Nordlandssykehuset vil satse mer på heltidsstillinger

Nordlandssykehuset jobber blant annet med å øke heltidskulturen i sykehuset.

Nordlandssykehuset jobber blant annet med å øke heltidskulturen i sykehuset. Foto:

DEL

Nordlandssykehuset (NLSH) har over tid hatt et høyt antall brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelsene, og i 2018 ble det iverksatt tiltak og tettere oppfølging knyttet til dette. Alt dette gjør at sykehuset nå ønsker å satse på en heltidsstillinger for de ansatte.

Jobbe videre

I første omgang skal sykehuset se på fremgang og jobbe videre med utfordringene innenfor dette området. Det kommer frem i sakspapirene i forkant av tirsdagens styremøte i NLSH.

For å kunne sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold for sine ansatte er det vesentlig at sykehuset sørger for at lov- og avtaleverket som regulerer arbeidstid overholdes. Det betyr også at de ansatte må gis nødvendig hviletid. En jevn fordeling av overtidsarbeid er også en prioritering.

Heltidskultur er ønskelig

Nordlandssykehuset har som målsetting å ha en bemanning som gjør at behovet for overtid og arbeid ut over avtalt arbeidstid skal være så lav som mulig. Hovedregelen vil være at ansatte skal tilsettes i hele stillinger. Foretaket har imidlertid per i dag en høy andel deltidsansatte, men en heltidskultur er ønskelig og anses som det mest optimale. For å få dette til er det opprettet et Bemanningssenter som fikk sine første ansatte i januar 2019. For tiden samarbeider de med en rekke sengeposter i den somatiske delen av sykehuset.

Eget bemanningssenter

I skrivende stund er den første ansettelsen med sikte på arbeid i psykiatrien på gang. Bemanningssenteret vil medio juni ha åtte ansatte, som alle skal bidra i heltid fra sommeren. Dette i kombinasjonsstillinger og heltidsstillinger. Disse medarbeiderne er koblet opp mot enheter som normalt har utfordringer tilknyttet drift og/eller ressurstilgang i sommerhalvåret. Fra august/september vil dette antallet være tredoblet og vil øke utover året, står det i papirene.

Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser har vært et fokusområde i NLSH de siste årene, og tendensen har vært en jevn nedgang i antall brudd.

De utfordringer foretaket har når det gjelder å redusere antall AML-brudd er i hovedsak knyttet til tre forhold:

  1. Arbeidstidsbestemmelsenes kompleksitet
  2. Bemanningssituasjonen
  3. Begrensninger i ressurs- og arbeidstidsplanleggingssytemet GAT

Det viktigste tiltaket fremover vil være knyttet til hvordan NLSH kan fordele personalressursene på en best mulig måte, herunder planlegge med en bemanning som tar høyde for uforutsett fravær.

Nordlandssykehuset har styremøte tirsdag 25. juni.

Artikkeltags