Hun er også dømt til å betale sin eks-samboer 8680 kroner i erstatning.

Da Salten tingrett behandlet saken i forrige uke, erkjente kvinnen ikke straffskyld.

Sammen med en mannlig venn kjørte kvinnen fra Østlandet til Bodø og hentet de to barna som var på besøk hos sin mormor. Dette skjedde en natt i slutten av november i 2004. De to barna var plassert henholdsvis i fosterhjem og hos sin far, etter at barnevernet hadde overtatt omsorgen for dem.

Salten tingrett har funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at kvinnen forsettlig bevirket at hennes to umyndige barn ulovlig ble unndratt omsorgen fra barnevernstjensten og ene barnets far. Kvinnen ga i retten uttrykk for at hun ikke hadde noen oppfatning av hvor lenge hun ville beholde barna. Hennes handlemåte var preget av misnøye med de rettsavgjørelsene som begrenset hennes kontakt med barna, bemerker tingretten.

Tingretten uttaler også i dommen at hentingen av barna i Bodø nattetid, og kjøreturen sørover kunne fortone seg dramatisk for berørte og utenforstående. Tiltaltes ønske om å gå i "kirkeasyl" med barna ville gi grunnlag for omtale av saken, og saken fikk da også en ikke ubetydelig medieomtale.

Etter rettens syn bør det reageres med fengselsstraff overfor bodøkvinnen. Det kan ikke godtas at enkeltpersoner tar seg til rette slik tiltalte har gjort, og unnlate å forholde seg til lovlig fattede rettsavgjørelser.

Retten finner ikke at det foreligger slike formildende omstendigheter at det kan reageres med bot, men finner at fengselsstraffen kan gjøres betinget med en prøvetid på to år.