På grunn av stor pågang kan ikke an.no bruke videovinduet fra Bodø kommune. Du oppfordres defor å følge sendingen direkte her, fra kommunens egen side.

14.45: Høringen er nå over. Kontrollutvalget vil nå tre sammen og komme tilbake til bystyret med sine konklusjoner.

14.43: Den tidligere kommunerevisoren mener både media og politikere burde hatt mer kritisk oppmerksomhet mot hvor strengt Skatteetaten tolker momsreglene.

14.41: Amundsen sier at spørsmålet om å ta saken tilbake til ny politisk behandling ikke var tema på møtet 25. september 2014. "Dette var et fagmøte hvor vi diskuterte veien videre".

14.38: Revisoren peker på at kompensasjonen på enkelte områder er atskillig lavere ved utleiemodellen enn ved kompensasjonsmodellen. "Utleiemodellen ville kunne komme dårligere ut", sier hun.

14.35: Monica Amundsen påpeker at det er aktiviteten som avgjør hvilke regler som skal følges.

14.33: Den tidligere kommunerevisoren redegjør for endrede forutsetninger i etterkant av bystyrets vedtak om driftsmodell.

14.31: Monica Amundsen, tidligere kommunerevisor, svarer nå via skype.

14.23: Utspørringen av Ingrid Lien er ferdig.

14.20: Ingrid Lien sier at hun kanskje burde ha purret på ordføreren da hun så at det ikke ble ny politisk behandling av saken.

14.15: Lien kan ikke konkludere med hvem det er som har fattet vedtaket om å endre driftsmodell.

14.13: Ingrid Lien innrømmer at hun ikke etterspurte noen politisk behandling da denne ikke kom. Hun mente at dette var et ansvar som tilhørte styringsgruppas leder, nemlig Ole H. Hjartøy.

14.11: Lien sier at hun på bakgrunn av det hun fikk høre på møtet, ba om at endringen av driftsmodell skulle sendes til poltisk behandling. Dette ble også protokollført.

14.09: Ingrid Lien (Sp) er nå i gang med sin forklaring. Hun ledet det mye omtalte styringsgruppemøtet i ordfører Ole H. Hjartøys fravær 1. oktober i fjor.

13.52: Ordfører Ole H. Hjartøy sier at han ikke vet når beslutningen om å endre driftsmodell er tatt.

13:50: Saken skulle vært tatt til bystyret, sier ordfører. "Jeg deler i det aller meste rådmannens oppfatning av saken. Men i og med at ordlyden var som den var, skulle den uansett ha blitt sendt tilbake til bystyret."

13:45: Ordfører har aldri valgt bort å fremme sak til bystyret, sier han. "Det er ikke sånn det foregår", sier Ole H. Hjartøy.

13.45: Ordfører Ole H. Hjartøy sier at han siden juni 2014 ikke var med på noen møter hvor endring av driftsmodell var oppe til behandling. Han visste ikke om møtet mellom kommunens administrasjon, styret i Stormen og Ernst & Young i slutten av september 2014. Han hadde også forfall på møtet i styringsgruppa 1. oktober 2014. Først da han fikk referatene fra det sistnevnte møtet, ble han kjent med saken.

13.41: Spørsmålet om moms var første gang oppe allerede på første møte i styringsgruppa i desember 2011. Ordfører Ole H. Hjartøy var leder i styringsgruppa.

13.38: Utspørringen av ordfører Ole H. Hjartøy er i gang.

13.29: Utspørringen av rådmann Rolf Kåre Jensen er ferdig. Han understreker at siste ord ikke er sagt når det gjelder statens håndtering av momsreglene for kulturhus.

13.17: Rolf Kåre Jensen benekter at det på det tidligere nevnte møtet mellom styret i Stormen og administrasjonen i kommunen ble fattet vedtak om å endre driftsmodell. "Dette var en orientering, det var ikke et beslutningsmøte. Det er ikke slik vi fatter beslutninger i kommunen", sier Jensen.

