Ferske tall gjengitt i Jernbanemagasinet forteller at det er på Nordlandsbanen fra Trondheim til Bodø at godstrafikken økte mest i 2022, nemlig med hele 8 %. Godstrafikken økte også på jernbanestrekningene i Sør-Norge, men ikke like mye. Fra før vet vi at godstrafikken mellom Oslo og Narvik via Sverige øker. Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane NOR, sier det slik: «Vi mottar tydelige signaler fra transportnæringen om at økt bruk av jernbane er sterkt ønskelig. Hovedgrunnen kan relateres til miljø og klima». Så nå gjelder det å få bygd Nord-Norge-banen nordover fra Fauske hvis ikke lastebiltrafikken på E6 skal gå til himmels med tilhørende miljø- og trafikkproblemer.

Fra før har det vært kjent at Sverige bygger ny jernbane i nord. Den er ferdig nord til Umeå og planlegges videre til Luleå. Også i Finland satses det ifølge svenska.yle.fi. Et problem har vært at Finland har en annen sporvidde enn Sverige, Norge og Vest-Europa ellers. Nå planlegges det gradvis å legge nye skinner med både finsk og svensk sporvidde. Dette er dyrt, men den første slike strekningen kan bli fra Oulu til Tornio ved svenskegrensen. Da kan det settes opp gjennomgående tog fra Oulu via Sverige til f.eks. Hamburg. Dette vil bidra til å få persontrafikken fra Nord-Finland over fra fly til tog. Det er også mulig det blir en jernbanetunnel under Finskebukta slik at Sør-Finland får en moderne jernbaneforbindelse til Mellom-Europa. EU-kommisjonen har nemlig som mål at persontrafikken på jernbane skal øke sin andel av samlet internasjonal persontrafikk fra 5 % til 33 %. I tillegg kommer så den økte godstrafikken. Dette må også Norge ta på alvor fordi vi er tilknyttet EU gjennom EØS. Nord-Norge-banen må komme hvis ikke Nord-Norge skal stagnere helt.