Nord-Norge opp og fram!

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Re­gje­rin­gen le­ve­rer om kort tid nord­om­rå­de­mel­din­gen. Den bør hand­le om å ta ut hele po­ten­si­a­let som fin­nes i Nord-Norge – for na­sjo­nens framtid. In­tet mind­re. Sam­ti­dig må vi ta tak i ut­ford­rin­ge­ne og ikke minst lyt­te til ung­dom­mens løs­nin­ger og for­vent­nin­ger.

Vi må snakke om Nord- Norge i ste­det for nordområdene. For det er det det hand­ler om. Alle sa­ker er lo­ka­le, sies det. Men i en mel­ding som den­ne hand­ler det også om å løf­te blik­ket, se leng­re fram og sta­ke ut en kurs. Å se Nord-Norges mu­lig­he­ter i et na­sjo­nalt så vel som in­ter­na­sjo­nalt per­spek­tiv. Det er er­kjen­nel­sen av at Nord-Norge med om­kring­lig­gen­de hav­om­rå­der er Norges stra­te­gisk vik­tig­ste sat­sings­om­rå­de. Og det er en re­gi­on som ikke kan sees atskilt fra ver­den om­kring oss. At det går bra i Nord-Norge er vik­tig for hele Norge.

De siste åre­ne har den øko­no­mis­ke veks­ten vært sterk for­di nord­len­din­gen har brukt sin ska­per­kraft. Om­stil­ling og in­no­va­sjon har bi­dratt til å ut­vik­le lands­de­len. Våre for­vent­nin­ger til nord­om­rå­de­mel­din­gen er kla­re. Den skal gi nye ar­beids­plas­ser, økt ver­di­skap­ning, og livs­kraf­ti­ge lo­kal­sam­funn.

Men for oss som le­ver, ska­per og bor i Nord- Norge, hand­ler det først og fremst om hver­da­ger. De fles­te av oss bor i en by el­ler tett­sted. Der­for må livs­kraf­ti­ge og at­trak­ti­ve byer og tett­ste­der være et satsingsområde. By- og re­gi­on­sent­re må være kraft­sent­re for vekst og ut­vik­ling. Kraft­ful­le by- og re­gi­on­sent­re med et le­ven­de sent­rum, gode va­ri­er­te bo­li­ger, et bredt vare- og tje­nes­te­til­bud som er med å gjø­re hele re­gi­o­nen at­trak­tiv som bo-, be­søks- og næ­rings­re­gi­on. Det er god dis­trikts­po­li­tikk.

For det hand­ler om nær­het til bar­ne­ha­ge- og sko­le­til­bud. Det hand­ler om gode fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, om kort vei til na­tu­ren, og om gode og in­klu­de­ren­de mø­te­plas­ser. Det­te gir triv­sel og ska­per bo­lyst. For oss er kul­tur­li­vet en vik­tig del av lo­kal­sam­fun­nets bo­at­trak­ti­vi­tet. Satsing og in­ves­te­rin­ger in­nen­for kul­tur vil kun­ne gi po­si­ti­ve ring­virk­nin­ger for fol­ke­hel­sen, men også kun­ne gi nye ar­beids­plas­ser og ver­di­skap­ning. Gode og tryg­ge lo­kal­sam­funn gir fø­lel­sen av til­hø­rig­het og stolt­het. Det er vik­tig for valg av bo­sted, men også for at vi skal bli bo­en­de.

For en ting er sik­kert, vi tren­ger at flest mu­lig vil bli i Nord-Norge og at fle­re flyt­ter hit. Be­folk­nings­ut­vik­lin­gen gir grunn til be­kym­ring. Der­for har vi en for­vent­ning til at nord­om­rå­de­mel­din­gen lyt­ter til ung­dom­men. De­res valg av­gjør framtiden. For kort tid si­den le­ver­te en­ga­sjer­te nord­nors­ke ung­dom­mer sine for­vent­nin­ger, råd og for­slag til løs­nin­ger i ung­dom­mens nord­om­rå­de­mel­ding. Her kom­mer det fram at ut­dan­ning og kom­pe­tan­se har et sterkt fo­kus. Og med et ar­beids­liv i sta­dig om­stil­ling vil kra­ve­ne til kom­pe­tan­se bli sta­dig høy­ere. Vi er opp­tatt av at det skal være ster­ke ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner i Nord-Norge. Der­for vil det være et vik­tig til­tak å øke an­tall stu­die­plas­ser. Vi må gjø­re ut­dan­ning mer til­gjen­ge­lig, uav­hen­gig av bo­sted, gjen­nom fle­re de­sen­tra­li­ser­te til­bud. Det­te kan være med på å hind­re fra­flyt­ting.

Et an­net vik­tig inn­spill fra de unge er at vi tren­ger in­no­va­ti­ve be­drif­ter som ska­per ver­di­er og opp­ret­ter nye, spen­nen­de job­ber i nord. Her har vi alle mu­lig­he­ter til å lyk­kes. Nord-Norge er inne i en god øko­no­misk vekst­pe­ri­ode med høy ver­di­ska­ping og eks­port. Det­te må vi for­ster­ke. Til­gang til ka­pi­tal nev­nes ofte i inn­spil­le­ne om hva Nord-Norge tren­ger. Start up-be­drif­ter tren­ger bedre til­gang på ri­si­ko­vil­lig ka­pi­tal i tid­lig fase. Vi tren­ger et ster­ke­re tje­nes­te- og fi­nans­mil­jø i nord, nær der ver­di­ene ska­per. Den­ne uken ble Cod Clus­ter og Arctic Clus­ter tatt opp i In­no­va­sjon Norges Arena Pro-pro­gram. Det vit­ner om at det er ska­per­kraft og vil­je i Nord-Norge in­nen­for det Norge tren­ger mer av i framtiden: Bedre ut­nyt­tel­se av ha­vets res­sur­ser og grønn, kon­kur­ran­se­dyk­tig in­du­stri.

For å ut­lø­se po­ten­si­a­let i lands­de­len er in­fra­struk­tur helt grunn­leg­gen­de. Re­gje­rin­gen bør i nord­om­rå­de­mel­din­gen for­sik­re om at den mas­si­ve ut­byg­gin­gen av vei, hav­ner, fly­plas­ser og bred­bånd i Nord-Norge fort­set­ter og for­ster­kes. Det­te er helt grunn­leg­gen­de for folk og næ­rings­liv i nord.

Nord­om­rå­de­po­li­tik­ken hand­ler om tro og håp for en lands­del som går godt. Men hvor po­ten­si­a­let er mye stør­re enn det vi i dag tar ut. Det hand­ler om op­ti­mis­me og framtidstro for det man har kjært.

Der­for er det også verdt å lyt­te til ung­dom­mens for­ma­ning og på­min­nel­se om ord­skif­tet i nord. De øns­ker ikke ned­snak­king og svart­ma­ling. Det har­de ord­skif­tet er gjer­ne ikke eg­net for å ska­pe framgang. Vi tren­ger selv­sagt hef­tig de­batt og kri­tikk i alle for­mer, men vi har alle et an­svar for å være kon­struk­ti­ve og stå sam­men for en fel­les framtid i nord.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken