Naturen er allerede under et stort press. Derfor bør vi ikke åpne opp for flere snøskutere i hytteområder, slik Senterpartiet nå for tredje året på rad foreslår.
Det nye er at AP som tidligere har vært tydelige på at stille natur er et fellesgode som må ivaretaes, nå støtter dette. Allerede tirsdag skal stortinget behandle et SP-forslag om liberalisering i motorferdselloven. Formålet med denne loven er “ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.” En slik liberalisering av motorisert ferdsel vil bryte med dette formålet!

De siste årene har det blitt stadig mer kjøring med snøskuter og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Nå vil Senterpartiet igjen mykne opp i lovverket, og foreslår å fjerne avstandskravet for bruk av snøskuter til hytter uten vinterbrøyta vei. Forslaget fra Senterpartiet, som støttes av Arbeiderpartiet, innebærer at svært mange av landets hytteeiere nå vil ha et påskudd til å skaffe seg snøskuter.
Går det igjennom, vil det medføre en betydelig økning i antall snøskutere i fjellheimen. Det er dårlig nytt både for naturen, dyrelivet og ikke minst for friluftslivet.
Snøskutere og andre motorkjøretøy bidrar til et allerede stort press på norsk natur. Den største trusselen naturen står overfor i dag er arealinngrep. Selv om snøskuterkjøring ikke medfører fysiske inngrep i seg selv, medfører det store arealbeslag i tid og rom. Slik ferdsel kan ha store negative konsekvenser for dyre- og fuglelivet, som allerede er presset i kalde norske vintre.

Et viktig poeng med Senterpartiets forslag, er at det dessverre føyer seg inn i rekken av menneskelige inngrep der naturen er den store taperen. Grønne områder er vår viktigste arena for fysisk aktivitet og friluftsliv. Som mange er blitt ekstra klar over i denne annerledestiden, er naturen et fantastisk, gratis rekreasjonssenter, som er helt nødvendig for å sikre god livskvalitet.
Ønsket om å oppleve stillhet og ro er en av de viktigste årsakene til at mange av oss oppsøker naturen. Dette gjelder ikke minst for de mange unge, som bruker friluftsliv og grønne omgivelser til å stresse ned og ivareta sin psykiske helse.

Å skulle gå i dialog med Senterpartiet om regulering av motorisert ferdsel i naturen vil være fånyttes! Derfor er det naturlig å henvende seg til AP og spørre hva som har skjedd med det grønnere og mer tidsriktige AP, som skulle lytte til de unge? Tyr de nå til samme grep som populistene i Senterpartiet og FrP? De to partiene på Stortinget med den dårligste politikken for mennesker og miljø.