Rekordhøye strømpriser og et internasjonalt kraftmarked helt ute av balanse.. Det har vært situasjonen for både norske forbrukere og norsk industri de siste månedene.

Årsaken er sammensatt, men den bunner i stor grad i internasjonaliseringen av strømmarkedet, gjennom legging av nye strømkabler fra Norge til utlandet.

Nord-Norge har så langt vært spart for de verste konsekvensene av denne utviklingen. Våre strømpriser har vært holdt på et mer normalt nivå, i stor grad fordi manglende overføringskapasitet sørover skaper et eget kraftmarked i nord.

Nå vil Statnett endre dette. De vil intensivere arbeidet med å bygge ut flere overføringslinjer som kan frakte strømmen sørover og ut av Nord-Norge.

Det vil medføre at også Nord-Norge framover skal kobles til det europeiske kraftmarkedet, med det svært høye prisnivå som hersker der. I praksis betyr det at vannmagasinene i vår landsdel kan bli tappet ned og solgt til høystbydende i et europeisk marked.

Til Teknisk Ukeblad sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett rett ut at dette vil medføre høyere strømpriser i nord, mens den blir lavere i sør.

Å intensivere byggingen av nye kraftlinjer sørover slik dagens kraftmarked fungerer akkurat nå vil være svært skadelig for nordnorske interesser.

For det første vil det påføre forbrukerne en mye høyere strømpris, i en landsdel der vinteren er mye lengre enn i sør. For det andre vil det fjerne det konkurransefortrinnet Nord-Norge har for etablering av ny industri med tiltrengte arbeidsplasser.

Det har allerede lagt grunnlaget for etablering av nye, grønne arbeidsplasser inne hydrogen og batteriproduksjon. Ikke minst gjelder dette Nordland, det fylket som vil bli aller hardest rammet av økt kraftpriser for industrien.

For med økt strømpris vil disse meget lovende, grønne industrietableringer flyttes ut av fylket og til land med lavere prisnivå.

Dette vil reetablere Nord-Norges rolle som en ren råvareleverandør til mer folkerike områder sørpå, og frata regjeringens «Nordområdesatsing» enhver troverdighet.

Saken er av en slik art at den bør samle hele landsdelen bak et krav om at Statnetts planer må avvises slik dagens kraftmarked fungerer.

Avisa Nordlys har tidligere kritisert stortingspolitikerne fra Nord-Norge for ikke å ha grepet fatt i saken, og det er en kritikk AN slutter seg til.

Våre fremste folkevalgte synes ikke å ha oppfattet hva som er i ferd med å skje, eventuelt så har de glemt hvem de representerer.

Nordland Høyres Bård Ludvig Thorheim er et tydelig unntak. Han har offentlig advart mot Statnetts planer, og slik turt å bryte med partilojaliteten og legge sin lojalitet hos de som har valgt ham.

Det er på høy tid at de 17 andre stortingspolitikerne nordfra våkner av dvalen og gjør det samme.

Dette gjelder hele landsdelens framtid.