Som en del av nasjonal ramme for vindkraft, lagde NVE et kart over de best egnede områdene for vindkraft i Norge. Rapporten ble publisert den 13.03.2019, og er oppdatert den 31.03.2022.

Dette kan umulig være et dokument Elnar Remi Holmen i BRUS er kjent med, når han på det varmeste anbefalte utbygging av Norges største turbinanlegg i den vakre fjellheimen i Salten.

De foreslåtte vindkraftplanene til Blastr Green Steel ligger her innenfor analyseområde 31 og 32 (I NVE sine områdeanalyser).

Kartene for begge disse områdene viser utvetydig at disse IKKE er egnet for utbygging av vindturbinanlegg. Basert på både harde og myke eksklusjoner.

Så det er ikke riktig som Blastr Green Steel sier, at området ikke er utredet med sikte på konsekvensene av vindkraftutbygging. Området er utredet av fagetater som NVE, riksantikvaren, Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Nordland, forsvaret, etc. Rapporten har også vært rundt på høring for lokale og regionale innspill fra blant annet turistforening, Naturvernforbundet og Nordland fylkeskommune.

Kan ikke skjønne at Blastr Green Steel under en eventuell ny konsekvensutredning skulle finne noe såpass revolusjonerende nytt, som plutselig snur opp ned på de helt grunnleggende konklusjoner som trekkes i denne rapporten. Selv om jeg forstår at «mye» kan kjøpes for penger.

Noen korte utdrag fra NVE-rapporten er på sin plass (www.nve.no Utpeking av områder):

Samiske interesser: «Fylkesmannen i Nordland kan ikke se at det kan komme vindkraftverk i analyseområdet uten at dette vil gå utover nasjonale- eller vesentlige regionale reindriftsinteresser. Fylkesmannen i Nordland anbefaler at analyseområdet utgår som et aktuelt område prioritert for søknad om vindkraftverk.».

Ser vi denne uttalelsen i lys av ny HR-dom (Fosen-dommen), og at vi her snakker om norgeshistoriens største vindturbinanlegg, vil dette ALDRI kunne betegnes som noe annet enn et overgrep mot samene (som vil måtte rettsforfølges).

Friluftsliv: «Utredningsområdet har mange svært viktige særlige kvalitetsområder og turområder uten tilrettelegging. Fjellområdene i grensetraktene mot Sverige utgjør seg stort sammenhengende naturområde som er spesielt viktig for friluftslivet. En del tilrettelegging her gjennom utleiehytter og stimerkinger.».

Sammenhengende naturområder: «Store, sammenhengende naturområder over det meste av analyseområdet. God sammenheng til naturområder utenfor analyseområdet både på norsk og svensk side. Verdifulle turområder med urrørt preg i traktene omkring Sulitjelma..»

Et turbinanlegg her vil forringe verdien av flere nasjonalparker, herunder området Laponian på svensk side, som er et område ført opp på Unesco sin verdensarvliste.

Naturtyper (miljøverdier): «Fjellområdet innenfor strekningen Musken – Råggejavrre – Reinoksvatnet – Linnajavrre – Langvatnet har store kvartærgeologisk og botanisk verdi.».

«Tre av Norges dypeste grotter ligger også innenfor området, herunder Nord Europas dypeste grotte Råggejavrrerajgge som er inkludert i analyseområdet.».

«Mange rike og svært rike plantelokaliteter (også på ultrabasisk og tungmetallrik mark). Delvis betydelige innslag av østlige arter (øst for vannskillet). Viktige områder øst for Linnajavrre og i Rambodalen.».

«Forekomsten av karstlandskap og grotter er forholdsvis høyt i deler av dette området. Spesielt området som omfattes av Lahko nasjonalpark og Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat har viktige kalkbetingede naturinteresser. Det er også viktige naturtyper på grensen mot Rago nasjonalpark og Junkerdal nasjonalpark.».

Landskap: «Landskapet har stor variasjon fra kystslettelandskap og fjordlandskap til lavfjellmassiv med tindelandskapspreg. Ca. 1/3 av landskapstypene innenfor analyseområdet anses å være forholdsvis sjeldent utbredt i fylket og dermed av stor verdi.»

«Etter NIN landskap har analyseområdet et høyt mangfold av landskapstyper. Flere representative landskap (> 10 % av typens areal i Norge). Relativt høyt naturlandskapsmangfold også når arealet tas i betraktning.».

Kulturminner og kulturmiljøer: Begge områdeanalysene konkluderer med betydelige kulturhistoriske verdier: «Det samiske kulturmiljøet i Gjerdalen og Slunka er sårbart for visuell påvirkning fordi den menneskelige påvirkningen er beskjeden og lite dominerende. Opplevelsen av kulturminnene henger tett sammen med landskapsforståelsen og – oppfattelsen.».

Et godt råd på veien: NVE er ikke akkurat kjent for å være negativt innstilt til vindkraft, men denne gang er fagetaten klokkeklar. Dette burde være en klar veileder for våre folkevalgte i Sørfold og Fauske.

En ny konsekvensutredning vil sette innbyggerne i Fauske/Sørfold under et kraftig press, og skape splid og splittelser. En langvarig kamp som vil tære på hele befolkningen, Er det virkelig verdt det?

Vi vet nok. Si nei til konsekvensutredning!