Bodø kommune er langt fra ROBEK-lista. Flertallet i Bodø Bystyre vedtar budsjett i balanse hvert år. Regnskapet følges opp med tertial-meldinger 3 ganger i året hvor budsjettet blir justert. Kommunedirektør innstiller til justeringer av budsjett, mens bystyret foretar politisk vurdering og prioriterer endringer. Bystyret er altså tett på oppfølging av budsjett og regnskap gjennom året.

SV er med i dagens posisjon som har investert og bygd byen. Vi har bygd skoler og barnehager i Mørkvedbukta og på Tverlandet. Vi har bygd rådhus for å samle våre ansatte i et moderne og sikkert bygg. Her er tilrettelagt for noen få parkeringsplasser for kommunens biler og for kommunens ledelse. Det første for å gi de ansatte som skal utføre arbeid rundt på våre institusjoner og arbeidsplasser en effektiv reisemåte. For øverste ledelse handler det om effektiv reise til og fra representasjonsoppgaver, i tillegg til rask tilslutning til beredskapsoppdrag. – Det nye rådhuset ble vedtatt bygd og i hovedsak finansiert gjennom salg av bestemte kommunale eiendommer. Et nytt universelt utformet bygg er til beste for både ansatte og byens befolkning. Det gamle rådhuset og Norges Bank-bygget er gjenbrukt, sammen med bl.a. bystyresalen med tilhørende møblement. I stedet for å leie areal fra private utleiere betales nå «husleie» i form av renter og avdrag på egne bygg.

Stormen Bibliotek og Konserthus (kulturkvartalet) ble bygd for å ferdigstille gjenreisningen av byen. Biblioteket besøkes av alle, fra kl. 08 om morgenen til kl. 21 om kvelden. Biblioteket er byens vakreste gratis møteplass og «venterom» med tilgang til store kulturelle og sosiale opplevelser. Biblioteket ble finansiert gjennom fondsmidler etter salg av aksjer fra Bodø Energi AS til SKS AS (hvor Bodø kommune har stor eierpost). – Konserthuset ble til i et samarbeid med næringslivet som hadde flertall i styret for ordningen «tilbakeført arbeidsgiveravgift». Den tilbakeførte arbeidsgiveravgifta ble planlagt brukt til 4 pilarer som skulle bidra til å utvikle Bodø: Universitet, Havna, Konserthus og Bodø Glimt. Alle tiltak skulle bidra til næringsutvikling, arbeidsplasser og til at unge mennesker ville ønske å bo og arbeide i Bodø. Bodø kommune lånte 243 millioner til kulturkvartalet med en samlet verdi på ca. 1,2 milliarder. Resten ble medfinansiert med tilskudd fra andre.

Et nesten enstemmig bystyre mener det er viktig at kommunen har hånda på rattet når det gjelder å utvikle den nye bydelen i et 100-årsperspektiv. Hvis vi ser 100 år tilbake i tid, kan vi bli ydmyke i forhold til at vi ikke vet hva som kan skje i en så lang tidsepoke. Vi vet at klimaendringer gjør at vi må bygge, bo og leve annerledes enn i dag. Vi vet at energi, mat, vann og naturressurser vil være innsatsfaktorer vi må tenke nytt om. Vi vet at det er økende forskjeller mellom folk i Norge og i Bodø. Som SV-er jeg stolt over at vi fikk posisjonen med på at 25 % av boligene i NyBy skal bygges utenfor det kommersielle markedet. Byen skal være for alle!

For SV og flertallet i bystyret er det viktig at bystyret som folkets tillitsvalgte har styring over utviklinga. Det er lagt en plan for hvordan vi skal finansiere kjøpet. Vi har allerede solgt noen eiendommer og lagt pengene i fond til framtidig bruk. NyBy-området har vært 42 ganger til behandling i bystyret. Det betyr at bystyret er tett på prosjektet og valg som tas. Det betyr også at alle dokumentene er offentlige og kan søkes opp på Bodø kommunes nettside for de som vil være informert om vedtak som er gjort/ gjøres i saken. Det er også mulig å abonnere på informasjonsskriv om NyBy-prosjektet. Kontakt Bodø kommune så ordner det seg.

Bodø bygges for framtida – stein på stein – gjennom utredninger som er offentlige og sendes på høringer. Sakspapirer er tilgjengelige for alle. Bodø Bystyre vil skape den nye byen sammen med folket i byen. Gi gjerne innspill til hvor og hvordan du vil møte bystyret til debatt og kunnskapsdeling. «Samskaping» betyr at du og alle andre skal bli hørt før avgjørelser tas. Velkommen til å ta kontakt i 2023.