Når Bodø nå får infrastruktur for hydrogen, er det en god anledning til å starte test av hydrogentog og planlegge for en infrastruktur som både ferger og tog kan dra nytte av. Bare det siste året har vi sett en rivende utvikling innen bruk av hydrogentog i Europa. I Tyskland går slike tog allerede i passasjertrafikk. Nederland, Østerrike, Italia og Storbritannia er i gang med tester og henter verdifull erfaring som Norge kan dra nytte av. Særlig må vi følge med på Østerrike og Italia, fjellrike land med liknende topografi som Norge. Hydrogentog som kan kjøre i Østerrike, kan også kjøre på Nordlandsbanen.

Å gjøre jernbanen fossilfri er en del av regjeringens plan for å halvere klimagassutslipp innen 2030. To tredjedeler av norsk jernbane er allerede elektrisk. Den lengste strekningen som fremdeles går på diesel er Nordlandsbanen med 602 kilometer. Jernbanedirektoratet har i utredningen NULLFIB (null-utslippsløsningen for ikke elektrifiserte jernbaner) sagt at valget mellom batteri og hydrogen for tog først skal taes i 2025. Vi mener at test av Hydrogentog bør skje før det. Den lange Nordlandsbanen er spesielt godt egnet for hydrogen fordi banen trenger en null-utslippsteknologi som gir lang rekkevidde.

Satsningen på fergesambandet i Nordland senker terskelen for andre prosjekter innen hydrogen. Det øker tilgjengeligheten, volumet og erfaringen med hydrogen som energikilde. Dersom vi som samfunn skal lykkes i nå klimamålene må vi se mange flere slik tiltak i tiden fremover. Tilgangen på hydrogen og utbygging av infrastruktur er en forutsetning for at drivstoffet så tidlig som mulig skal bli lønnsomt og skje uten støtte.

Produksjon av hydrogen, teknologien og infrastrukturen kan skape en ny næring for Norge med både flere arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet. Vi har både teknologien og kompetansen. Ved å tenke bruk av hydrogen på tvers av sektorer kan Nordland lede an i Norges hydrogensatsing.