Innspill til budsjett og økonomiplan

Norsk bibliotekforening (NBF) er en politisk uavhengig forening. Vi er opptatt av bibliotekenes rolle i samfunnet, og hvordan de bidrar til kultur, læring og opplevelser. Lokalavdelingen NBF Nord organiserer bibliotek og personer i Nord-Norge.

Bibliotekenes samfunnsoppdrag

Folkebibliotekene er en kunnskapsaktør som skal fremme opplysning og kunnskap og er en kulturell og kompetansegivende møteplass. Den overordna rolla er å bidra til demokrati og ytringsfrihet i samfunnet ved å sikre tilgang til informasjon og kunnskap og gi arenaer til opplyst offentlig samtale.

Folkebibliotekene er også en møteplass for alle innbyggere. Folkebibliotekene skal stille sine samlinger til disposisjon for innbyggerne gjennom aktiv formidling. Bøker og annet material er gratis tilgjengelig for alle. Det skal legges vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet i tilbudet til både barn og voksne.

Folkebibliotek er kunnskapsaktører og fungerer som en god støttespiller gjennom hele skole- og utdanningsløpet. Det gjelder særlig som formidling av kunnskap, litteratur og kultur til barnehager og grunnskole.

Budsjettforslaget

I forslag til budsjett for 2021 foreslås det store kutt i Fauske kommunes bibliotektjenester. Hovedbiblioteket kuttes fra 3 til 2 bibliotekarer. Samtidig legges filialene ned.

Det kreves både kompetanse og personalressurser for å drive og videreutvikle bibliotek. Et så dramatisk kutt vil gjøre det vanskelig for biblioteket å drive aktiv formidling og være en arena for læring og samfunnsdebatt. I dag trengs møteplasser for dannet og reflektert meningsutveksling mer enn noen gang.

NBF Nord oppfatter forslaget som en nedleggelse av filialene, og det vil ramme grupper med lav mobilitet, som barn og eldre. Bibliotek er en fagprofesjon, ikke et frivillighetstiltak. Å overlate til frivillige til å drive bibliotek er en ansvarsfraskrivelse, og verken kompetanse og forpliktelse til drift løses ved frivillighet. Det er på sin plass å minne om at Frivillighet Norge definerer frivillighet ikke-obligatorisk, ikke-kommersielt arbeid. Å trekke frivillige inn til å drive bibliotek eller andre kommunale oppgaver, er helt på tvers av frivillighetstanken.

NBF Nord vil også trekke frem konsekvenser av nedleggelse og kutt i bibliotekfilialer og skolebibliotek i Fauske kommune har konsekvenser for skolenes virksomhet. Alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek i skoletiden – skolebiblioteket skal være spesielt tilrettelagt for skolens virksomhet. Når filialer som fungerer som skolebibliotek legges ned, må skolene opprette nye skolebibliotek for å oppfylle opplæringsloven.

NBF Nord sin oppfordring er at bibliotekets samfunnsoppdrag koster lite sammenlignet med utgiftene kommunen har. Bibliotekene i kommunen er et gratis tilbud som brukes av svake grupper, og det er helt feil å benytte frivillige til å løse kommunale oppgaver.