13.08: Rolf Kåre Jensen sier at det på møtet mellom KFet og administrasjonen var enighet om at den senere valgte modellen var den som var mest gunstig med tanke på moms. "Vi sluttet oss til det som kom fram i møtet", sa Jensen. Men han understreker at han ikke fattet dette vedtaket. Samtidig gjentar han at dette etter hans syn ikke er å anse som valg av en annen driftsmodell enn den bystyret hadde vedtatt.

13.03: - Det er aktiviteten som styrer momshåndteringen, ikke hvilken modell vi har valgt, sier Rolf Kåre Jensen.

13.02: - Rådmannen kunne ha bidratt til å få en sak opp til bystyret igjen. Det ser vi i ettertid. Det ville vært klokt, sier Rolf Kåre Jensen. Han understreker likevel at Stormen formelt drives i tråd med bystyrets vedtak.

13.01: - Vi driver momsforvaltning i tråd med momsreglene og til best muilig gunst for kommunen, sier Rolf Kåre Jensen.

12.58: Rådmannen bestrider at Stormen drives i strid med vedtatt driftsmodell. Rolf Kåre Jensen sier at de to modellene ikke er 100 prosent definert. Han sier at KFet drives etter en "modifisert utleiemodell". - Vi driver med MVA-optimalisering, sier han.

12.49: Utspørringen av rådmann Rolf Kåre Jensen er i gang.

12.43: Morten Jakhelln forlot høringen uten å gi et klart svar på hvorvidt endring av driftsmodell var blitt styrebehandlet i stormen KF. AN gikk etter ham og forsøkte å få svar. Han svarte at det har han redegjort for til styringsgruppa. AN spurte på nytt, men Jakhelln bare snudde ryggen til og gikk.

12..40: Morten Jakhelln er ferdig utspurt. Det er fem minutters pause før rådmann Rolf Kåre Jensen skal spørres ut.

12.34: Morten Jakhelln sier han spurte om hva som var "the rules of the game" da han ble valgt til styreleder i Stormen KF. Han fikk til svar at han skulle se på KFet som et AS. Jakhelln mener at det  i dette lyset var helt naturlig for ham som styreleder å mene noe om driftskonseptet - og gi gode råd til kommunen om driften av KFet.

12:31: Hvorfor ny konsulentrapport? - Jeg stusset på anbefalingen som forelå. Derfor spurte jeg mine egne rådgivere i Ernst & Young om et råd og fikk det. Det førte til at vi innledet et forhold til dem.

12.25: Ble driftsmodell behandlet av styret? - Vi hadde drøftingsmøter med kommunen hele veien, sier Jakhelln.

12.20: Morten Jakhelln blir spurt om styringsgruppemøtet hvor Morten Jakhelln orienterte om at det "fra kommunalt hold" var besluttet at Stormen skulle drives etter kompensasjonsmodellen. I høringen sier han at han kan ha vært upresis - eller at referatet kan være upresist. "Jeg er ikke politiker, jeg er tillitsvalgt. Og jeg følte at det var på plass og at meningen var at dette skulle bringes inn for formannskapet."  Han sier at han sikter til et møte i administrasjonsgruppa hvor blant andre rådmann Rolf Kåre Jensen og kommunaldirektør Arne Øvsthus deltok.

12.13: Styreleder Morten Jakhelln i Stormen skal nå utspørres.

11.35: Lotte Grepp Knutsen er ferdig. Det er en halvtimes pause i høringen.

11.30: Lotte Grepp Knutsen blir spurt om et styremøte høsten 2014 der det ble referert til at det fra "kommunalt hold" var besluttet å endre driftsmodell med tanke på momskompenasjon. Hun vet ikke hvem på "kommunalt hold" det siktes til. Hun oppfattet dette som en orienteringssak - og at vedtaket ble fattet et annet sted. Hun reagerte ikke der og da på det som kom fram.

