Det nærmer seg to uker siden ANs store dokumentar om hva som egentlig skjedde da amerikanerne inntok Bodø, med Danny Hayes i spissen.

Den kan du lese her

Rådmann Rolf Kåre Jensen er «passe lei» av hele saken, som han har kommentert og beskrevet både i politiske fora og i media tidligere:

– Men jeg mener at vi har håndtert henvendelsen rimelig greit. Vi oppdaget raskt når vi var i kontakt med Hayes at han ikke helt forsto hvordan vi i Norge gjør forretninger og at han i alle fall hadde manglende kunnskap om hva kommunen kan og bør gjøre. Vi tok imot våre gjester på en god måte. Vi tok dem seriøst og ønsket se hva de hadde å tilby kommunen. Men vi har ikke brukt penger på dem; ei heller skrevet noen avtaler eller lignende med «amerikanerne», innleder han, men innrømmer:

Den «heksejakten» som etter hvert utviklet seg er ikke tjenlig for utviklingen av Bodø.

Rådmann Rolf Kåre Jensen– Så tror jeg dette har vært en læring for mange av de aktørene som agerte rundt dette besøket; både innen offentlig sektor, private interesser – og ikke minst media. Den «heksejakten» som etter hvert utviklet seg er ikke tjenlig for utviklingen av Bodø hvis en ønsker interesse fra omverdenen på det vi ønsker skal skje i utviklingen av byen og regionen.

– Tenker rådmannen at en mulighet har glippet for Bodø?

– Med en annen inngang kunne vi kanskje fått til noe med AECOM og Sandra Goeken Miles, som var representert i den delegasjonen som kom til Bodø. Når det er sagt er det klart at det store potensialet i utvikling som ligger i utvikling av en ny, grønn, smart by i Bodø fortsatt gjør at det er av interesse for mange å delta i dette framover. Om denne interessen fortsatt er der fra noen av de aktørene som besøkte Bodø i vår/sommer gjenstår å se.

Det finner ingen snarveier forbi rundt reglene kommunen må forholde seg til. Kun omveier

Rådmann Rolf Kåre Jensen

Stephan Skjelvan uttalte at han mener det må gjøres noe med tempoet i kommunal saksbehandling, og ønsker seg muligheten til å handle raskere når det blir invitert til samtaler om mulig samarbeid. Hva er rådmannens tanker rundt dette?

Bodø kommune, som alle andre kommuner i Norge, har regelverk å forholde seg til – både nasjonale og internasjonale. Dette gjelder for alle som ønsker å gjøre forretning med kommunen. Rammeverket er blant annet kommunelov, lov om offentlig anskaffelse og regler om statsstøtte. Her finnes det ingen snarveier; kun omveier. Det offentlige er styrt slik for å sikre åpenhet, at alle interesser blir sett og hørt og at offentlige midler blir brukt riktig. I tillegg er kommunen demokratisk styrt, noe som gjør at det ofte tar tid når beslutninger skal fattes. For noen oppfattes dette som «tungvint» og «byråkratisk», for andre er dette en sikkerhet for korrekt og rettssikker behandling, sier han, men understreker:

– Når det er sagt skal kommunen så langt det er mulig være positiv og reagere raskt på henvendelser. Vi skal se etter muligheter, ikke begrensninger – alt innenfor rammeverk og politiske vedtak som er fattet. Rådmannens oppfatning er at Bodø kommune opptrer meget ryddig, og oppfattes som «raske», for eksempel i vår behandling av næringssaker og -etableringer.

– Det ble jo et voldsomt medietrøkk, som særlig kretset rundt Danny Hayes. Hvilken rolle oppfattet du at Hayes' hadde?

– Hva angår Hayes hadde han en måte å opptre på som var utypisk norsk, men i stedet for å konkludere med at han ikke hadde noe å fare med fant vi ut at vi ønsket å høre dem ut. Vi ga dem sjansen og lot tvilen vi hadde komme tiltalte til gode. For øvrig ønsker jeg ikke å delta i den «personjakten» som deler av media la opp til. I dette ligger at jeg håper vi, inkludert media, kan legge dette bak oss. Stadige nye oppslag om dette, der Bodø-miljøene til dels framstilles som naive, tjener ikke utviklingen av byen.

Etter rådmannens oppfatning kan disse aktørene komme tilbake på et senere tidspunkt

Rådmann Rolf Kåre Jensen


– Gjorde Hayes' framtreden og de mange mediesakene at du begynte å tvile på de aktørene som han representerte?

– Vi oppfattet at de selskapene som kom sammen med Hayes – det være seg både AECOM og Sandra Goeken Miles - som seriøse bedrifter som kunne hatt noe å bidra med for utviklingen av Bodø. Vi hadde en god dialog med noen av aktørene i mai og juni, så ble det ferie og vi skulle følge opp etter ferien. Vi hadde som kjent møte med Borealis Engineering og Simon Flack den 14. august hvor vi fikk en del innspill, men uten at dette ble konkretisert i avtaler. Så «tok saken av» i media, og det ble uaktuelt å gå videre med disse aktørene slik saken da utviklet seg. Etter rådmannens oppfatning kan disse aktørene komme tilbake på et senere tidspunkt.

– Kunne utfallet ha blitt annerledes dersom noen andre hadde vært frontfigur?

– Fra kommunens side er hensikten å bidra til god næringsutvikling, blant annet gjennom tilrettelegging for etableringer. For kommunen er det derfor begrensede områder der vi skal inngå i direkte forbindelser og/eller forretningsavtaler med aktørene. Spørsmålet må derfor først og fremst stilles til næringslivet og andre som kunne inngått slike avtaler. Når det er sagt hadde Hayes en ganske «fremmed» framferd, men jeg registrerer at også andre interessenter fra andre land kan ha det.

Hvis vi skal lagre egne data selv, må det da selvsagt etableres «datasenter» for dette. 

Rådmann Rolf Kåre Jensen

– Hva tenker du om at datasentre skal eies og/eller driftes i kommunal regi?

– Bygging og drift av kommersielle datasenter er etter rådmannens oppfatning ikke en kommunal oppgave. Ei heller bygging eller drift av datasenter der hensikten er å produsere bitcoin eller lignende. Så er det slik at også kommunen selv produserer enorme datamengder, som selvsagt skal lagres. Det er i gang en diskusjon om kommunen selv skal lagre egne data eller kjøpe lagerplass for egne data. Hvis vi skal lagre egne data selv, må det da selvsagt etableres «datasenter» for dette.

– Vil dette være en av måtene å skaffe finansiering av Ny by-prosjektet?

– Så langt rådmannen vurderer det nå er svaret nei.