Tirsdag legger forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sitt fagmilitære råd. Det vil bli et grunnleggende premiss når politikerne skal utforme den neste langtidsplanen for Forsvaret, som skal presenteres for Stortinget til våren.

Det er ikke alltid departementet, eller Stortinget lytter til de fagmilitæres råd, men de representerer uansett et svært viktig, faglig grunnlag for enhver som skal analyser Forsvarets behov de kommende år.

Det er derfor knyttet stor spenning til hva Forsvarssjefen kommer til å legge fram. Ikke minst på bakgrunn av den uroen som har vært rundt forsvaret de siste årene, med et skjerpet internasjonalt klima og stor, indre strid om flere lokaliseringer.

Særlig gjelder dette nedleggingen av Andøya flystasjon og flytting av all flyaktivitet til Evenes. Dette siste er det ikke ventet at Forsvarssjefen kommer til å si noe om, men det burde han kanskje gjøre.

Det er riktignok ikke lenge siden Stortinget vedtok vår basestruktur - og samling av flyaktivitet og overvåking på én base var Forsvarsjefens eget råd i 2015 - men mye nytt har kommet fram siden da.

Både når det gjelder kostnadsbildet, Evenes´ egnethet for avanserte flyoperasjoner og USAs ønsker når det gjelder fortsatt bruk av Andøya.

Det betyr at også dette spørsmålet bør bli del av den vurdering av Forsvarets framtidige behov som uansett vil komme i 2020. Enten Forsvarssjefen tar det opp eller ikke.

De strategiske vurderinger rundt nordområdene er i stadig endring, ikke minst spiller USA en mer aktiv rolle nå enn for bare kort tid siden.

Norges kanskje viktigste bidrag til Nato er vår overvåkningskapasitet østover, i samarbeid med USA. Det er dette som settes i fare om disse operasjonene svekkes ved en baseflytting.

USA er åpenbart redde for det, og kommer antakelig fortsatt til å benytte seg av Andøya. Da risikerer vi ende opp med to baser uansett, og hele poenget med samlokalisering forsvinner.

Dette bør man derfor vurdere på nytt i forbindelse med langtidsplanen. Det er ingen skam å snu, om man er på feilspor.

Det vi vet Forsvarssjefen kommer til å snakke om er Forsvarets behov for ressurser framover.

Der er Hæren mest spennende. Ifølge lederen for Forsvarets Operative Hovedkvarter, Rune Jakobsen, er dagens hær ikke i stand til å oppfylle sin minimumsoppgave; å beskytte landet til alliert hjelp kan nå fram.

Dette er svært alarmerende, og noe Forsvarssjefen må ta opp tirsdag.

Hærens behov har de siste årene måtte vike av hensyn til store investeringer i flyvåpen og marine. Tiden er overmoden til å endre dette, ikke minst av hensyn til det nordlige Norge, som legges ut som kanonføde om Jakobsen har rett.

Dette kan ikke økt tilstedeværelse av amerikanske bakkestyrker bøte på, det kan tvert om bidra til å øke konfliktnivået.

Dette er et minimumsforsvar Norge selv må holde seg med. og det bør være et samlet krav fra Nord-Norge at Forsvarssjefen, og deretter politikerne, tar dette opp i sin fulle bredde.

Og sørger for at også de som bor lengst nord i landet omfattes av den grunnleggende trygghet et tilstrekkelig godt forsvar gir.