Derfor vises romfolket bort av kommunen

Tom Cato Karlsen leste opp brevet og fikk tolken til å oversette til romfolket om at de ikke er ønsket på kommunal grunn i Gråholten.

Tom Cato Karlsen leste opp brevet og fikk tolken til å oversette til romfolket om at de ikke er ønsket på kommunal grunn i Gråholten. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Her er brevet romfolket fikk opplest i Gråholten.

DEL

Det var onsdag kveld at fungerende ordfører Tom Cato Karlsen i Bodø kommune, via tolk, leste opp skrivet som ba romfolket forlate området de hadde slått seg til ro på i Gråholten ved Bodø lufthavn.

Brevet er utarbeidet av administrasjonen og signert Karlsen.

Torsdag formiddag flyttet romfolket til bispegårdens hage.

Her er brevet i sin helhet:

Telting på kommunal grunn

Ordføreren i Bodø ønsker med dette brev å meddele kommunens holdning til telting og etablering av provisoriske leirer på kommunal grunn.

Ordføreren har bedt Rådmann innhente en juridisk vurdering av utfordringene rundt etablering av provisoriske leirplasser og telting på kommunal grunn. Rådmannen skriver følgende:

Rådmannen har innhentet juridisk vurdering av utfordringene rundt etableringen av provisoriske leirplasser. Vurderingen er gjort av jurister fra både kommunen og politi.

Konklusjonen er følgende: Kommunen har i kraft av sin eiendomsrett adgang til å bortvise uønskede gjester fra sine eiendommer. Men i kraft av samme rett kan kommunen gi samtykke til bruk av eiendom i en bestemt periode. Hvilket valg man ønsker å foreta er avhengig av mange forhold som bl.a. erfaringer og henvendelse fra beboere. Det vises for øvrig til tilsendte vurderingene.

Kommunens generelle holdning er at gjeldende lover og regler ikke er unntatt noen. Det innebærer at kommunen ikke tar stilling til tiggeaktiviteten som i seg selv er fullt lovlig, men utelukkende forholder seg til de spørsmål som angår telting og leiretablering på kommunal grunn. Herunder sanitære forhold og adgangen til å overnatte.

Adgangen til telting er juridisk vurdert mot to forhold: Det ene er kommunens generelle rettigheter som grunneier og det andre er opp mot friluftsloven.

Ordføreren viser til følgende konkluderende avsnitt fra politiets vurdering:

Leiren i Gråholten er anlagt på kommunal grunn, og vil etter friluftsloven være å regne som innmark. Det vil ligge innenfor kommunens privatrettslige autonomi som grunneier å kreve leieren avviklet.

Politiet kan i medhold av politiloven deretter yte bistand til avvikling av leiren og fjerning av personer og eiendeler fra stedet.

Friluftsloven § 9 om Rasting og telting slår fast følgende: Plass til rasting, solbad, overnatting eller liknende må ikke tas i innmark uten eierens eller brukerens samtykke.

Kommunen gir generelt ikke, og har ikke praksis for, å samtykke til telting i parker og friområder på kommunal grunn. Dette gjelder alle. Parkene og friområdene er ikke ment til dette formålet. Telting må derfor skje i utmarksområder i.h.t. Friluftsloven eller på etablerte campingplasser.

Med hjemmel i Friluftslovens bestemmelser, vil derfor kommunen be alle enkeltpersoner som telter på kommunal innmarks grunn, om å forlate området og etterlate det i sin opprinnelige tilstand.

Kommunen har mottatt flere henvendelser fra beboere i Gråholtenområdet om urettmessig bruk av utendørsvannkran og strømuttak på private bolighus. Det har også blitt rapportert om at personer har tatt seg inn i garasjeanlegg og tilfeller av bortvisning av turgåere i friområdet. Disse forhold er ikke anmeldt, men flere opplyses rapportert til Politiet.

Kommunen kan ikke ta stilling til påstandene, men konstaterer at lignende forhold ikke har blitt rapportert tidligere.

Ordføreren vil avslutningsvis understreke at det er ikke kommunens oppgave å tilrettelegge for opphold til noen av de turister som besøker kommunen. Det er et ansvar som hviler på den enkelte og som må skje innenfor gjeldende lover og regler.

Kommunens viser til foregående redegjørelse og ber, som ansvarlig grunneier, samtlige enkeltpersoner avvikle teltingen ved Gråholten innen Torsdag 19.07.2012 Kl. 10.00. Tilsvarende bortvisning vil finne sted ved overtredelse av det generelle kravet om at telting på kommunal innmarksgrunn ikke skal finne sted.

Artikkeltags