Det er nå sju år siden høyreregjeringa privatiserte renholdet i Forsvaret i Norge. Ila disse 7 årene har man rukket å se hvilke konsekvenser denne privatiseringen har medført.

Ifølge tjenestemannsorganisasjonene og ansatte er det rapportert om dårligere renhold. Noe som rammer ikke bare personellets arbeidsmiljø, men også Forsvarets beredskap.

Flere renholdsarbeidere hadde mange år i Forsvaret, og kort tid til de kunne gått av med pensjon. Disse ble av dagens regjering satt ut på anbud, med den konsekvens at de fikk dårligere pensjonsrettigheter enn om de kunne fortsatt sitt virke i Forsvaret.

Når Forsvaret driver privatisering på den måten de gjør i dag, går det ut over hverdagen til ansatte som allerede er under hardt press til fordel for økonomisk vinning. Man ser også at dette går direkte ut over kvaliteten på arbeidet de ansatte klarer å levere på arbeidsplassen.

Dessverre har vi etter 2013 sett at ikke bare renholdet er blitt privatisert, men også store deler av Forsvarets vedlikehold er blitt satt ut til sivile aktører, og store privatiserings program er på gang. Hvor langt skal vi la dette gå. De fleste tjenestemannsorganisasjonene har sagt fra at dette vil gå utover både beredskap og operativitet, men blir ikke hørt.

Privatisering i Forsvaret har medført en rekke nye problemer når det kommer til sikkerhet, for eksempel hvor skal skillet gå mellom ansatte i forsvaret, og ansatte hos en sivil aktør. Dette er spesielt relevante utfordringer i en krig- eller krisesituasjon, der Forsvaret vil ha bruk for det samme personellet både i fred- krise og krig. Det er gjerne i disse situasjonene at ikke bare renhold blir ekstra viktig, men at Forsvaret er satt opp med eget personell som kan understøtte Forsvaret gjennom de ulike scenarioene der Forsvaret skal levere.

Det har blitt påstått at privatiseringen av renholdet sparer Forsvaret for om lag 100 millioner i året, men dersom man ser på saken i sin helhet, lytter til de som arbeider med feltet og dermed vet hva de snakker om, virker det veldig tvilsomt at denne innsparingen er reell.

Personellet er Forsvaret viktigste kapasitet og ressursen. For Arbeiderpartiet er det viktig at de som jobber i Forsvaret skal ha gode rammevilkår på lik linje med andre yrkesgrupper.

Arbeiderpartiet mener renholdet i Forsvaret skal utføres av eget personell, og vil derfor avslutte privatiseringen av renholdet.
Arbeiderpartiet vil derfor jobbe for at en ny regjering skal legge fram forslag om dette i løpet av de første 100 dagene i regjering.