Nordlandssykehuset må senke antibiotikabruken

DEL

Nordlandssykehuset (NLSH) er pålagt å redusere forbruket av bredspektret antibiotika. Målet er 30 prosent reduksjon samlet forbruk av bredspektrede antibiotika ved utgangen av 2020 sammenlignet med 2012. Det er Regjeringen som har satt målet gjennom sin nasjonale handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten.

Dette kommer fram i sakspapirene i forkant av onsdagens styremøte i NLSH.

Bredspektrede antibiotika

  • Bredspektrede antibiotika er antibiotika som virker på mange forskjellige bakterietyper. De kan virke mot infeksjoner, men er ofte dyre og forstyrrer kroppens normalflora.
  • Det er fem typer bredspektrede midler som NLSH må få redusert med 30 prosent: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner

Kilde: Sakspapirene til NLSH, Store Medisinske Leksikon

Direktør Paul Martin Strand ved NLSH er ikke tilfreds med det høye forbruket av bredspektrede antibiotika i helseforetaket. For å nå de overordnede målsettingene kreves det en større innsats fra organisasjonen i tiden framover, spesielt i de kliniske miljøene, står det videre.

Det kommer fram at direktøren selv vil følge utviklingen i forbruket tett framover, og har en forventning om at iverksatte tiltak vil føre til at NLSH kan innfri forventningene fra myndighetene knyttet til en mer rasjonell antibiotikabruk.

I 2016 ble Helse Nord pålagt å opprette et antibiotikastyringsprogram for å sikre denne rasjonelle bruken, et Antibiotika-team (A-Team). A-teamet består av deltakere fra ulike fagmiljøer som mikrobiologi, farmasi, infeksjon, smittevern og kliniske områder. De skal styre antibiotikabruken i NLSH og utarbeide konkrete mål sammen med de kliniske miljøene. I tillegg skal A-teamet utarbeide rapporter, undervisningsmateriell og drive veiledning.

Helse Nord er den helseregionen som har det laveste forbruket av bredspektret antibiotika, men Nordlandssykehuset er det helseforetaket i nord som har det høyeste forbruket av bredspektrede antibiotika.

I tiden framover skal A-teamet også identifisere hvilke tiltak som anses nødvendig for å redusere forbruket i NLSH.

Saken skal opp i styremøtet til NLSH onsdag 28. august.

Artikkeltags