Studentene på grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet i Bodø, er blant landets mest fornøyde. Og studentene kjenner seg igjen i resultatene.

Det er Khrono som har sett på dommen fra grunnskolelærerstudentene i årets Studiebarometer.

De aller mest fornøyde studentene finner man på Nord universitet og studieprogrammet for grunnskolelærere trinn 5-10, samlingsbasert i Bodø.

Studentene på dette programmet gir en samlet skår på 4,6 på påstanden «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på.»​

Studentene svarer på en skala fra 1-5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig.

Det skriver Khrono som er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning.

Bergljot Opsal Hofstad er en av studentene som tar samlingsbasert utdanning i Bodø for å bli lærer på trinn 5-10 i grunnskolen. Hun er også tillitsvalgt for andreårsstudentene, som var de som svarte på Studiebarometeret.

— Dette stemmer med det inntrykket jeg har av at studentene her er veldig fornøyde, sier hun om resultatene.

Studentene er svært motiverte, og bringer ofte med seg refleksjoner fra arbeidslivet inn i studiet.

3 av 4 fornøyd

Ved Nord universitet understreker prorektor for utdanning, Hanne Solheim Hansen, at universitetet er veldig glad for at flere av deres studietilbud for lærerstudenter er tatt så godt i mot.

— Vi ser at grunnskolelærerutdanning for 1. til 7. trinn, deltid i Levanger og grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn, samlingsbasert i Bodø får veldig god skår, sier Hansen og fortsetter:

— Nettopp at studiene er samlingsbaserte og deltid gjør at studentmassen er litt annerledes enn for campusbaserte utdanninger. Studentene er svært motiverte, og bringer ofte med seg refleksjoner fra arbeidslivet inn i studiet, sier hun til Khrono.

Ifølge henne svarer mer enn 74 prosent av 1.109 Nord-studentene som er spurt i den landsomfattende undersøkelsen at de «alt i alt, er fornøyd med studieprogrammet jeg går på». Trivselen blant studentene er over landsgjennomsnittet, og det er også studentenes oppfatning om hvor relevante våre studier er for arbeidslivet.

På andre lærerstudier ved Nord universitet gir studentene litt andre resultater, for eksempel gir studentene ved master, grunnskolelærer 5.-10. i Bodø en skår på 3,6. De som studerer grunnskolelærer i Levanger på heltid gir en skår på 4,0.

De lærerstudentene som er minst fornøyd befinner seg på Høgskulen på Vestlandet, og det er studentene på den tidligere Høgskolen Stord/Haugesund som er svært misfornøyde. Heller ikke på Høgskulen i Volda er grunnskolelærerstudentene særlig fornøyde.

Studiebarometeret

Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret ble gjennomført for femte gang høsten 2017.

Om lag 31.000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 48 prosent.

Det er studenter i tredje semester både på bachelor og master som blir spurt.

Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høgskoler, offentlige som private, og totalt inngår 1767 studieprogrammer.

Den nasjonale studentundersøkelsen og arbeidet med nettportalen studiebarometeret.no utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

På studiebarometeret.no kan du finne svar fra årets undersøkelse, men også historiske data, og sammenligne resultatene.

Kilde: NOKUT