Nord-Salten Kraft AS frykter konsekvensene av de foreslåtte kutt ved Knut Hamsun videregående skole. Besparelsene for Nordland fylke med de foreslåtte nedleggelsene ved Knut Hamsun videregående skole og de langsiktige konsekvensene av disse kan etter vår mening på ingen måte veie opp for de negative konsekvenser et slikt kutt vil gi for lokalt næringsliv. Vi frykter at hele grunnlaget for videregående skoletilbud i regionen vil forsvinne når store og viktige deler av skolen nå foreslås nedlagt. Dette er dramatisk for oss og øvrig næringsliv i regionen.

Det er avgjørende for rekruttering av lokal arbeidskraft at ungdom fra regionen har muligheter for å gå på videregående skole i sitt område. Det samme gjelder ved rekruttering av ansatte utenfra. Ved rekruttering er forutsigbarhet i det offentlige tjenestetilbudet viktig. Det er viktig for Nord-Salten Kraft å kunne berolige en elektroingeniør på jobbintervju med at hennes barn kan bo hjemme til de er ferdige med videregående skole, lokke med en attraktiv potensiell arbeidsplass for partneren til han som får tilbud om jobb som montør eller overbevise tvileren som har fått jobbtilbud, fordi det faktisk fins en attraktiv jobb nr 2 dersom hun etter noen år vil bytte arbeidsplass. Videregående skole er en bærebjelke i vårt lokalsamfunn.

I Nord-Salten drives det stor verdiskapning, og vi har store veletablerte næringsaktører innenfor framtidsnæringene i Norge. Nord-Salten Kraft og flere av de øvrige store næringsaktørene lokalt er eksportbedrifter som storsamfunnet er helt avhengige av etter oljealderen. Fylkeskommunen må ta inn over seg hvilke utfordringer og muligheter man har i Nordland. Både Nord-Salten Kraft og andre bedrifter i Nord-Salten trenger hele samfunn rundt oss for å være attraktive arbeidsgivere som kan tilby attraktive arbeidsplasser. Da er et godt skoletilbud helt sentralt. Derfor håper vi at Nordland fylkeskommune vil bidra til å legge forholdene til rette for næringslivet, og ikke rive bort viktige deler av vårt lokalsamfunns skjøre fundament.