Det er konklusjonen etter Fylkesmannen i Nordland har avsluttet tilsynssaken mot Nordlandssykehuset i den såkalte Celleprøvesaken

I desember for to år siden politianmeldte en bodøkvinne Nordlandssykehuset i Bodø for å ha feiltolket celleprøvene hennes så mange ganger at hun utviklet livmorhalskreft.

Presisering

  • Sensitiviteten av celleprøver tatt fra livmorhalsen er ikke på mer enn 50-80 prosent
  • Det vil si at de fleste kvinner som utvikler livmorhalskreft vil ha en eller flere "feiltolkede" celleprøver bak seg
  • Dette er ikke unikt for Nordlandssykehuset, men skjer landet over

I ettertid kom fem andre kvinner til. Siden har saken vært politietterforsket, før den ble henlagt. Henleggelsen kom som følge av at Statens helsetilsyn ikke anbefalte påtale mot Nordlandssykehuset i Bodø og at politiet på Helgeland, som tok over etterforskningen etter at Salten-politiet kjente seg inhabile, innstilte på det samme.

Ikke brutt kravene

Nå har også Fylkesmannen i Nordland konkludert i sin tilsynssak. Saken var lagt på is i påvente av utfallet i straffesaken.

– Nordlandssykehuset HF har ikke brutt kravene til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesteloven, heter det i avgjørelsen.

– Fylkesmannens avgjørelse er sammenfallende med Helsetilsynets konklusjon til Helgeland politidistrikt av 14.01.16 der det ble konkludert med at det ikke var noen indikasjoner på at diagnostikk og behandling i Nordlandssykehuset var annerledes enn ved andre helseforetak, heter det i en pressemelding fra Nordlandssykehuset.

Du kan lese hele uttalelsen fra Fylkesmannen nederst i saken

Erstatning

Mandag skrev Avisa Nordland om May-Helen Forsberg, som bor i Oslo, som er én av mange som har fått erstatning for feiltolkede celleprøver.

I perioden 2012–2016 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetalt over 60 millioner til 43 kvinner på grunn av svikt i diagnostikk eller behandling av livmorhalskreft.

May-Helen Forsberg ble ikke behandlet ved Nordlandssykehuset

Helse Nord står for halvparten av erstatningsutbetalingene for feilbehandling eller -diagnostikk av livmorhalskreft,

Av de 61, 5 millioner kronene som NPE har utbetalt i perioden 2012-2016, er halvparten tilkjent pasienter i Helse Nord.

Tall fra NPE viser at 10 pasienter i RHF-et har fått utbetalt totalt 30.019.052 kroner for feildiagnostikk og/eller -behandling av livmorhalskreft.

Åtte av disse ti sokner til Nordlandssykehuset, der det er gjort vedtak på 26.454.667 kroner i løpet av fireårsperioden.

De siste to pasientene er behandlet ved UNN i Tromsø.

Til det skriver Nordlandssykehuset i pressemeldingen:

– Vi ønsker å gi uttrykk for viktigheten av at det finnes en ordning som Norsk pasientskadeerstatning, som ble omtalt i Avisa Nordland mandag 13. februar. For ordens skyld ønsker vi opplyse Avisa Nordlands lesere om at det ikke var Nordlandssykehuset som gransket prøvene, slik det lett skapes et inntrykk av i saken.

 

Celleprøvesaken

Seks kvinner har anmeldt Nordlandssykehuset for å ha feiltolket celleprøver så mange ganger at de til slutt utviklet livmorhalskreft

Salten-politiet innledet etterforskning i januar 2014.

På høsten samme år sendte de saken til Statens helsetilsyn for å få faglig råd. Tilsynet konkluderte med at ytterligere etterforskning trengtes og sendte saken tilbake.

I november 2014 erklærte Salten-politiet seg inhabile fordi en av de fornærmede kvinnene jobber på politihuset. Helgeland politidistrikt tok over.

I januar 2015 ble to patologer oppnevnt som sakkyndige. Uttalelsen ble levert poltiet og Statens helsetilsyn

De sakkyndige skriver at deres hovedinntrykk er at screeningen ved NLSH har vært relativt veldrevet og i samsvar med retningslinjer ved andre sykehus og Kreftregisterets anbefalinger.

Statens helsetilsyn anbefalte ikke politiet å ilegge Nordlandssykehuset foretaksstraff - på bakgrunn av sakkyndigrapporten.

Politiet på Helgeland innstilte på henleggelse overfor Statsadvokaten i Nordland.

I desember 2016 henla Nordland statsadvokatembete straffesaken mot NLSH, etter råd fra Statens helsetilsyn.

I februar i 2017 konkluderte Fylkesmannen i Nordland at sykehuset ikke har brutt kravet til forsvarlighet og skrev at det ikke var gjort funn som indikerer at diagnostikk og behandling foregår annerledes ved NSLH enn andre sykehus.