkeskommunen. Mens fylkeskommunen nøyer seg med å fremme innsigelse til dette ene prosjektet, fremmer fylkesmannen innsigelse for totalt tre kraftprosjekter (se tabell). Videre fraråder fylkesmannen utbygging av tre andre prosjekter og vurderer konfliktgraden som moderat for to av de planlagte prosjektene.

Nordland fylkeskommunen anbefaler NVE under visse forutsetninger å gi tillatelse til å bygge to av de omsøkte kraftverkene, men fraråder å gi tillatelse til fem av prosjektene.

Med unntak av Farmannåga som planlegges bygd i Sørsjona, drenerer alle de planlagte vannkraftverkene til Ranavassdraget, eller Bjerka/Plura-vassdraget.

110 GWh

De åtte søknadene kommer fra seks ulike selskaper: Norsk Grønnkraft AS, Miljøkraft Nordland AS, Småkraft AS, Statskog SF, Bordvedåga kraft AS (Statskog), HelgelandsKraft AS.

Dersom de åtte kraftverkene bygges slik de er omsøkt, vil det medføre en total produksjonsøkning på ca. 110 GWh. Kapasiteten spenner fra 8,6 GWh (Nedre Leiråga kraftverk) til 28 GWh (Blakkåga kraftverk.

Rana kommune har ikke levert sin høringsuttalselse til prosjektene. Det skjer ikke før nå, etter at Nordland fylkeskommune har gitt sin uttalelse.

Kommentarer til denne saken