11.26: Lotte Grepp Knutsen gir uttrykk for at det er et forbedringspotensial når det gjelder kommunikasjon mellom KF-ene og bystyret.

11.24: Hun kom inn i styret på et sent tidspunkt og hevder at hun ikke var kjent med de gamle vedtakene før de ble omtalt i media.

11.23. Stormens nestleder Lotte Grepp Knutsen svarer.

11.18: Rolf-Cato Raade er ferdig. Han avsluttet der han startet - med at verken han eller andre i administrasjonen har påvirket valg av driftsmodell. Han mener ingen i administrasjonen har noe å hente på det ene eller det andre valget.

11.09: Rolf-Cato Raade blir spurt om hvem han oppfatter som står bak avgjørelsen om å endre driftsmodell . Han svarer "styringsgruppa".

11.05: Direktør for Stormen konserthus, Rolf-Cato Raade, er førstemann ut. Han starter med å lese opp en innledning der han gir uttrykk for at administrasjonen i Stormen ikke har hatt noen sterke meninger om valg av driftsmodell med tanke på spørsmålet om moms.

11.03: Møteleder Inga-Lill Sundset innleder høringen med praktisk informasjon.

Før høringen:

Det er spørsmålene som Morten Jakhelln, styreleder i Stormen KF, Lotte Grepp Knutsen, nestleder i Stormen KF, Rolf-Cato Raade, direktør i Stormen KF, Rolf Kåre Jensen, rådmann, Ole Henrik Hjartøy, ordfører og Monica Amundsen, tidligere kommunerevisor må svare på når Bodø kontrollutvalg kaller inn til åpen høring i bystyresalen tirsdag.

Bakgrunnen er ANs avsløringer om at Stormen driftes etter en annen driftsmodell enn det som ble vedtatt av bystyret i juni 2014. I vedtak av 5. oktober 2015 ber de kontrollutvalget ta rede på hvor og av hvem beslutningen er tatt og hvorfor ordfører ikke har fremmet saken til politisk behandling.

Her kan du se debatten som var i Stormen.

Styreleder Morten Jakhelln

Historisk

Høringen blir historisk. Dørene åpne for alle og hele møtet blir streamet, både på kommunens nettsiden og an.no.

– Det er første gang i Bodø kontrollutvalgs historie, bekrefter Inga-Lill Sundset, leder i kontrollutvalget.

– Hvorfor nå?

– I denne saken har det vært veldig mange uklarheter. Vi tenker at det er viktig at alle som vil kan være til stede og høre på at spørsmålene blir besvart.

Mye av kritikken mot Stormen har gått på at ledelsen skal ha tatt viktige beslutninger i «lukkede» rom. Kjernespørsmålet foran dagens høring er hvorvidt KF-et bevisst har unnlatt å etterleve bystyret sitt vedtak om driftsmodell.

– Idet bystyret kun blir et veiledende organ, rokker vi ved hovedpilarene for demokratiet i Bodø kommune. Dermed blir det ekstra viktig at prosessen med å belyse alle disse forholdene blir transparent, sier Sundset.

Direktør Rolf-Cato Raade

43 spørsmål

Blant dokumentene som er lagt fram til høringen, er et referat fra et administrativt møte om momsberegning i Stormen 25.09.2014. Blant deltakerne i dette møtet er styreleder, rådmann, økonomidirektør i Bodø kommune, samt to konsulenter fra Ernst & Young.

En navngitt og en anonymisert. AN har i etterspurt hvem denne «XX» er og fått svar av rådmann Rolf Kåre Jensen.

"Grunnen til XX i referatet var at navnet ikke ble notert under møtet; og det ble ikke ansett som vesentlig for å få ut referatet. De to konsulentene fra E&Y er for øvrig svært erfarne mva-konsulenter med bl.a lang tidligere praksis (også ledelsespraksis) fra Skattedirektoratet og Skatt Øst" skriver han i en e-post.

