Det er ikke bare preses, biskoper, prester, statsminister og politimyndigheter som har gjort et knefall for islam og den pågående islamiseringen av Norge. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fra Venstre føyer seg også inn i rekken i det gode selskap ved å fremheve at islamsk flerkoneri ikke er forbudt i Norge.

https://www.rights.no/2020/05/statsrad-om-flerkoneri-ikke-forbudt-med-religiose-ekteskap/

I samme artikkel sier den norske konvertitten til islam, Linda Noor, følgende på spørsmålet om hun har noen progressive kampsaker innen islam: «Jeg er først og fremst for en lev og la leve-holdning, samtidig som at vi skal orientere oss mot samfunnet og felles referanser. Om folk vil ha flere koner i islamske ekteskap eller om de vil gjøre andre ting som jeg ikke liker, må folk få gjøre det. Toleranse må gå alle veier, så lenge det ikke skader noen».

I debatten «Profeten Muhammed i klasserommet» på NRK 22 oktober i år, overlater Guri Melby til lærerne om de vil bruke og vise karikaturtegninger av Muhammed i undervisningen. Og det kan hun gjøre mens hun selv sitter trygt bak glasset i pansrede biler.

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202010/NNFA51102220/avspiller

I tillegg skal også norske lærere som er ansvarlige for norske barns indoktrinering sendes på Koran-skole der de skal lære å tilpasse seg islamiseringen av Norge.

https://www.utrop.no/nyheter/231996/

Når det gjelder islamiseringen av Norge og medias taushet rundt det, så bryter islamsk lære med åtte norske lover: menneskerettsloven, grunnloven, likestillings- og diskrimineringsloven, ekteskapsloven, arveloven, domstolloven, trossamfunnloven og straffeloven.

https://www.document.no/2020/01/10/islam-i-strid-med-atte-norske-lover/

Lov om trossamfunn setter i § 13 to betingelser for at trossamfunn kan bli registrert og få rett til offentlig støtte: «Trossamfunn kan la seg registrere når det ikke med sin lære eller sitt arbeid kommer i strid med rett og moral».

Norges statsminister har tidligere gjennom media vist sitt gode forhold til moskéen Islamic Cultural Center som henter sin ideologiske inspirasjon fra Jamaat-e-Islami i Pakistan.

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J1pjR/beskylder-statsministeren-for-aa-omfavne-ekstremister

Kairo-deklarasjonen om menneskerettigheter i islam som ble vedtatt under den nittende islamske konferansen 31 juli til 5 august i 1990 av utenriksministere (sesjon for fred, gjensidig avhengighet og utvikling) vil nok sikkert være interessant å lese for norsk lærerstand som nå skal lære å tilpasse seg islamiseringen av Norge. I Kairo-deklarasjonen om menneskerettigheter i islam, kommer det frem hvilken betydning sharia har for menneskerettighetene i islam.

I Kairo-deklarasjonens artikkel 24 står det følgende: «All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.»

Og i Kairo-deklarasjonens artikkel 25 står det følgende: «The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification to any of the articles of this Declaration.»

Flere islamske land mener at FN’s menneskerettighetserklæring ikke tar hensyn til kulturelle og religiøse forhold. Årsaken til denne holdningen til FN’s menneskerettighetserklæring, er at den har en sekulær oppfatning mens islamske land har Koranen som rettesnor.

En vesentlig og grunnleggende forskjell mellom FN’s menneskerettighetserklæring og Kairo-deklarasjonen om menneskerettigheter i islam, er synet på religionsfrihet, ytringsfrihet og frafall (apostasi). Kairo-deklarasjonen mener at det i praksis er forbudt å frasi seg sin islamske tro.

I Kairo-deklarasjonens artikkel 22 a, står det følgende: «Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari’ah.»

Fra 2015 har FN’s menneskerettighetsråd fått gjennomslag for kravet om å sidestille kritikk av religioner med diskriminering av mennesker. Dette gikk helt knirkefritt da Saudi-Arabia ble valgt som presidentskapsland i Den islamske samarbeidsorganisasjonen (OIC) som vedtok Kairo-deklarasjonen om menneskerettigheter i islam.

Europarådet har bekreftet at islam ikke er forenelig med demokrati og menneskerettigheter, og uttrykker også en sterk bekymring for at sharia skal bli en del av medlemslandenes lovverk eller rettslige praksis.

Europarådet er en organisasjon som er traktatfestet mellomstatlig organisasjon med 47 europeiske medlemsstater som tilsammen har 800 millioner innbyggere.

Europarådet ble opprettet 5 mai 1949 og har sitt hovedsete i Strasbourg. Rådet er blant de tidligste tiltak for europeisk integrasjon som kom i kjølvannet av den andre verdenskrig. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland var rådets leder i 10 år før han trakk seg i september i 2019.

I 2014 stilte den nederlandske rådspresidenten, Peter Omtzigt, spørsmål til rådets ministerkomité om hvorvidt ministerkomiteen deler storsamlingens syn om at «sharia er uforenelig med de grunnleggende prinsippene for demokrati», og om et land strengt kan overholde både Kairo-deklarasjonen om menneskerettigheter i islam og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

https://rm.coe.int/09000016805c66b6

I resolusjon 2253 fra Europarådet fra januar 2019 besvares spørsmålene, og Europarådet slår fast følgende: «Forsamlingen vurderer at de forskjellige islamske erklæringer om menneskerettigheter, som ble vedtatt siden 1980-tallet, mens de er mer religiøse en lovlige, ikke klarer å forene islam med universelle menneskerettigheter, spesielt i den grad Sharia er deres unike referansekilde. Dette inkluderer Kairo-erklæringen fra 1990 om menneskerettigheter i islam, som, selv om den er juridisk bindende, har symbolverdi og politisk betydning når det gjelder menneskerettighetspolitikk under islam».

Europarådets resolusjon 2253 kan man lese her:

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25353&lang=en

Det vil nok være langt fra ord til handling og resultater hvis man skal prøve og endre en kulturell praksis som er flere hundre år gammel. Og med Erdogans imamer som sørger for at islam får bred støtte i Norge med myndighetenes velsignelse, så vil det nok bli en enda større avstand fra ord til handling og resultater.

https://www.rights.no/2019/12/regjeringen-sponser-at-kirke-og-bedehus-blir-moskeer/

https://www.rights.no/2019/09/avsloring-erdogan-har-ni-moskeer-og-15-imamer-i-norge/

Erdogan har allerede sendt sin mann til Norge med mandat til å sikre at tyrkere i Norge har sin lojalitet til Tyrkia, Erdogan og islam.

https://www.rights.no/2020/04/erdogan-har-sendt-ny-islam-agent-til-norge-hva-sier-stortinget/

Den tyrkiske ambassaden har allerede presentert sin nye medarbeider som er utsendt fra det tyrkiske Direktoratet for religiøse anliggender (Diyanet) som ankom Oslo 14 mars i år.

https://twitter.com/TC_OSLOBE/status/1244569130059128833?s=20

Når Europarådet påpeker dette, og når Norge søker å tekkes EU, så må det vel være legitimt å kunne være skeptisk og kritisk til islam?

Fakta-informasjon om den farlige totalitære ideologien muslimene er ofre for, og som ikke-muslimer i Norge har blitt drapsofre for, bør norsk media snart våkne opp for.

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2020/10/31/siktede-og-avdode-hadde-en-relasjon/