Ny by Ny flyplassprosjektet i Bodø er et uvanlig prosjekt på mange måter. Tidsperspektivet er vesentlig lengre enn i planer for arealbruk og byutvikling generelt – Vi legger nå rammer for byens utvikling i et 50-100 års perspektiv. Videre legges ambisiøse klima og naturhensyn til grunn og er premiss for planene for hvordan byen skal utvikle seg fremover.

Nesten 3000 dekar utviklingsareal som ligger tett på dagens sentrum og bebyggelse, og som kan utvikles riktig fra start er unikt – også i en global sammenheng. Det å kunne bygge byer innover i stedet for å strekke de videre utover geografisk gir alle muligheter til å oppfylle ambisjoner og forpliktelser i internasjonale og nasjonale avtaler og føringer. Bodø vil med dette være et eksempel på hvordan fremtidens byutvikling skal skje.

I 1970 hadde Bodø 28 530 innbyggere, siden da er befolkningen vokst med nesten 25 000 (85 %). De siste 3 årene har veksten vært uvanlig lav, blant annet som følge av nedbyggingen av kampflybasen. Likevel er det blitt nesten 800 nye Bodøværinger disse tre årene. De langsiktige planene som nå legges for de neste 50-100 årene må ta høyde for at byen fortsatt kan vokse – og ta stilling til hvor en slik vekst skal skje. Noe annet ville vært uansvarlig og ufornuftig.

Dette er et mulighetsstyrt prosjekt, som lar seg realisere fordi det er akkurat nå er et tidsvindu til å ta de riktige valgene for byen, klimaet og naturen vår. Store arealer er frigjort etter at kampflybasen er nedlagt. Samtidig har Avinor behov for å renovere rullebanen og trenger plass til å utvikle lufthavna videre.

Bodø skal kjøpe eiendommen til fastsatt markedspris – dette er sentrumsnære eiendommer som skal utvikles og videreselges og vil ha verdi lang tid fremover. Avinor skal dekke det de likevel måtte investert fremover i dagens lufthavn samt fordeler med ny lufthavn, det eksternt kvalitetssikrede tallet for dette er ca. 2,2 mrd. kroner. Staten skal bidra med netto ca. 2,7 mrd. kroner totalt.

Nedleggelse av kampflybasen er den største statlige nedleggelse av offentlige arbeidsplasser noensinne. Vi snakker om 1000 arbeidsplasser og ringvirkninger. Dette er enormt sett i sammenheng med byens størrelse, og har bremset veksten i Bodø de siste årene.

Bodø mangler attraktive og relevante næringsarealer. Hvis vi ikke løser dette raskt, vil utviklingen stoppe opp og etablering av nye virksomheter og interessante arbeidsplasser gå til andre byer og landsdeler. Det ser vi allerede mange eksempel på. Flytting av Bodø lufthavn vil løse dette behovet i flere tiår fremover. Arealene sør for dagens lufthavn kan ikke benyttes til boliger og annen støysensitiv bruk, og vil ikke være attraktive næringsarealer blant annet pga avstand til sentrum. Det vil heller ikke være mulig å etablere havn. Dette er grundig utredet tidligere av eksterne fagmiljø.

Bodø er en motor for utvikling av regionen, og en buffer for fraflytting i landsdelen. Det er derfor viktig i et nasjonalt og regionalt perspektiv at byen omstiller seg og erstatter det store tapet av arbeidsplasser. Det er derfor helt vesentlig at Stortinget har besluttet at lokale myndigheter skal få råderetten tilbake over de bynære arealene, og muliggjøre omstilling og utvikling.

Planlegging av ny bydel har pågått over år, med fokus på klima, miljø og bærekraftig byutvikling. Vi har hentet mye kompetanse fra eksterne fagmiljø og FoUI-prosjekter. Med å konsentrere veksten de neste 50-100 år i ny bydel og fortetting i dagens byområder, vil vi kunne realisere kravene om nullvekst i personbiltrafikken, tilrettelegge for gange, sykkel og kollektivtransport, redusere klimautslipp og ikke minst spare viktige naturverdier. I tillegg vil de fleste av de 16500 innbyggerne som i dag bor gul eller rød støysone, komme ut av støysonen. Alternativet er det motsatte.

Ny by Ny flyplassprosjektet har over lang tid hatt enstemmig politisk tilslutning nasjonalt, regionalt og lokalt. Statsbudsjettet for 2022 har fattet de nødvendige vedtakene, og det er ikke lenger et spørsmål OM ny bydel skal realiseres, men NÅR. Svaret på når ligger hos regjeringen og staten som eier av Avinor. Bodø kommune og Nordland fylkeskommune fortsetter planleggingen av ny bydel og starter nå med planlegging av de første delområdene. Med fortsatt hovedfokus på byens befolkning, klima og natur.