I forbindelse med Regjeringens forslag til ny opplæringslov har Utdanningsforbundet Nordland følgende uttalelse:

Fjernundervisning jf § 14-4: Utdanningsforbundet Nordland er svært skeptiske til den liberalisering av bestemmelsene om fjernundervisning som regjeringen legger opp til for alle elever. Det vil innebære en stor omveltning av norsk skole uten at vi har oversikt over konsekvensene det vil ha for et likeverdig opplæringstilbud, læringsmiljø og trivselen til barn og ungdom. Den nye lovparagrafen åpner opp for endringer som vil kunne gi store forskjeller i skoletilbud på tvers av fylker, kommuner og skoler. Dette vil svekke prinsippet om likeverdig opplæring for alle elever uavhengig av bosted. Utdanningsforbundet Nordland ber Stortinget:
• Videreføre dagens stramme regulering av fjernundervisning som er avgrenset til opplæring i og på samisk, i kvensk og finsk, opplæring i morsmål og tospråklig fagopplæring, voksenopplæring og for elever innlagt på institusjoner.

Krav til kompetanse for tilsetting; jf § 17-3: Utdanningsforbundet Nordland er sterk bekymret for den store andelen av opplæring i Nordland som blir gitt av ukvalifiserte. Dette gjelder både våre skoler i distriktene og i sentrale strøk. Utdanningsforbundet Nordland ber Stortinget:
• Å sikre at barn, unge og voksne i grunnopplæringen møter lærerutdannede lærer. Det er det viktigste vi som samfunn kan gjøre for å sikre en god og likeverdig opplæring.
• Om at ny lovtekst krever lærerutdanning for å bli ansatt i undervisningsstilling i skolen. Det er lærerutdanningene som gir nødvendig kompetanse og som kvalifiserer til å jobbe mot de grunnleggende målene i grunnopplæringen: å sørge for danning og utdanning slik at elevene og lærlingene kan leve gode liv og bli samfunnsansvarlige borgere.
• Tilsatte som skal undervise, må ha relevant kompetanse i de fagene de skal undervise i. Manglende lovfesting av lærers faglige ansvar for opplæringen

Det foregår en stor og grunnleggende endring av skolen. Opplæringen går fra å være noe som blir gitt av lærer til å bli et knippe aktiviteter av ulik art som skoleeier setter opp for elevene. Det er behov for å ramme inn lærerens rolle og ansvar for opplæringen på en god og tydelig måte. Retten til opplæring er lite verdt dersom elevene ikke får opplæringen fra lærere, og konsekvensen for den enkelte kan bli svært alvorlig. Utdanningsforbundet Nordland ber Stortinget:
• Det er en lærer som er ansvarlig for hver opplæringstime

Forslag til lovbestemmelser om lærertetthet og klassestørrelse. Forskning på skole viser at klassemiljø og relasjon til læreren er den viktigste faktoren for 61 elevenes trivsel og læring. Utdanningsforbundet Nordland ber Stortinget:
• Minstenormen for lærertetthet må minimum videreføres
• Det innføres en minstenorm for gruppestørrelse i videregående opplæring
• Andre forhold enn faglig-pedagogiske vurderinger (f. eks. økonomi) kan ikke tillegges større vekt i fastsettelsen av klassestørrelse.