I et innlegg i Avisa Nordland spør Dan Viggo Bergtun, president i World Veteran Federation om Norge er med på å eskalere den nye kalde krigen. Vi kan være enige om at den økte spenningen i nord ikke er ønskelig. Spørsmålet er hvordan vi som en liten nasjon med en strategisk plassering forholder oss til situasjonen.

I en tid med økt usikkerhet mener jeg det er viktig for Norge å ikke stå alene i nord. Det er bakgrunnen for at regjeringen, med bred støtte i Stortinget, gjennom de to siste langtidsplanene har lagt vekt på å styrke forholdet til våre allierte. Norge har vært en pådriver innad i Nato for å få alliansen til å øke sin tilstedeværelse og interesse for våre nærområder, vi har bedret kapasiteten for mottak av allierte og vi har lagt til rette for økt samtrening med allierte styrker i Norge.

Som et ledd i dette har Norge og USA inngått en avtale om forsvarssamarbeid. USA er vår viktigste allierte. Vårt tette forsvarssamarbeid med USA gjennom mer enn 70 år har vært og er av avgjørende betydning for Norges sikkerhet. Avtalen regulerer og legger til rette for å videreutvikle og modernisere samarbeidet mellom Norge og USA. Et styrket bilateralt samarbeid vil også bidra til å styrke Natos evne til å forsvare Norge og Europa.

Avtalen vi har inngått regulerer amerikansk militær aktivitet i Norge. Våre nasjonale retningslinjer for alliert aktivitet i Norge vil fortsatt gjelde. Avtalen endrer ikke norsk basepolitikk eller norske anløpsregler. Atomvåpen skal fortsatt ikke medbringes til eller lagres på norsk jord i fredstid.

Hva angår Russland er norsk NATO-medlemskap og det tette forsvarssamarbeidet med USA godt kjent for vår nabo. Norge har siden vi trådte inn i Nato i 1949 ført en tosporstilnærming til Russland. NATO-medlemskapet utgjør bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Parallelt søker Norge et så konstruktivt og godt forhold til Russland som mulig. Avtalen med USA sørger for at vår viktigste allierte skal kunne komme oss til unnsetning i krise eller krig. At det kommer russiske reaksjoner er som forventet. Men dette er det mest grunnleggende i NATO-pakten og burde ikke overraske Russland.