I den senere tid har det i det politiske miljø og i media vært fokusert på vold og seksuelle overgrep mot barn.

Dette skjer på flere områder i samfunnet. Det skjer på skolen, der unge jobber, der barn bor og det som er mest skremmende, det skjer i hjemmet.

For barn er hjemmet det sted der de skal føle trygghet, omsorg, varme og kjærlighet og de fleste opplever det heldigvis slik, men det er dessverre noen som opplever det motsatte.

At det nå i større grad enn noen gang er fokusert på vold og overgrep mot barn er ikke bare riktig og viktig, men og gledelig.

Undersøkelser og forskning viser at det er tusenvis av barn som daglig blir utsatt for så vel psykisk som fysisk vold.

Det som jeg savner i denne voldsdebatten er årsaker og årsakssammenhenger. Vi vet at det er en klar sammenheng mellom alkohol og vold, men til tross for denne viten har jeg savnet at noen har stilt spørsmål om en mindre liberal alkoholpolitikk kan bidra til å redusere volden og at vi kan få oppleve færre voldsepisoder.

Når de voksne drikker, i alle fall hvis de drikker for mye, vil barn kunne oppleve livssituasjonen som fullstendig låst.

En undersøkelse foretatt av Sirus (Statens institutt for rusmiddelforskning) i 2011 viser at et flertall av voldstilfellene i de nordiske land er alkoholrelaterte.

Jo mer man drikker og jo oftere man er beruset, desto mer sannsynlig er det at man utøver vold. Og internasjonal forskning viser at en økning i eksempelvis skjenketidene påvirker inntaket av alkohol.

Det ble for et par år siden foretatt tester i noen av de største byene i Norge som viser at en økning av skjenketidene med en time resulterte i en økning på 17 % alkoholinntak.

Vi vet at økt tilgjengelig gir økt forbruk som igjen resulterer i økt vold. Til tross for dette, er ikke politikerne villig til (eller i stand til) å stille spørsmål om det kan være en tanke å se nærmere på alkohollovgivningen, og hvilke sammenheng der er mellom alkohol og vold, og spesielt hvor barn er utsatt.

Det som diskuteres er styrking av politi, økte ressurser til barnehusene, flere helsesøstre osv. Alt dette er jeg enig i, men det er minst like viktig å finne årsaker og årsakssammenhenger til vold mot barn. Det er det som i framtiden vil bidra til å finne de riktige forebyggingstiltak.

Nå ønsker ikke jeg å framstå som en som forsøker å legge all skyld og ansvar på utelivsbransjen. De fleste innen næringen forholder seg til de lover og regler som gjelder. Vold og overgrep mot barn skjer i stor grad også som et resultat av alkoholinntak andre steder også i hjemmet.

Jeg ønsker heller ikke å bli oppfattet som en som sier at all vold og overgrep mot barn er alkoholrelatert, men jeg mener, og forholder meg til all forskning som viser og bekrefter at det er en nær sammenheng med alkoholinntak og vold, også mot barn.

All forskning slår fast at voksnes – og spesielt foreldrenes alkoholforbruk – er til skade for barna. Og på lang sikt er alkoholbruken en belastning for barna og for barnets utvikling. Undersøkelser viser at barn av foreldre som har et høyt alkoholforbruk har høyere forekomster av en rekke problemer, angst, dårlig selvbilde, atferdsvansker, depresjon søvnproblemer og skoleproblemer.

Undersøkelser viser at ca. 53 % av den voksne befolkning drikker alkohol ved sosiale anledninger når barn er til stede. Ifølge Blå Kors er dette tallet høyere enn ved tidligere undersøkelser. Særlig ofte drikkes det i barns nærvær ved høytider som jul og påske og i feriesammenheng.

Med rette hevdes det at leveren til den som drikker tar skade av alkohol, men jeg vil og hevde at leveren tåler mer enn barnet. Vi vet fra tidligere undersøkelser at ca. 200.000 barn gruer seg til jul på grunn av tidligere års erfaring med foreldres alkoholbruk.

IOGT i Norge vil og i år gjennomføre sin kampanje «Hvit Jul». Dette er en kampanje hvor vi oppfordrer og får voksne personer til å underskrive på at de ikke skal drikke alkohol i jula mens barn er til stede.

Vi har selvsagt ingen garanti for at de som skriver under lar være å drikke, men vi ønsker å sette søkelyset på at alkohol og barn ikke hører sammen.

Jeg håper på en Hvit Jul i mange hjem. Det vil glede barna.

Harald Markussen,

IOGT region nord