I samme referat vises det til at E&Y er engasjert som konsulentfirma.

– Kontrollutvalget ønsker også å få vite hvorfor det ble ansett som viktig å leie inn et fjerde konsulentfirma i denne prosessen når man allerede har brukt store midler på tre andre konsulentfirmaer, sier hun.

Møteleder er Inga-Lill Sundset. Totalt har hun forberedt 43 spørsmål til aktørene.

Høringen begynner klokken 11. Det er plass til rundt 100 tilhørere i bystyresalen.

Ordfører Ole Henrik Hjartøy

E-posten ble aldri loggført

Morten Jakhelln ga Ole Henrik Hjartøy beskjed om at han går av som styreleder i Stormen for én måned siden, men ordføreren så ingen grunn til å orientere formannskapet.

– Det er etter ordførerens vurdering en sak for valgnemnda om hvem som stiller til valg eller ikke, og ikke formannskapet, skriver Hjartøy i en e-post til AN.

Morten Jakhelln varslet altså i e-post datert 21. september 2015 at han ikke stiller til gjenvalg. Ifølge ordfører Hjartøy ble mailen sendt med kopi til både formannskapssekretær og rådmann, men den finnes ikke i postlistene til Bodø kommune.

AN har sendt følgende spørsmål til kommunen:

«Mailen det vises til der Jakhelln skrive at han ikke stiller til gjenvalg, er datert 21. september. Hvorfor er den ikke protokollført?»

Da AN gikk i trykken hadde kommunen ennå ikke svart.

Stor uenighet blant politikerne

Det er delte meninger om nyheten om at Jakhelln går av som styreleder i Stormen burde vært gitt med politikerne.

Onsdag møttes Bodø formannskap. Under behandlingen av saken om avvikling av Bodø Rhythm Group, ble det stilt spørsmål om hvorvidt det er et tegn på mistillit å overprøve et styrevedtak i Stormen KF om å avvikle gruppa som en del av kulturhuset. Fredag ble det kjent at Jakhelln flere uker tidligere orienterte ordfører Ole Henrik Hjartøy om at han ikke stiller til gjenvalg som styreleder.

Grethe Monica Fjærvoll (H) mener det er uproblematisk.

– At en av styrelederne allerede har informert nåværende ordfører og politisk sekretariat om at han har bestemt seg for å ikke stille til gjenvalg er informasjon vi vil få når valgnemnda starter sitt arbeid. Jeg kan ikke huske at daværende ordfører Odd-Tore Fygle informerte i foregående møter om medlemmer som hadde gitt beskjed om at de ikke stilte til nyvalg, sier hun.

Det er ikke Ingrid Lien (Sp) enig i:

– Denne orienteringen skulle blitt oversendt valgstyret samme dag som ordføreren fikk den. Jeg mener også, i lys av all medieoppmerksomheten i denne saken, at formannskapet burde blitt orientert, sier Ingrid Lien (Sp) og fortsetter:

– Jeg er overgitt over at enda flere tilsløringer blir avslørt og jeg kan ikke forstå hensikten med å holde slike ting skjult.

Dette skriver Terje Cruickshank:  "Helt ok, vi har valgt en valgkomite, den består av opposisjonsleder, varaordfører og ordføreren, og det er de som tar imot innspill ifm valg og kandidater og presenterer sitt forslag til gen.forsamling, formannskap/ bystyret eller det organ som skal velge kandidater. Det har ikke vært ønske fra formannskapet å bli orienter fortløpende om valgkomiteens arbeide."

Morten Melå (Ap) sier i en kort kommentar:

– Jeg mener det ville vært naturlig at ordføreren orienterte formannskapet i siste møtet.

De øvrige medlemmene i formannskapet har ikke besvart ANs henvendelser idet avisa går i trykken.